Terug gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn

ma 28/09/2020 - 19:00 Digitale zitting

Gemeenteraad

Mededelingen (onder)voorzitter

Mededelingen (adjunct-) algemeen directeur

Hoogdringende punten

Openbare vergadering

B-punten

Voorzitter raad
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Interne Audit
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
Bibliotheek
Staf
Dienst Feesten en Ambulante Handel
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van de productiekosten voor evenementen in openlucht' goed te keuren.

  Omwille van de richtlijnen en maatregelen naar aanleiding van de COVID-19-pandemie vergt het organiseren van evenementen een meer uitgebreide logistieke organisatie. De Stad wenst de evenementensector te ondersteunen, zodat Gent een bruisende stad blijft. De Stad Gent wenst door het subsidiëren van gratis publieke evenementen die plaatsvinden in openlucht de noodzakelijke logistieke organisatie en voorzieningen te faciliteren.

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst FM Themagebouwen
Dienst FM Onderwijs
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Welzijn - team FM
Departement Financiën
Team Bestuur en consolidatie
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan het gebruik van de afwijkmogelijkheid voorzien in  de overeenkomst m.b.t. ziekenhuisactiviteiten met het AZ Jan Palfijn, Henri Dunantlaan 5, 9000 Gent, inzake de tekortenregeling en goed te keuren dat er geen terugvordering gebeurt van het positief geraamde gecumuleerde saldo boven de 2 miljoen euro, mits evaluatie hiervan na afsluiting jaarrekening 2021 van het ziekenhuis.

 • Aan de raad wordt gevraagd kennis te nemen van de opvolgingsrapportering 2020.

  De rapportering bevat een overzicht van de realisatie van de prioritaire doelstellingen, een update van de financiële risico's en de grondslagen en assumpties waarop de aanpassing van het meerjarenplan bij budgetwijziging 2020 is gebouwd.


  Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn (2020_GRMW_01050).

Dienst Belastingen
Team FM
IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren 1
Straatparkeren 2
Parkeergebouwen
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de vacantverklaring van de volgende 20 betrekkingen in het operationeel kader van de Politiezone Gent in de vierde mobiliteitscyclus van 2020:

  Dienst

  Functie

  Graad

  Interventiedienst

  5 medewerkers

  inspecteur

  Verkeersdienst
  4 medewerkers fietseenheid
  inspecteur
  Verkeersdienst
  4 medewerkers motoreenheid
  inspecteur

  Lokale Recherchedienst

  4 rechercheurs

  inspecteur

  Lokale Recherchedienst

  1 hoofdinspecteur Local Computercrime Unit

  hoofdinspecteur

  Wijkdienst

  2  buurtinspecteurs

  inspecteur

  Daarnaast wordt goedkeuring gevraagd om de niet ingevulde betrekkingen van inspecteur van politie/basiskader van de Interventiedienst, de Wijkdienst en de Verkeersdienst die vacant zijn verklaard in het raam van de vierde mobiliteitscyclus van 2020, ten belope van het door de korpsleiding bepaalde aantal, open te stellen via de onmiddellijke werving en/of in de aspirantenmobiliteit.

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Werk
Groendienst
Projectbureau Ruimte
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Dienst Wonen
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Dienst Kinderopvang
Staf
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief
Dienst Stedelijke Vernieuwing
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Strategische Subsidies
Dienst Beleidsparticipatie
Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.
  • Onderwerp: het uitvoeren van infrastructuurwerken voor de herinrichting van de verkeerswissellaar tussen de R4 en N424 (of de knoop O9 - Eurosilo) en de afschaffing buurtweg nr. 10 en voetweg nr. 85
  • Bevoegde overheid: vlaamse overheid
  • Procedure: gewone procedure
  • Aanvrager: Ann Velghe met als contactadres Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel en De Werkvennootschap NV gevestigd te Sint-Lazaruslaan 4-10 te 1210 Brussel
  • Adres: Dwight Eisenhowerlaan , Gentstraat 41, 59, 87, 89, John Kennedylaan , Langerbruggestraat 33, Ledergemstraat 46, 54 en 65, 9041 Oostakker, 9000 Gent en 9041 Oostakker (afd. 12) sectie P 279 T, (afd. 12) sectie P 854 G, (afd. 17) sectie A 321/4, (afd. 17) sectie A 322 G, (afd. 17) sectie A 322 H, (afd. 17) sectie A 323 V, (afd. 17) sectie A 324 K, (afd. 17) sectie A 330/2, (afd. 17) sectie A 331/2, (afd. 17) sectie A 332/2, (afd. 17) sectie A 347/2 F, (afd. 17) sectie B 1016 A, (afd. 17) sectie B 1017 A, (afd. 17) sectie B 1018 A, (afd. 17) sectie B 1019 B, (afd. 17) sectie B 1023 D, (afd. 17) sectie B 1031 F, (afd. 17) sectie B 1031 E, (afd. 17) sectie B 1034 B, (afd. 17) sectie D 123 K, (afd. 17) sectie D 129 V, (afd. 17) sectie D 130/2, (afd. 17) sectie D 134/2, (afd. 17) sectie D 146 A5, (afd. 17) sectie D 146 B5, (afd. 17) sectie D 146 Z4, (afd. 17) sectie D 147/2 B, (afd. 17) sectie D 147/2 A, (afd. 17) sectie D 765/2 B, (afd. 17) sectie D 765/2 A, (afd. 17) sectie D 766/2, (afd. 17) sectie D 767 A2, (afd. 17) sectie D 768 Z, (afd. 17) sectie D 768 A2, (afd. 17) sectie D 768 Y, (afd. 17) sectie D 769 V, (afd. 17) sectie D 772 C, (afd. 17) sectie D 773/2 D, (afd. 17) sectie D 774 B, (afd. 17) sectie D 779 C, (afd. 17) sectie D 783 W, (afd. 17) sectie D 783 K, (afd. 17) sectie D 856 A4, (afd. 17) sectie D 856 F4, (afd. 17) sectie D 865 V2, (afd. 17) sectie D 875 Z2 en (afd. 17) sectie D 958 B

