Terug gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn

ma 14/12/2020 - 19:00 Digitale zitting

Gemeenteraad

Mededelingen voorzitter

Mededelingen algemeen directeur

Openbare vergadering

A-punten

Voorzitter van de gemeenteraad

B-punten

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Werk

A-punten

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 15 december 2020 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw Sodigent en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van de Stad Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Dienst Bestuursondersteuning

Raad voor maatschappelijk welzijn

Mededelingen voorzitter

 • De raad gaat online door (via de digitale vergadertoepassing van Microsoft Teams). Dit in het kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld.

  De voorzitter herinnert de raadsleden om de afspraken (zoals vermeld in de leidraad) in acht te nemen.

Openbare vergadering

B-punten

Departement Financiën
Team Sociale dienstverlening
Sociale Dienstverlening - Beleidsondersteuning
Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning
Sociale Dienstverlening - Wonen & Activering
MAACT - Trajectwerking
 • Aan het College van burgemeester en schepenen/Vast bureau en de Gemeenteraad/Raad voor maatschappelijk welzijn  wordt gevraagd om goedkeuring te verlenen aan de stopzetting van de subsidieovereenkomst 2020-2022 met Job&Co vzw (subsidie van 2 VTE technisch begeleiders) en met de start van de subsidieovereenkomst 2021 - 2022 met vzw Con Brio (subsidie van 2 VTE technisch begeleiders). Deze wissel is op vraag van de vzw Job&Co. De beide vzw's ressorteren onder eenzelfde koepel, zijnde Compaan.   De subsidie blijft verder ingezet op de begeleiding van cliënten van OCMW Gent op de werkvloer aan de Henri Farmanstraat 33 9000 Gent, zoals voorzien in de oorspronkelijke overeenkomst met vzw Job&co. 

 • Aan de Raad voor maatschappelijk welzijn  wordt gevraagd om goedkeuring te verlenen aan de aanpassing van subsidiemiddelen aan vzw Groep intro Maatwerk van 1 VTE technsich begeleider naar 0.66 VTE technisch begeleider voor werkingsjaar 2021 ingevolge een structurele onderbezetting van doelgroepmedewerkers toegeleid door het MAACT. Alsook goedkeuring verlenen aan de aanpassing van subsidiemiddelen aan vzw Open Plaats van 3 VTE technisch begeleiders naar 3,33 VTE technisch begeleiders voor werkingsjaar 2021, en dit ingevolge een overbezetting van doelgroepmedewerkers toegeleid door het MAACT.  Het betreft voor OCMW een budgetneutrale verschuiving van middelen tussen beide vzw's.  

Patrimoniumbeheer OCMW
sogent
Departement Facility Management
dienst FM Welzijn - team Ouderenzorg
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Onderwijscentrum Gent
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning

A-punten

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de OCMW-raad wordt  gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 15 december 2020 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw Sodigent en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van OCMW Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
  - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
  - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
   

Departement Financiën
Team Bestuur en consolidatie
Departement HR - Coördinatie en Sodigent
Data en planning
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
Departement Financiën
Team Ouderenzorg
Team Medewerkers en middelen
Sociale Dienstverlening - Beleidsondersteuning
Staf Beleidsondersteuning
Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning
Sociale Dienstverlening - Wonen & Activering
Sociale Woonbegeleiding
Ouderenzorg
Zelfstandig Wonen
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen voor de indexering van de ondersteuningskost voor de sociale assistentiewoningen Botermarktpoort in Ledeberg.

  De nieuwe prijs voor de ondersteuning is 3,99 euro per dag. Deze prijsstijging gaat in vanaf 1 januari 2021 en wordt minstens 30 dagen op voorhand aan de bewoners bekendgemaakt.

  Gelijktijdig voert de sociale huisvestingsmaatschappij een indexering van de genotscomponent (= huur) uit, eveneens met ingang vanaf 1 januari 2021.

 • De bestaande opnameovereenkomsten en interne afsprakennota's voor de groepen van assistentiewoningen van OCMW Gent werden aangepast.

  De bestaande zorgovereenkomsten en interne afsprakennota's voor de groepen van sociale assistentiewoningen waar OCMW Gent instaat voor het beheer, werden aangepast.

  De aanpassingen hebben betrekking op 1) juridische optimalisaties, 2) alineëring met het gewijzigde decreet met betrekking tot groepen van assistentiewoningen en 3) het wegwerken van onduidelijkheden die vaak aanleiding geven / gaven tot discussies met bewoners.  

  Voor de documenten met betrekking tot de groepen van assistentiewoningen werden de documenten van GAW Antoniushof als basis gebruikt. Voor de documenten met betrekking tot de groepen van sociale assistentiewoningen werden de documenten van SAW Botermarktpoort als basis gebruikt. Deze documenten zitten in bijlage bij dit besluit.

Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - OCMW team Sociale Dienstverlening
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Projectbureau Ruimte
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning

Gemeenteraad

Openbare vergadering

B-punten

Departement Financiën
Team Bestuur en consolidatie
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
Dienst Toerisme
Staf
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd:

  • op te heffen de samenwerkingsovereenkomst d.d. 27 juni 2011 tussen de Stad Gent en De Sleutel  betreffende de oprichting van een vestigingsplaats inzake ziekenhuisonderricht;
  • goed te keuren de samenwerkingsovereenkomst - met bijlage 'verantwoordelijkheden voor de nakoming van de verplichtingen uit de AVG' - met De Sleutel, met zetel Br. Ebergiste De Deynestraat 2c te 9000 Gent, betreffende de inrichting van ziekenhuisonderricht.

  (financiële informatie: geen meerkost voor de Stad Gent; de kosten verbonden aan het niet-gesubsidieerd personeel vallen volledig ten laste van De Sleutel, het gesubsidieerd personeel wordt vergoed door gesubsidieerde middelen van de Vlaamse overheid, de werkingskosten worden via gesubsidieerde middelen bekostigd en de terbeschikkingstelling van schooluitrusting, noodzakelijk voor het pedagogisch inrichten van schoollokalen, blijft ten laste van De Sleutel).

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de volgende reglementen voor verkiezing van de verschillende geledingen in de schoolraden van de basis- en secundaire scholen van het Stedelijk Onderwijs Gent te wijzigen:

  • het reglement voor verkiezing van de geleding personeel in de schoolraden; 
  • het reglement voor verkiezing van de geleding ouders in de schoolraden;
  • het reglement voor verkiezing van de geleding leerlingen in de schoolraden goed te keuren.

  De reglementen treden in werking op 1 januari 2021

Onderwijscentrum Gent
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst 'Voorschools traject voor gezinnen in een kwetsbare situatie in het kader van kletuerparticipatie' met:

  • Wiegwijs vzw, Haachtsesteenweg 579, bus 40, 1031 Brussel,
  • De Sloep vzw, Bevelandstraat 26, 9000 Gent, 
  • i-mens/ Inloopteam Nieuw Gent vzw, Tramstraat 61, 9000 Gent, 

  waarbij een subsidie wordt toegekend van 20.000 euro (per vzw) voor de periode van 15 december 2020 tot 31 augustus 2021

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd zijn goedkeuring te verlenen aan de basisnota inzake coronamaatregel 4a, die gericht is op het remediëren of voorkomen van leerachterstand, veroorzaakt of versterkt door de coronacrisis. De basisnota is bij dit besluit gevoegd als bijlage 1. De uitvoering ervan kan aanleiding geven tot verdere besluitvorming in het college van burgemeester en schepenen of in de gemeenteraad. Via de maatregel die erin wordt omschreven, zet de Stad Gent 1 miljoen euro in: middelen die worden vertaald in extra ‘boots on the ground’, die de scholen - regisseurs van het leerproces van kinderen en jongeren - bijkomend kunnen inzetten om binnen de klasmuren extra mogelijkheden te voorzien voor co-teaching, begeleiding op maat en differentiatie; buiten de klasmuren voor bijlessen, pre-teaching of extra leerbegeleiding digitaal, in de buitenschoolse opvang of thuis. Een deel van de middelen (69%) wordt besteed aan profielen, die via de onderwijsnetten worden ingezet (extra leerkrachtenpools, extra inzet van bestaande leerkrachten, extra pools met mensen die voor specifieke begeleiding kunnen instaan).

  Hiertoe wordt een subsidieovereenkomst gesloten met vijf organisaties, één per net, die de coördinatie van de middeleninzet in de respectievelijke Gentse scholen organiseren. Deze subsidieovereenkomst is als bijlage 2 bij dit besluit gevoegd, en wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. Een ander deel van de middelen (31%) wordt beheerd door het Onderwijscentrum Gent, in functie van de rechtstreekse inzet op de Gentse scholen van stagiairs, extra interimarissen, vrijwilligers en/of bredeschoolorganisaties, zo de pools, ingezet via de onderwijskoepels, ontoereikend zijn. De subsidieovereenkomst wordt gesloten voor de periode van 15 december 2020 tot 31 augustus 2021.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomst Integratie en activering van jongeren in bijzonder kwetsbare situaties - werkingsjaar 2020-2021 met Zwerfgoed vzw, Beekstraat 30, 9030 Mariakerke, waarbij een subsidie wordt toegekend van 45.000 euro.


  Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn (2020_GRMW_01495).

Educatieve Diensten
Staf
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Werk
Dienst Monumentenzorg en Stadsarcheologie Gent
Dienst Economie
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Wonen
Groendienst
AGB Erfgoed
Museum over Industrie, Arbeid en Textiel
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren met diverse partners, in het kader van het Interreg-project North Sea Port Talent. Deze maakt integraal deel uit van de projectaanvraag en is een verplicht document om het projectdossier te kunnen indienen.

  Aan het college wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de indiening van het project 'North Sea Port Talent' in het kader van het Europese programma Interreg Vlaanderen - Nederland binnen de prioriteit 'arbeidsmobiliteit', onder voorbehoud van goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst door de gemeenteraad.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de Subsidieovereenkomst met Région Hauts-de-France, Hôtel de Région, 151, avenue du Président Hoover, 59555 LILLE, Frankrijk betreffende CoGhent - Collectie van de Gentenaar.
  Het CoGhent-project heeft een duurtijd van 36 maanden en loopt van 01/07/2020 tot en met 30/06/2023.

