Terug gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn

Mon 22/06/2020 - 19:00 gemeenteraadszaal

Mededelingen

Actualiteitsdebat

Raad voor maatschappelijk welzijn

Openbare vergadering

B-punten

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de GRMW wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan:

  • De dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 23 juni 2020 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw SodiGent;
  • Het mandaat aan de vertegenwoordigers van het OCMW Gent die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van EVA vzw SodiGent die plaatsvindt op 23 juni 2020 om:

  Er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te onderteken en in het algemeen, het nodige te doen;

  Deel te nemen aan elke latere algemene vergaderingen met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Dienst Bestuursondersteuning
Patrimoniumbeheer OCMW
sogent
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
Ouderenzorg
Regie en Regio
Sociale Dienstverlening - Beleidsondersteuning
Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd zijn besluit GRMW_00478 d.d. 25 mei 2020 en de addenda te wijzigen in die zin dat

  de oorspronkelijke looptijd tot 17 mei 2020 en de voorwaarden waaronder de addenda verlengbaar zijn: 

  1. De federale overheid beslist om de maatregelen van toepassing op de opvang voor de dak- en thuislozen in het kader van COVID-19 te verlengen;
  2. het vast bureau beslist om hiervoor bijkomende budgetten toe te kennen.

  Wijzigt als volgt:

  • de addenda kennen een looptijd van 30 maart 2020 tot en met 30 juni 2020;
  • De addenda zijn mogelijks verlengbaar als aan volgende voorwaarde voldaan is:
   het vast bureau beslist om bijkomende budgetten toe te kennen, waarbij het aantal bijkomende dagen en nachten per addendum forfaitair berekend wordt aan de hand van de opgenomen dag- en nachtprijzen. 
  • De voorwaarde waarbij de federale overheid beslist om de maatregelen van toepassing op de opvang voor de dak- en thuislozen in het kader van COVID-19 te verlengen wordt niet opgenomen en vervalt.
Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Onderwijscentrum Gent
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst Samen sterker in begeleiding voor kwetsbare doelgroepen+ - Werkingsjaren 2020-2022  - met vzw TOPunt Gent, Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg, waarbij een subsidie wordt toegekend van 206.807,5 euro voor de periode van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2020 en een jaarlijkse subsidie van 413.615 euro (niet geïndexeerd) voor de werkingsjaren 2021 en 2022.

  Dit agendapunt komt ook aan bod in de gemeenteraad (2020_GRMW_00655)

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Organisatieontwikkeling
Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

A-punten

Bureau
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning
Departement Financiën
Team Bestuur en consolidatie
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
Sociale Dienstverlening - Beleidsondersteuning
Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor (mobiele) sociale kruidenier voor werkingsjaren 2020-2022 met Sociale Kruideniers Gent vzw, Jozef II-straat 104 te 9000 Gent, waarbij een jaarlijkse subsidie wordt toegekend van 42.500 euro.

 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de Masterconvenant voor verschillende deelwerkingen voor de werkingsjaren 2020-2022 met Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 6.428.622,49 euro.

  De gesubsidieerde deelwerkingen zijn:

  1. (Winter)nachtopvang: organisatie, exploitatie en coördinatie van (winter)nachtopvang en noodnachtopvang voor dak- en thuislozen
  2. Gezins(nacht)opvang: organisatie, exploitatie en coördinatie van (nacht)opvang voor dak- en thuisloze gezinnen met kinderen
  3. Inloopcentrum: organisatie en exploitatie van een inloopcentrum in kader van dagopvang voor Gentse dak- en thuislozen
  4. Brugteam: organisatie van een outreachende werking naar dak- en thuislozen op verschillende vindplaatsen in Gent en toeleiding in kortlopende trajecten naar de reguliere Gentse hulpverlening
  5. Instapwonen: aanbieden van huisvesting aan dakloze gezinnen (EU-burgers) en het lopen van een intensief traject naar een stabiele verblijfssituatie
  6. Transithuis: het bieden van individuele hulpverlening rond de verblijfsprocedures aan vreemdelingen met een onzeker verblijfsstatuut
  7. Buddywerking ‘KNOOPPUNT 2GO’: het inzetten op duurzame integratie en participatie van vluchtelingen en subsidiair beschermden via ondersteuning door buddy’s
  8. Mind-Spring: organisatie Mind-Spring, methodiekontwikkeling Ouderkracht en begeleiding sleutelfiguren
  9. Project Leegstand: tijdelijke inzet leegstaande sociale woningen in Gent met begeleiding
  10. Waardige uitvaart: tussenkomst in het leveren van een waardige uitvaart voor behoeftigen

  Dit agendapunt komt ook aan bod in de gemeenteraad (2020_GRMW_00624)

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Sportdienst
Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Gemeenteraad

Openbare vergadering

Hoogdringende punten

B-punten

Bureau
Bedrijfsvoering
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 23 juni 2020 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw Sodigent en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de Stad Gent die deelnamen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het addendum 1 bij de bijzondere samenwerkingsovereenkomst 2 met sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent, voor de realisatie van een parkeergebouw op de site UCO Maïsstraat goed te keuren.

  De aanleiding tot de opmaak van het addendum BSO 2 is de gestegen kostprijs in aanloop naar de realisatie van het parkeergebouw. De stijging van de kostprijs, nl. € 420.000, is te wijten aan verschillende oorzaken, met name de wijziging van een low-cost naar een degelijk uitgerust parkeergebouw, extra softkosten en extra beheerskost. Voor de realisatie van het parkeergebouw wordt in 2022 de verkoop van sogent aan de Stad Gent voorzien, nl. €  6.404.208  (incl. risico-marge). Dit bedrag betreft de som van € 5.965.000, via renteloze lening verstrekt, en € 439.208, de grondwaarde en waarde van de voormalige bebouwing. De terugbetaling van de renteloze leningen aan de Stad Gent zal gebeuren op het moment van de realisatie van het project.

Departement Financiën
Team Hulpdiensten
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wonen
Dienst Werk
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het addendum bij de subsidieovereenkomst met Het Beroepenhuis vzw, Doornzelestraat 86-92 te 9000 Gent, waarin de duurtijd van het project verlengd wordt tot 31/12/2020 en het totaal subsidiabele bedrag per jaar aangepast wordt aan de indexering met behoud van de afgeproken prestaties, goed te keuren.

Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Sportdienst
Cultuurdienst
Dienst Toerisme
Staf
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het addendum nr. 1 bij de bijzondere samenwerkings- en lastgevingsovereenkomst met sogent, Voldersstraat 1, 9000 Gent , voor de uitbreiding van het Design Museum Gent: concept, studie en uitvoering, goed te keuren.

  Voor de nieuwe vleugel DING van het Design Museum werden (na voorstel ontwerpteam) ondertussen volgende keuzes gemaakt: schrappen van niveau -2 DING, geen niveau +5 DING (al zo bij wedstrijdontwerp), schrappen gelijkvloers op koer Huis Leten, schrappen -1 onder koer Huis Leten. Deze gewonnen kost wordt verschoven en aangewend voor het aanpakken van vleugel ’92.  Daarom wordt nu voorgesteld bedragen uit projectfiche 1 en projectfiche 2 extra ter beschikking te stellen van sogent via addendum nr. 1 bij de BSLO. Sogent kan aan de Stad, via BSLO addendum 1, voor de realisatie van de nieuwe vleugel in de Drabstraat en bijhorende restauraties aan Huis Leten en Hotel de Coninck, een bedrag aan kosten opvragen van € 1.609.012 excl. btw (€ 1.946.905  incl. btw). 

IVA Stedelijk Onderwijs Gent
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de schenking te aanvaarden van diverse keukentoestellen en andere materialen door vzw Stedelijke Hotelschool Gent aan de Stad Gent - Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd - Hotelschool Gent. Aan de schenking zijn voor de Stad Gent geen voorwaarden gekoppeld.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:

  • op te heffen de samenwerkingsovereenkomst d.d. 27 juni 2011 tussen de Stad Gent en het Psychiatrisch Centrum Caritas vzw  betreffende de oprichting van een vestigingsplaats inzake ziekenhuisonderricht;
  • goed te keuren de samenwerkingsovereenkomst -met bijlage 'verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit de AVG'- met Karus, met maatschappelijke zetel Caritasstraat 76, 9090 Melle, betreffende de inrichting van ziekenhuisonderricht

  (financiële informatie: geen meerkost voor de Stad Gent; de kosten verbonden aan het niet-gesubsidieerd personeel vallen volledig ten laste van Karus, het gesubsidieerd personeel wordt vergoed door gesubsidieerde middelen van de Vlaamse overheid, de werkingskosten worden via gesubsidieerde middelen bekostigd en de terbeschikkingstelling van schooluitrusting, noodzakelijk voor het pedagogisch inrichten van schoollokalen, blijft ten laste van Karus.).

IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren 2
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Onderwijscentrum Gent
Dienst Kinderopvang
Staf
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst FM Onderwijs
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Themagebouwen
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Groendienst
Departement Financiën
Team Bestuur en consolidatie
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies
Dienst Beleidsparticipatie
Dienst Organisatieontwikkeling
Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Politie - Directie Beheer
HRM
Financiën en Middelen

A-punten

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Bureau
Bedrijfsvoering
Departement Financiën
Team Bestuur en consolidatie
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wonen
Dienst Economie
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Sportdienst
Cultuurdienst
Dienst Feesten en Ambulante Handel
Dienst Toerisme
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de engagementsverklaring tussen de Stad Gent en Toerisme Vlaanderen voor de realisatie van een nieuwe toeristische brochure + wandelkaart voor de 'toerist met een beperking' : 'Gent, toegankelijk voor iedereen'. Toerisme Vlaanderen verbindt zich tot het betalen van toegankelijkheidsscreenings van reca en toeristisch interessante gebouwen en de stad Gent voor het publiceren in print en digitale vorm van genoemde brochure. Deze brochure + wandelkaart worden voorzien in het Nederlands en in het Engels.

IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren 1
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Onderwijscentrum Gent
 • Door de coronacrisis en de opschorting van het fysieke schoolaanbod midden maart 2020 is er een nood gegroeid aan zogenaamde 'zomerscholen', die toelaten de leerkloof, ontstaan doordat leerlingen tijdens de 'lockdown' slechts in ongelijke en beperkte mate met het vervangende, vaak digitale schoolaanbod konden worden bereikt, te helpen dichten. Zomerscholen combineren een educatief en remediërend aanbod aan ontspanning, sport en spel, en maken dus deel uit van het zomeraanbod dat we voor kinderen en jongeren in versterkte mate willen uitwerken, om te voldoen aan een vraag die door de coronamaatregelen als hoger mag worden ingeschat. Omdat Vlaanderen door diezelfde coronacrisis haar subsidiekaders pas laat kon concretiseren - en er dus nog heel wat afspraken moeten worden gemaakt met allerlei actoren, niet in het minst de organisatoren van jeugdwerking en de scholen en onderwijskoepels -, omdat de coronamaatregelen die deze zomer van kracht zullen zijn onvoorspelbaar zijn, en onderhevig aan de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, en omdat we wendbaar en veerkrachtig moeten kunnen inspelen op de effectieve noden aan een breed vormend, ontspannend en vrijwillig zomeraanbod, stellen we voor dat de gemeenteraad haar beslissingsbevoegdheid in dit kader tijdelijk delegeert aan het college van burgemeester en schepenen, dat aldus wordt gemandateerd om de nodige bestuurlijke stappen te zetten, inclusief het sluiten en wijzigen van samenwerkingsovereenkomsten met derden in de periode dat de gemeenteraad niet samenkomt. In de gemeenteraad van september zal over het zomeraanbod worden gerapporteerd.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst voor de organisatie van 6 zomerkampen in de Brede Schoolwijken - werkingsjaar 2020 met Roeland vzw, Krijgslaan 18, 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 7.900 euro vanaf 1/7/2020.

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Financiën
Dienst Belastingen
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
Sociale Dienstverlening - Beleidsondersteuning
Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de Masterconvenant voor verschillende deelwerkingen voor de werkingsjaren 2020-2022 met Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te 9000 Gent, waarbij een subsidie wordt toegekend van 6.428.622,49 euro.

  De gesubsidieerde deelwerkingen zijn:

  1. (Winter)nachtopvang: organisatie, exploitatie en coördinatie van (winter)nachtopvang en noodnachtopvang voor dak- en thuislozen
  2. Gezins(nacht)opvang: organisatie, exploitatie en coördinatie van (nacht)opvang voor dak- en thuisloze gezinnen met kinderen
  3. Inloopcentrum: organisatie en exploitatie van een inloopcentrum in kader van dagopvang voor Gentse dak- en thuislozen
  4. Brugteam: organisatie van een outreachende werking naar dak- en thuislozen op verschillende vindplaatsen in Gent en toeleiding in kortlopende trajecten naar de reguliere Gentse hulpverlening
  5. Instapwonen: aanbieden van huisvesting aan dakloze gezinnen (EU-burgers) en het lopen van een intensief traject naar een stabiele verblijfssituatie
  6. Transithuis: het bieden van individuele hulpverlening rond de verblijfsprocedures aan vreemdelingen met een onzeker verblijfsstatuut
  7. Buddywerking ‘KNOOPPUNT 2GO’: het inzetten op duurzame integratie en participatie van vluchtelingen en subsidiair beschermden via ondersteuning door buddy’s
  8. Mind-Spring: organisatie Mind-Spring, methodiekontwikkeling Ouderkracht en begeleiding sleutelfiguren
  9. Project Leegstand: tijdelijke inzet leegstaande sociale woningen in Gent met begeleiding
  10. Waardige uitvaart: tussenkomst in het leveren van een waardige uitvaart voor behoeftigen

  Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn (2020_GRMW_00765).


Bedrijsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het addendum nr. 2 bij de samenwerkingsovereenkomst 2016-2019 met het extern verzelfstandigd agentschap vzw BIG, Botermarkt 1, 9000 Gent, voor de uitvoering van de toevertrouwde taken van gemeentelijk belang en kaderend in het zomerrelanceplan, goed te keuren. De Stad stelt 90.000 euro extra ter beschikking aan vzw BIG.  Vzw BIG krijgt hiermee de specifieke opdracht om, onder opdrachthouderschap van de dienst Toerisme en in nauwe afstemming met het departement Cultuur van de stad Gent, de gebundelde beschikbare middelen in te zetten voor het ontwikkelen en promoten van een uniek wandel- en ontdekkingsconcept in Gent.  Bij de ontwikkeling, promotie en communicatie worden de drie partners Puur, Cultuur en Visit Gent ten allen tijde actief betrokken. De lead van het project situeert zich bij Visit Gent.


Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst

Interpellaties en voorstellen van raadsbesluit

Besloten vergadering

B-punten

Politie - Directie Beheer
HRM