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de opheffing van een gemeenteweg (buurtweg nr. 10 en voetweg nr. 85) goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2020002433 aan Dwight Eisenhowerlaan , Gentstraat 41, 59, 87, 89, John Kennedylaan , Langerbruggestraat 33, Ledergemstraat 46, 54 en 65 zodat de voorwaarden waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden door de vergunningverlenende overheid.

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen  werd ingediend.

  • Onderwerp: het aanleggen van een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad
   • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: North Sea Port Flanders NV PR met als contactadres John Kennedylaan 32 te 9042 Gent en de heer Peter Van Parys

  • Adres: Philips Landsbergiuslaan , 9000 Gent (afd. 12) sectie A 1096 Z2, (afd. 12) sectie A 1096 A3, (afd. 12) sectie A 1096 D2, (afd. 12) sectie A 1096 L2 en (afd. 12) sectie A 1096 X2

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de wijziging van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2019157165 aan Philips Landsbergiuslaan- zodat de voorwaarden waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

   

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen  werd ingediend.

  • Onderwerp: de ontsluiting van de Driekoningenstraat en de Kortrijksesteenweg
   • Bevoegde overheid: vlaamse overheid
  • Procedure: gewone procedure
  • Aantal bezwaren : 66 bezwaren en 1 petitielijst. (op het moment van behandeling door de omgevingsambtenaar)
  • Aanvrager: SERVICE & DEVELOPMENT GROUP BELGIUM NV met als contactadres Kortrijksesteenweg 1052 bus D te 9051 Gent
  • Adres: Drie Koningenstraat - en Kortrijksesteenweg , 9051 Sint-Denijs-Westrem (afd. 25) sectie B 337 G2, (afd. 25) sectie B 337 Z en (afd. 25) sectie B 345 L

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2020021537 aan Drie Koningenstraat - en Kortrijksesteenweg  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen  werd ingediend.

  • Onderwerp: het bouwen van 34 sociale koopwoningen, 1 collectieve ruimte en weginfrastructuur met bijhorende voorzieningen

  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 1 bezwaren.

  • Aanvrager: de heer Thierry Rondas wonende te Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent en WoninGent CVBA gevestigd te Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent

   • Adres: Goedendagstraat , Marseillestraat  en New-Orleansstraat , 9000 Gent (afd. 1) sectie A 3445 L4, (afd. 1) sectie A 3445 C5, (afd. 1) sectie A 3445 B5, (afd. 1) sectie A 3445 S4, (afd. 1) sectie A 3643 D, (afd. 1) sectie A 3645 B, (afd. 1) sectie A 3646 C, (afd. 1) sectie A 3650 C en (afd. 1) sectie A 3659

   Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg en wijziging van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2020009694 aan Goedendagstraat , Marseillestraat  en New-Orleansstraat  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

Bedrijfsvoering
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
 • Aan de raad wordt gevraagd goed te keuren:

   - dat de Stad Gent, het Stedelijk Onderwijs van de Stad Gent,  de Lokale Politiezone Gent, het OCMW Gent, het Sociaal Verhuurkantoor Gent, het AG Kunsten en Design, het AG Erfgoed, het AG sogent en het AG Districct09 gemachtigd worden om een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten waarvan de bevoegdheid zich uitstrekt over alle werknemers door deze werkgevers tewerkgesteld.

  dat de publiekrechtelijke organisaties van Groep Gent, wiens activiteiten integraal deel uitmaken van het strategisch meerjarenplan die niet vermeld zijn in de eerste alinea, gemachtigd worden om toe te treden tot de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk waarvan de bevoegdheid zich uitstrekt over alle werknemers door deze werkgevers tewerkgesteld, na akkoord van de algemeen directeur.

  - het tariefreglement dat de kosten bepaalt die kunnen worden aangerekend aan de entiteiten die toetreden tot de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk.


  Dit agendapunt komt ook aan bod in de raad voor maatschappelijk welzijn (2020_GRMW_01056).

