Terug
Gepubliceerd op 19/02/2021

2021_GRMW_00243 - Stad Gent dekoloniseert - Antwoord op rapport Dekoloniseer mijn stad - Goedkeuring

Themacommissie
do 25/02/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing:

Samenstelling

Bevoegde schepen

Tine Heyse
2021_GRMW_00243 - Stad Gent dekoloniseert - Antwoord op rapport Dekoloniseer mijn stad - Goedkeuring 2021_GRMW_00243 - Stad Gent dekoloniseert - Antwoord op rapport Dekoloniseer mijn stad - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Gekoppelde initiatiefrechten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 24 april 2019 gaf de gemeenteraad de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen om een participatief traject op te zetten over hoe we omgaan met ons koloniaal verleden. Dat participatief traject kan leiden tot aanbevelingen o.a. over eventuele straatnaamwijzigingen. 

Dit gemeenteraadsbesluit kwam er na het raadsvoorstel om de Leopold II-laan van naam te veranderen. 

Het stadsbestuur besliste echter om een participatief traject op te zetten over hoe we omgaan met ons koloniaal verleden:  In dit debat kunnen interventies in de publieke ruimte die zichtbaarheid geven aan de blinde vlekken in onze geschiedenis ter sprake komen. In dit traject kan ook de discussie gevoerd worden over het al dan niet veranderen van de naam van de Koning Leopold II-laan, gezien de terugkerende vraag en de grote symbolische waarde van deze straatnaamwijziging maar het debat mag ruimer gaan dan dat.

Er werd ook aangegeven dat dit participatief traject  de betrokkenheid veronderstelt van verschillende actoren waaronder in de eerste plaats de (Afrikaanse) diaspora, adviesraden (o.a.de Adviesraad voor Noord-Zuidsamenwerking, Adviesraad voor ethnisch culturele diversiteit en de Cultuurraad), de organisaties die deel uitmaken van 'Dekoloniseer Gent', middenveldorganisaties, de universiteit en hogescholen, verschillende stadsdiensten en andere belanghebbenden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In het kader van dit traject werden 3 bijeenkomsten georganiseerd: op 14/11/19, 20/02/20 en 22/09/20 (uitgesteld van 05/05/20) waarbij een brede groep Gentenaars het debat aanging over hoe we als stad kunnen omgaan met ons koloniaal verleden. Voor het uitnodigen van de deelnemers, werd vertrokken van de lijst met actoren, zoals opgenomen in het gemeenteraadsbesluit (zie hoger). In totaal namen 75 mensen deel aan 1 of meerdere bijeenkomsten. 

Daarnaast werden, in het voorjaar van 2020, verschillende stadsdiensten geïnformeerd en geconsulteerd over het traject. Deze stadsdiensten werden ook uitgenodigd op de 3de bijeenkomst op 22/09/20.

Dit traject resulteert in het rapport 'Dekoloniseer mijn stad'. Het rapport bevat, naast een aanbeveling over de straatnaamwijziging en publieke ruimte in de bredere zin, ook aanbevelingen over andere bevoegdheden, evenals een visietekst.

Wat nu voorligt is het antwoord van het schepencollege op dit rapport. 


Activiteit

AC34569 Het versterken van het draagvlak voor internationale solidariteit

Besluit

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde nota Stad Gent dekoloniseert, als antwoord op het rapport Dekoloniseer mijn stad.