Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_GRMW_00373 - Sluiten van een huurovereenkomst voor een deel van het onroerend goed gelegen te Gent, Wolterslaan 16 en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 19:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00373 - Sluiten van een huurovereenkomst voor een deel van het onroerend goed gelegen te Gent, Wolterslaan 16 en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00373 - Sluiten van een huurovereenkomst voor een deel van het onroerend goed gelegen te Gent, Wolterslaan 16 en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring 2021_GRMW_00373 - Sluiten van een huurovereenkomst voor een deel van het onroerend goed gelegen te Gent, Wolterslaan 16 en toekenning van een huursubsidie aan de gebruiker - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek III, titel VIII 'Huur'.

Voorgestelde uitgaven

€ 13.144,72

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1 en artikel 41, 23°;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het jeugdhuis Wolters, deel van het stadseigendom Wolterslaan 16, 9000 Gent, is sinds enkele maanden in een transitiefase; de vorige uitbaters hebben de werking stopgezet begin 2020 en sindsdien is er geen jeugdwerking op die locatie. 

De stedelijke Jeugddienst heeft in de tweede helft van 2020 vzw Jong, met maatschappelijke zetel te Sint-Amandsberg, Antwerpsesteenweg 195, aangesteld om het jeugdhuis terug op te starten. In eerste fase zal de volledige organisatie door vzw Jong gebeuren, maar het doel is om op termijn de organisatie over te dragen aan lokale jongeren. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Daartoe werd een huurovereenkomst met vzw Jong opgemaakt die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

Er wordt voorgesteld om een overeenkomst af te sluiten voor de duur van 2 jaar van 01/03/2021 tot 28/02/23.

Er zal een huursubsidie van 5.780,00 €/jaar voorzien worden door de Jeugddienst en de vzw dient maandelijks een forfait van 66,03 € te betalen voor het verbruik van EGW. 

Door middel van dit besluit wordt aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd het sluiten van de huurovereenkomst goed te keuren, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een nominatieve subsidie aan deze huurder. 

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de nominatieve subsidie, gekoppeld aan deze huurovereenkomst en ten behoeve van vzw Jong, goed te keuren, en dit onder de volgende voorwaarden: 

  1. de huurder dient te beschikken over een erkenning door de Jeugddienst van de Stad als eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief;
  2. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in onderhavige overeenkomst, na te leven.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Jeugddienst  FM Themagebouwen 
Budgetplaats 3406200WK  349480000 
Categorie* E subs. 
Subsidiecode XHU.HUU  NIET_RELEVANT 
2021 4.816,67  660,30 
2022 5.780,00  792,36 
2023 963,33  132,06 
Later    
Totaal 11.560,00  1.584,72 

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Vastgoed  Vastgoed 
Budgetplaats 347250003  347250002 
Categorie* E subs 
Subsidiecode XHU.HUU  NIET_RELEVANT 
2021 4.816,67  660,30 
2022 5.780,00  792,36 
2023 963,33  132.06 
Totaal 11.560,00  1.584,72 

Verwachte ontvangsten

€ 13.144,72

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een nominatieve subsidie voor het bedrag van 5.780,00 EUR/jaar aan vzw Jong voor de huur van een deel van het stadseigendom, gelegen te 9000 Gent, Wolterslaan 16, en dit onder de volgende voorwaarden: 

  1. de huurder dient te beschikken over een erkenning door de Jeugddienst van de Stad als eerstelijns plaatselijk jeugdwerkinitiatief;
  2. de huurder dient de voorwaarden, opgenomen in onderhavige overeenkomst, na te leven.

Bijlagen

  • huurovereenkomst Wolterslaan 16
  • plan Wolterslaan 16