Bureau - Interpellaties en voorstellen van raadsbesluit (tijdsblok: 2 uur)

A-punten

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie
Kabinet Mieke Van Hecke
Kabinet Sofie Bracke
Kabinet Mathias De Clercq
Kabinet Tine Heyse
Bedrijfsvoering
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
 • Aan de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de regularisatie van de overheidsopdracht van diensten voor de aanstelling van een voltijds tijdelijke externe leidinggevende voor de interne preventiedienst (IDPBW) voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020, goed te keuren.

  Aan het college van burgemeester en schepenen/vast bureau wordt gevraagd de regularisatie van de gunning aan IDEWE goed te keuren voor een bedrag van € 234.316,80 onder voorbehoud van de regularisatie van de overheidsopdracht door de gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn.

  Deze beslissing wordt genomen om te kunnen overgaan tot betaling van de reeds geleverde prestaties in 2020 en ook de nog te leveren prestaties tot 31 december 2020.
  Voor de prestaties werden noch de besluitvorming, noch het visum tijdig uitgelokt.

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Sportdienst
Cultuurdienst
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Departement Financiën
Team Bestuur en consolidatie
Dienst Belastingen
IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren 1
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren', goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 21 november 2011, te wijzigen.

  De wijzigingen hebben betrekking op het retributiebedrag en op lijkwagens geparkeerd aan plaatsen waar uitvaartplechtigheden plaatshebben. Deze wijzigingen treden in werking vanaf 1 oktober 2020.

Parkeergebouwen
Circuleren 1
Politie - Directie Beheer
Staf
 • Politiezone Gent wenst toe te treden tot het Interzonaal samenwerkingsprotocol van de Politiezone Antwerpen met als doel binnen de unieke FOCUS-omgeving op projectbasis software te laten ontwikkelen of maatwerk voor bestaande applicaties te laten utvoeren dat tegemoetkomt aan specifieke behoeften van het politiekorps. Het protocol legt de regels en de (financiële) afspraken van de samenwerking vast.  

Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Werk
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Dienst Wonen
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
AGB Kunsten en Design
Zakelijke Werking
AGB Erfgoed
Zakelijke Werking
Departement Samenleven, Welzijn en Gezondheid
Dienst Welzijn en Gelijke Kansen
Dienst Outreachend Werken
Sociale Dienstverlening - Beleidsondersteuning
Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning
Dienst Ombudsvrouw
Dienst Ombudsvrouw
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wonen

Interpellaties en voorstellen tot raadsbesluit

Besloten vergadering

B-punten

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Politie - Directie Beheer
HRM

Raad voor maatschappelijk welzijn

Mededelingen (adjunct-) algemeen directeur

Hoogdringende punten

Openbare vergadering

B-punten

Voorzitter raad
Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - OCMW team FM
Dienst FM Onderwijs
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Welzijn - team FM
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Werk
 • Aan de OCMW-raad wordt gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van maandag 5 oktober om 17 u 30 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw Wijk-werken Gent en goedkeuring te verlenen aan het mandaat van de vertegenwoordigers van het OCMW Gent die zullen deelnemen aan deze algemene vergadering om:

  • er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en 
  • deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde, in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.
Dienst Wonen
Departement Financiën
Team FM
Team Bestuur en consolidatie
 • Aan de raden wordt gevraagd kennis te nemen van de opvolgingsrapportering 2020.

  De rapportering bevat een overzicht van de realisatie van de prioritaire doelstellingen, een update van de financiële risico's en de grondslagen en assumpties waarop de aanpassing van het meerjarenplan bij budgetwijziging 2020 is gebouwd.


  Dit agendapunt komt ook aan bod in de gemeenteraad (2020_GRMW_00986).

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk
 • Aan de raad wordt gevraagd goed te keuren:

   - dat de Stad Gent, het Stedelijk Onderwijs van de Stad Gent,  de Lokale Politiezone Gent, het OCMW Gent, het Sociaal Verhuurkantoor Gent, het AG Kunsten en Design, het AG Erfgoed, het AG sogent en het AG Districct09 gemachtigd worden om een gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten waarvan de bevoegdheid zich uitstrekt over alle werknemers door deze werkgevers tewerkgesteld.

  dat de publiekrechtelijke organisaties van Groep Gent, wiens activiteiten integraal deel uitmaken van het strategisch meerjarenplan die niet vermeld zijn in de eerste alinea, gemachtigd worden om toe te treden tot de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk waarvan de bevoegdheid zich uitstrekt over alle werknemers door deze werkgevers tewerkgesteld, na akkoord van de algemeen directeur.

  - het tariefreglement dat de kosten bepaalt die kunnen worden aangerekend aan de entiteiten die toetreden tot de gemeenschappelijke dienst voor preventie en bescherming op het werk.


  Dit agendapunt komt ook aan bod in de gemeenteraad (2020_GRMW_00920).

A-punten

Sociale Dienstverlening - Beleidsondersteuning
Staf Beleidsondersteuning
Staf Strategische en Financiële Beleidsondersteuning
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst Ombudsvrouw
Dienst Ombudsvrouw
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wonen