Terug
Gepubliceerd op 26/06/2020

2020_GRMW_00783 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan een aantal jeugdverenigingen in de vorm van een huursubsidie gedurende de Corona-crisis - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: di 23/06/2020 - 23:38
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers

Afwezig

Elke Decruynaere, Guy Verhofstadt, Anne Schiettekatte, Yüksel Kalaz, Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers

Voorzitter

Zeneb Bensafia

Stemming op het agendapunt

2020_GRMW_00783 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan een aantal jeugdverenigingen in de vorm van een huursubsidie gedurende de Corona-crisis - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Mieke Van Hecke, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Mieke Van Hecke, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_GRMW_00783 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan een aantal jeugdverenigingen in de vorm van een huursubsidie gedurende de Corona-crisis - Goedkeuring 2020_GRMW_00783 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan een aantal jeugdverenigingen in de vorm van een huursubsidie gedurende de Corona-crisis - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 5.653,50

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Jeugddienst houdt de vinger aan de pols van het Gentse jeugdwerk, en bevroeg rechtstreeks en via stadsondersteuners de impact van de Corona-maatregelen op de erkende jeugdwerkinitiatieven. Voor enkele verenigingen bleek deze impact zeer zwaar te zijn, ondermeer door het doorlopen van huurverplichtingen terwijl inkomsten tijdelijk wegvielen. Binnen de Gentse context beschikken we in principe over een reglement m.n. 'het subsidiereglement voor huursubsidies aan eerstelijns plaatselijke jeugdwerkinitiatieven in geval van overmacht' teneinde tegemoet te komen aan dergelijke situaties. Gezien dit subsidiereglement echter omwille van de specifieke context niet kan toegepast worden, dient een andere oplossing uitgewerkt te worden voor jeugdverenigingen die geconfronteerd worden met financiële problemen in het kader van de huur- en afbetalingsverplichtingen tengevolge de impact van de Corona-crisis. Dit subsidiereglement voorziet dat er in geval van situaties van overmacht voor een periode van maximaal 12 maanden een huursubsidie kan toegekend worden van maximaal 500 euro. Deze principes zullen ook in dit kader worden toegepast. 

Uit de bevraging kwam concreet naar boven dat de volgende jeugdverenigingen zich in een precaire situatie bevinden en het risico lopen niet te kunnen voldoen aan de huur- of afbetalingsverplichtingen:
 
- Vzw Together We Stand betaalt via patrimoniumvzw Fluweel maandelijks 414,50 euro aan huur voor haar lokalen in de Fluweelstraat 22 te 9000 Gent.
- Vzw Muzaïek betaalt maandelijks 825 euro aan huur voor haar lokalen in de Brugsevaart 136, 9030 Mariakerke.
- Vzw Al Istiqama betaalt maandelijks 700 euro aan huur voor haar lokalen in de Ooievaarstraat 149 te 9000 Gent.
- Vzw Ergenekon kocht recent een eigen pand in de Maria Theresiastraat 67A te 9000 Gent, en betaalt daar maandelijks 470 euro voor af. 
 
Rekening houdende met enerzijds de precaire situatie waarin de jeugdverenigingen zich momenteel in bevinden en anderzijds de uitzonderlijke context waarmee we worden geconfronteerd in het kader van de Corona-crisis, is het aangewezen de nodige ondersteuning te bieden aan de betrokken jeugdverenigingen teneinde hun werking niet in het gedrang te brengen. Daarom wordt er dan ook voorgesteld om over te gaan tot de toekenning van een eenmalige subsidie in de vorm van een huursubsidie aan de betrokken jeugdverenigingen. Dit betreft een eenmalige subsidie die noch door een reglement, noch door een overeenkomst geregeld wordt en niet nominatief in de meerjarenplanning werd opgenomen. De subsidie wordt toegekend voor de maanden maart, april en mei 2020. In totaal gaat het dus over een ondersteuning voor 3 maand.
 
Voor de 4 jeugdverenigingen die aangaven in een precaire situatie te verkeren, komt de gevraagde subsidie neer op het volgende:
- De maandelijkse huur van vzw Fluweel bedraagt 414,5 euro. De totale subsidie aan vzw Fluweel bedraagt dan ook 1.243,5 euro.
- De maandelijkse huur van vzw Muzaïek bedraagt 825 euro, waarvoor een subsidie kan toegekend worden van 500 euro. In totaal bedraagt de subsidie voor vzw Muzaïek dan ook 1.500 euro. 
De maandelijkse huur van vzw Al Istiqama bedraagt 700 euro, waarvoor een subsidie kan toegekend worden van 500 euro. In totaal bedraagt de subsidie voor vzw Al Istiqama dan ook 1.500 euro. 
- De maandelijkse afbetaling van vzw Ergenekon bedraagt 470 euro. De totale subsidie aan vzw Ergenekon bedraagt dan ook 1.410 euro.
 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De subsidie dient aangewend te worden voor de financiering van de huur- en afbetalingskosten van bovengenoemde verenigingen.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

De vier jeugdverenigingen hebben volgende verantwoordingsstukken overgemaakt aan de Stad Gent: :

  •  Huurcontract en actuele geïndexeerde huurprijs / maandelijkse aflossing ikv hypothecaire lening
  • Toelichting van de moeilijke financiële situatie

De stukken werden in orde bevonden.

De betrokken jeugdverenigingen zijn vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van hun balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op onderstaande rekeningnummers: 

BE02 0018 2336 1540 van vzw Fluweel, Fluweelstraat 22 te 9000 Gent.
- BE93 7350 1595 4767 van vzw Muzaïek, Brugsevaart 136, 9030 Mariakerke.
- BE77 3631 8367 9442 van vzw Al Istiqama, Boomstraat 138A, 9000 Gent.
- BE40 0016 5601 9463 van vzw Ergenekon, Maria Theresiastraat 67A, 9000 Gent.

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3406300JW

budgetpositie

6491000

categorie

Werkingssubsidie

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2020

5.653,5

Totaal

5.653,5

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 1.243,5 euro, die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld, aan Vzw Fluweel met als doel financiële ondersteuning te bieden aan vzw Together We Stand voor de huurkosten tijdens de Corona-crisis.

Artikel 2

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 1.500 euro, die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld, aan Vzw Muzaïek met als doel financiële ondersteuning te bieden voor de huurkosten tijdens de Corona-crisis.

Artikel 3

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 1.500 euro, die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld, aan Vzw Al Istiqama met als doel financiële ondersteuning te bieden voor de huurkosten tijdens de Corona-crisis.

Artikel 4

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 1.410 euro, die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld, aan Vzw Ergenekon met als doel financiële ondersteuning te bieden voor de afbetalingskosten van een hypothekaire lening tijdens de Corona-crisis.


Bijlagen

  • Financiele bijlage