Terug
Gepubliceerd op 16/11/2020

2020_GRMW_01259 - Toekenning van een eenmalige subsidie met oog op een stadsbrede samenwerking in kader van de eindejaarscampagne 2020 - Goedkeuring

overlegcommissie
wo 18/11/2020 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker
2020_GRMW_01259 - Toekenning van een eenmalige subsidie met oog op een stadsbrede samenwerking in kader van de eindejaarscampagne 2020 - Goedkeuring 2020_GRMW_01259 - Toekenning van een eenmalige subsidie met oog op een stadsbrede samenwerking in kader van de eindejaarscampagne 2020 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 30.500,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het betreft de toekenning van een subsidie aan Collectief Verhalen vzw die noch door een reglement, noch door een overeenkomst geregeld wordt en niet nominatief in de meerjarenplanning werd opgenomen.

In het ontwerp van Beleidsnota 'Samen stad maken begint' in de wijken m.b.t. Wijkbeleid en beleidsparticipatie, waarvan kennis genomen op het college van burgemeester en schepenen van 2 oktober 2020, wordt in het onderdeel Samen aan Zet, met verwijzing naar de corona-pandemie, de inzet van een deel van dit budget vooropgesteld met oog op extra ontmoeting in de wijken.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De subsidie dient gebruikt te worden met oog op een stadsbrede samenwerking in het kader van de eindejaarscampagne 2020.

De pandemie COVID-19 heeft een ernstige impact op het samenleven en de (geestelijke) gezondheid van de Gentenaren. Het is aangewezen om tijdens de komende donkere en koude wintermaanden als stadsbestuur maximaal in te zetten op ontmoeting (digitaal of op afstand), solidariteit, samenhorigheidsgevoel, verstrooiing en het tegengaan van vereenzaming.

Er zal onder andere een stadsbrede oproep worden gelanceerd om tijdens de wintermaanden tussen buren wensen te wisselen, contact op afstand te hebben en de eigen woning of straat te versieren. Hiervoor wordt afgestemd met de betrokken stadsdiensten.

In de wijken worden onder de algemene noemer Licht en Vuur door het stedelijk buurtwerk (Dienst Ontmoeten en Verbinden), samen met andere buurtpartners, talloze kleine, corona-proof participatieve trajecten en acties gepland. Ter versterking van en toeleiding naar deze acties wordt er samengewerkt met het plaatselijk potentieel aan artiesten, bewonersgroepen en verenigingen.

Afgezien van het artistiek talent in de wijken vormen kunstenaars en artiesten een belangrijke partner in een stadsbrede eindejaarscampagne. In samenwerking met Gents Kunstenoverleg vzw (met o.a. Collectief Verhalen, Cirq,123 Piano, Verdammte Spielerei) wordt op geheel Gentse wijze voorzien in een call center ‘met een hoek af’: ‘COVITESSE 6’ en een ‘Intergentieploeg’. Teams van ‘Genteniers’ zullen in de periode december 2020 en januari 2021 uitrukken in de Gentse wijken en op stoepbezoek gaan bij eenzame bejaarden, actieve buurtvrijwilligers in de bloemetjes zetten, aan de hand van verhalen bewoners met elkaar in contact brengen, boodschappen overbrengen,...Onderdeel van deze campagne (en budgettair het grootste deel) is een uitgebreid communicatieluik dat zal worden opgenomen door Collectief Verhalen vzw, gefinancierd aan de hand van deze eenmalige subsidie.

De komende weken zal de inhoud en programmatie van de inzet van deze groep kunstenaars, en de samenwerking met andere partners, verder worden uitgewerkt. De vereiste van het corona-proof organiseren van acties en flexibel inspelen op veranderende regelgeving maakt onderdeel uit van het verdere proces en de afspraken met de organisatie. Dienst Ontmoeten en Verbinden en de organisatie zullen hiervoor voortdurend afstemmen met de bevoegde (veiligheids)diensten.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

Collectief Verhalen vzw heeft volgende verantwoordingsstukken overgemaakt aan de Stad Gent:

  • Voorlopig concept, begroting en communicatieplan m.b.t. de samenwerking en geplande acties in het kader van de eindejaarscampagne
  • balans en rekeningen alsook verslag inzake beheer en financiële toestand

De stukken werden in orde bevonden.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen door overschrijving op rekeningnummer BE57 8939 4410 7735 van Collectief Verhalen vzw.

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het Stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Ontmoeten en Verbinden 
Budgetplaats 351550000 
Categorie* E_SUBS 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2020 30.500 euro 
Later  
Totaal 30.500 euro 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35155 Initiëren en begeleiden van initiatieven die bijdragen aan sociale cohesie in de buurt

Besluit

De overlegcommissie legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 30.500 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld  – aan Collectief Verhalen vzw, Sint-Jacobsnieuwstraat 30, 9000 Gent met oog een stadsbrede samenwerking in het kader van de eindejaarscampagne 2020.


Bijlagen

  • 20201021_NO_Eindejaarscampagne Gent verlicht.docx
  • 20201022_NO_Bijlage 2_Covitesse 6
  • 20201022_NO_Bijlage 3_Covitesse 6 Begroting
  • 20201022_NO_Bijlage 4_Covitesse-6 media productie