Terug

2020_GRMW_00716 - Subsidieovereenkomst voor stadsondersteuning van de open jeugdwerkinitiatieven - Werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

commissie onderwijs, welzijn en participatie (OWP)
wo 10/06/2020 - 19:00 Gemeenteraadszaal

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere
2020_GRMW_00716 - Subsidieovereenkomst voor stadsondersteuning van de open jeugdwerkinitiatieven - Werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring 2020_GRMW_00716 - Subsidieovereenkomst voor stadsondersteuning van de open jeugdwerkinitiatieven - Werkingsjaren 2020-2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Voorgestelde uitgaven

€ 238.163,33

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw is de koepel van de jeugdhuizen, maar ondersteunt ook op vraag van de Jeugddienst de open jeugdwerkinitiatieven (jeugdhuizen, jongerenbewegingen, ander lokaal).

De Jeugddienst sluit al een aantal jaren een subsidieovereenkomst met Formaat vzw, De Wittestraat 2, 2600 Berchem.

De vorige overeenkomst werd opgesteld voor twee jaren 2018 en 2019.
Deze subsidieovereenkomst werd met 6 maanden voorlopig verlengd tot en met 30/06/2020 (gemeenteraad 24 juni 2019). 
Omwille van het feit dat de strategische meerjarenplanning pas is vastgesteld op de gemeenteraad van 17 december 2019, was het pas mogelijk om concrete financiële afspraken met de gesubsidieerde organisaties begin 2020 te maken.

De nieuwe overeenkomst gaat in op 01/07/2020 en loopt tot 31/12/2022.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De overeenkomst bestaat uit vier belangrijke prestaties: Ondersteuning aan geprofessionaliseerde open jeugdwerkinitiatieven, ondersteuning aan vrijwillige open jeugdwerkinitiatieven (jeugdwerkinitiatieven zonder beroepskracht), incubator en ondersteuner van experimentele open jeugdwerkvormen, en samen met de open jeugdwerkinitiatieven een rol opnemen in het stedelijke weefsel, op verschillende domeinen en niveaus.

Om de open jeugdwerkinitiatieven verder inhoudelijk te ondersteunen wordt er een subsidieovereenkomst gesloten met Formaat vzw voor de werkingsjaren 2020, 2021 en 2022.

Met Formaat vzw, met maatschappelijke zetel te De Wittestraat 2, 2600 Berchem, wordt een subsidieovereenkomst gesloten voor stadsondersteuning van de open jeugdwerkinitiatieven, voor de periode van 01/07/2020 tot 31/12/2022. Het subsidiebedrag van deze overeenkomst bedraagt € 238.163,33 euro.

Voor de periode 01/07/2020 tot 31/12/2020 wordt de helft van het jaarbedrag toegekend.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3406300FO

budgetpositie

6491000

categorie

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2020

37.956,01 euro

2021

94.088,50 euro

2022

96.450,13 euro

2023

9.668,69 euro

Totaal

238.163,33 euro

 

 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

De commissie onderwijs, welzijn en participatie (owp) legt het volgende voor aan de gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst met Formaat vzw, De Wittestraat 2, 2600 Berchem, voor stadsondersteuning van de open jeugdwerkinitiatieven - werkingsjaren 2020-2022, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen