Terug
Gepubliceerd op 16/11/2020

2020_GRMW_01332 - Subsidiereglement Projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt voor de periode 1/12/2020 tot 31/12/2023 - Goedkeuring

overlegcommissie
wo 18/11/2020 - 19:00 Digitale zitting

Samenstelling

Bevoegde schepen

Tine Heyse
2020_GRMW_01332 - Subsidiereglement Projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt voor de periode 1/12/2020 tot 31/12/2023 - Goedkeuring 2020_GRMW_01332 - Subsidiereglement Projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt voor de periode 1/12/2020 tot 31/12/2023 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 1.200.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 42, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Kwetsbare huurders op de private huurmarkt worden vaak ondersteund door middenveldorganisaties. In de Taskforce Wonen en Opvang geven deze organisaties aan dat de zoektocht naar kwalitatieve huisvesting de klassieke begeleiding/omkadering van deze kwetsbare doelgroepen belemmert. De Stad Gent wil die middenveld- organisaties financieel een duwtje in de rug geven om het woonaanbod dat ze beheren voor hun specifieke doelgroep te verruimen.

Om de scope en modaliteiten van deze projectoproep te bepalen werd een participatiemoment georganiseerd op 11 september met de Taskforce Wonen en Opvang. Met de vertegenwoordigers van de middenveldorganisaties werd de verdeling van de doelgroepen bepaald. Voor kwetsbare jongeren (17-25 jaar) wordt een voorafname gemaakt van 50%. De overige 50% is vrij van doelgroepbepaling.

Hiertoe werd een subsidiereglement opgemaakt met inwerkingtreding op 1 december 2020 en eindigend op 31 december 2023.

Dit reglement komt tegemoet aan bovengenoemd knelpunt en ondersteunt (middenveld)organisaties in hun zoektocht naar geschikte woningen voor hun doelgroep(en). Dit reglement laat toe om wooneenheden gebruiksklaar te maken voor de te begeleiden doelgroep.

Met de subsidie kunnen (middenveld)organisaties woningen gebruiksklaar maken teneinde het aanbod op de huisvestingsmarkt te verhogen.

De Dienst Wonen is belast met het toezicht op de uitvoering van dit reglement.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Wonen 
Budgetplaats 3487700PO 
Categorie*
Subsidiecode  
2020  
2021 540.000 
2022 600.000 
2023 60.000 
2024  
2025  
Later  
Totaal 1.200.000 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

Stedelijke Woonraad Gunstig advies

Activiteit

AC34877 Ondersteunen en opvolgen kwetsbare burgers bij (her)huisvesting

Besluit

De overlegcommissie legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed het 'Subsidiereglement projectoproep kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt voor de periode van 1/12/2020 tot 31/12/2023',  zoals gevoegd in bijlage die integraal deel uitmaakt van dit besluit, met inwerkingtreding op 1/12/2020.

Bijlagen