  Het subsidiepercentage bedraagt 80%, het volledige budget € 5 951 906.45. De Stad Gent zal over de looptijd van het project het volledige subsidiebedrag van € 4 761 525.16 ontvangen en stelt zich garant voor een verdere verdeling over de verschillende partners. Het subsidiebedrag voorzien voor de Stad Gent bedraag € 1 165 482.88 (het totale budget voor Stad Gent bedraagt € 1 456 853.60).


Dienst Beleidsparticipatie
Dienst Data en Informatie
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Sociale Dienstverlening - Directie
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
Dienst Preventie voor Veiligheid
Sociale Dienstverlening - Beleidsondersteuning
Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning
Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
IVA Mobiliteitsbedrijf
Fiets
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw De Fietsambassade Gent goed te keuren waarbij een bijkomende subsidie van 198.500 euro wordt verleend aan de EVA vzw Fietsambassade Gent. Enerzijds kaderen deze maatregelen in de corona relance-maatregelen waarmee de Stad Gent de fiets nog meer in de kijker wil zetten als een sterk betrouwbaar vervoersmiddel tijdens, maar ook na Corona en waar nodig Gentenaars hierin wil ondersteunen. Anderzijds kaderen de maatregelen in het actieplan vervoersarmoede waarmee we Gentenaars in vervoersarmoede de kans willen geven de fiets te ontdekken als een waardevolle vervoersmodus.

Straatparkeren 2
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van de volgende 10 betrekkingen in het operationeel kader van de Politiezone Gent in het erratum van de vijfde mobiliteitscyclus van 2020:

  Dienst
  Functie
  Graad
  Wijkdienst
  10 buurtinspecteurs
  Inspecteur


  Daarnaast wordt goedkeuring gevraagd om de niet-ingevulde betrekkingen van inspecteur van politie/basiskader van de Wijkdienst die vacant zijn verklaard in het raam van het erratum van de vijfde mobiliteitscyclus van 2020, ten belope van het door de korpsleiding bepaalde aantal, open te stellen via de onmiddellijke werving en/of in de aspirantenmobiliteit of, in voorkomend geval, via het nieuwe aanwervingsconcept voor het basiskader.

Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
AGB Kunsten en Design
Zakelijke Werking
Dienst Ombudsvrouw
Dienst Ombudsvrouw
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning

A-punten

Departement Financiën
Team Bestuur en consolidatie
Departement HR - Coördinatie en Sodigent
Data en planning
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de politiebegroting 2021 te bespreken en vast te stellen, rekening houdend met de vigerende wetten, decreten, besluiten, omzendbrieven, onderrichtingen en gegevens, en toelating te geven om buitengewone uitgaven die met leningen worden gefinancierd te prefinancieren met eigen middelen voor zover de kasvoorraad van de zone dit toelaat.

Kabinet Astrid De Bruycker
Departement Financiën
Team Bestuur en consolidatie
Team Medewerkers en middelen
Dienst Belastingen
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Onderwijscentrum Gent
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de subsidieovereenkomsten met  

  - Speelteater Kopergieterij vzw, met maatschappelijke zetel te Blekerijstraat 50, 9000 Gent

  - Ultima Thule vzw, met maatschappelijke zetel te Joseph Gérardstraat 12/101, 9040 Gent

  - 4Hoog vzw, met maatschappelijke zetel te Kazemattenstraat 17, 9000 Gent, 

  voor een samenwerking in het kader van Artiest Zoekt School i.c. het voorbereiden, ontwikkelen en uitvoeren van theatervoorstellingen op de Gentse scholen in de periode van 15/12/2020 tot en met 30/06/2021 (kosten: 30.000 euro).

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
Groendienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de Samenwerkingsovereenkomst met Provincie Oost-Vlaanderen, North Sea Port, Stad Lokeren, Stad Sint-Niklaas, Gemeente Lochristi, Gemeente Moerbeke, Gemeente Stekene, Gemeente Wachtebeke betreffende Project Moervaartvallei 2021-2023.
  Uitgaven zijn 10.000 euro per jaar en dit voor drie opéénvolgende werkingsjaren, namelijk januari 2021 tot en met december 2013.

Staf
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de intentieverklaring met Federale Overheidsdienst Mobiliteit & Vervoer, de gemeente Terneuzen, Infrabel, het Nederlandse Ministerie Infrastructuur en Waterstaat, het Vlaamse departement Mobiliteit & Openbare Werken, North Sea Port, Prorail, de Provincie Oost-Vlaanderen, de Provincie Zeeland en de Stad Gent betreffende Rail Ghent-Terneuzen.

Projectbureau Ruimte
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Staf Strategie en Organisatie
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Sociale Dienstverlening - Directie
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
Sociale Dienstverlening - Beleidsondersteuning
Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning
IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren 1
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief
Dienst Stedelijke Vernieuwing
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning

Besloten vergadering

B-punten

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Politie - Directie Beheer
HRM

A-punten

Algemeen Directeur
Kabinet van de Algemeen Directeur