Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_GRMW_00346 - Sluiten van een huurovereenkomst voor het P+R terrein te Oostakker - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 19:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00346 - Sluiten van een huurovereenkomst voor het P+R terrein te Oostakker - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00346 - Sluiten van een huurovereenkomst voor het P+R terrein te Oostakker - Goedkeuring 2021_GRMW_00346 - Sluiten van een huurovereenkomst voor het P+R terrein te Oostakker - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 100.258,70

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 20 december 2004 keurde de gemeenteraad de huurovereenkomst met Redevco Retail Belgium, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Passport Building, Luchthaven Brussel Nationaal Gebouw 1K, goed voor het P+R-terrein, gelegen Oude Bareelstraat 85 te Oostakker.  Deze overeenkomst ving aan op 03/06/2005 met een duur van 5 jaar.

Op 25 mei 2010 keurde de gemeenteraad een nieuwe huurovereenkomst met Redevco Retail Belgium voor hetzelfde terrein goed. Deze overeenkomst ving aan op 03/06/2010 met een duur van 5 jaar.

Op 22 juni 2015 keurde de gemeenteraad een nieuwe huurovereenkomst voor het P+R-terrein tussen beide partijen goed, deze overeenkomst ving aan op 03/06/2015 met de duur van 3 jaar.

Op  23 april 2018 keurde de gemeenteraad een nieuwe huurovereenkomst voor het P+R-terrein terrein tussen beide partijen goed, deze overeenkomst ving aan op 03/06/2018 met de duur van 3 jaar.

Omdat de overeenkomst weldra eindigt (op 02/06/2021) en het aanbieden van P+R-faciliteiten een belangrijke schakel is in het globale mobiliteitsplan van de Stad Gent, is het aangewezen een nieuwe huurovereenkomst af te sluiten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De commanditaire vennootschap Redevco Belgium, met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Passport Building, Luchthaven Brussel Nationaal Gebouw 1K en ingeschreven in het Rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 0478.098.845, is bereid om het terrein gelegen aan de Oude Bareelstraat 85 te Oostakker, terug te verhuren aan de huidige voorwaarden, mits enkele kleine bijsturingen.

De maandelijkse vergoeding bedraagt 2.730 EUR exclusief 21 % btw (dit is het bedrag van de huidige overeenkomst, rekening houdend met de indexaanpassingen en afgerond naar het volgende tiental). Ook de lasten en taksen (onroerende voorheffing) blijven ten laste van de Stad Gent. De duurtijd werd opnieuw bepaald op 3 jaar en eindigend op 03/06/2024.

Redevco Belgium heeft de  opzegtermijn voor het voortijdig beëindigen van de overeenkomst verlengd van 2 maanden naar 6 maanden op vraag van de Stad, dit ondanks de eventuele toekomstige ontwikkelingen op de site.

De aanpassingen werden aangebracht en dit resulteerde in de huurovereenkomst die aan de gemeenteraad ter goedkeuring wordt voorgelegd.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Mobiliteitsbedrijf 
Budgetplaats 348090100 
Categorie* E (6100000) 
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2021 19.110,00 EUR 
2022 33.142,20 EUR 
2023 33.805,04 EUR 
2024 14.201,46 EUR 
Totaal 100.258,70 EUR 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34809 Realiseren en beheren van parkeerterreinen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de huurovereenkomst met de commanditaire vennootschap Redevco  Belgium, Passport Building , Luchthaven Brussel nationaal Gebouw 1K te 1930 Zaventem, voor het P+R terrein gelegen aan de Oude Bareelstraat 85 te Oostakker, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen