Terug
Gepubliceerd op 28/04/2021

2021_GRMW_00381 - Subsidieovereenkomst met vzw Masala voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2021 en 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 27/04/2021 - 19:55
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen; Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Mattias De Vuyst; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00381 - Subsidieovereenkomst met vzw Masala voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2021 en 2022 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 36
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 8
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00381 - Subsidieovereenkomst met vzw Masala voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2021 en 2022 - Goedkeuring 2021_GRMW_00381 - Subsidieovereenkomst met vzw Masala voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2021 en 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Voorgestelde uitgaven

€ 34.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het cultuurbeleid in de stad Gent is een gezamenlijk project van de Stad en een groot aantal private cultuuractoren, die steeds mee hebben bijgedragen tot de uitbouw en de uitstraling van Gent als cultuurstad. Door de volgehouden ondersteuning tijdens vorige legislaturen is de Gentse kunstensector uitgegroeid tot een fijnmazig, breed en veelzijdig veld, met grote lokale betekenis maar ook landelijke en internationale faam. In het kader van het Strategisch Meerjarenplan 2020-2025, vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019, wenst de Stad deze ondersteuning voort te zetten en uit te breiden. Deze ondersteuning kadert als volgt in doelstellingen van het Strategisch Meerjarenplan 2020-2025:

SD: Gent is een jonge  en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds-sport- en cultuurleven.

OD: Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de cultuursector en de cultuurparticipatie voor iedereen.

Actie: Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector. 

Om deze ondersteuning te operationaliseren, werden in 2020 door de gemeenteraad bij besluit van 28 april 2020 een groot aantal subsidieovereenkomsten goedgekeurd met een aantal culturele spelers die de 'artistieke ruggengraat' van het Gentse cultuur- en kunstenlandschap vormen. Daarnaast werd voorzien in een uitgebreid ondersteuningskader via nieuwe subsidiereglementen voor 'eenmalige en meerjarige projectsubsidies' en voor 'eenmalige en meerjarige werkingssubsidies'. Op die manier wordt een rijk en gevarieerd  kunstenlandschap gegarandeerd.

Omwille van het specifieke belang van haar werking, wordt hierbij een subsidieovereenkomst met Masala vzw, Zonder-Naamstraat 9, 9000 Gent, voor de jaren 2021 en 2022 voorgelegd. Masala is een interculturele beweging die streeft naar meer diversiteit in kunst en cultuur. Met haar mediaplatform reflecteert Masala op onderbelichte groepen in de huidige samenleving. Masala doet dit door kritische, sensibiliserende, interactieve en educatieve activiteiten te organiseren. De activiteiten van Masala ontwikkelen zich hoofdzakelijk in de Brugse Poort, waarbij lokale verankering van de werking en de output ervan zeer belangrijk is.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De voorliggende subsidieovereenkomst geeft Masala de kans om de werking verder te bestendigen wat betreft de  artistieke visie, de structurele en projectmatige werking en dynamiek, de aandacht voor innovatie en  co-creatie, de inzet voor professionalisering, talentontwikkeling, en coaching van jongeren met bijzondere aandacht naar kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare positie. Op die manier draagt Masala bij aan  de uitstraling van de stad als  een innovatieve, creatieve en scheppende stad, en  aan de internationale faam van Gent als Unesco – muziekstad, filmstad en kandidaat Europese culturele hoofdstad. Van Masala wordt gevraagd dat ze met de Stad en de cultuursector een continue dialoog ontwikkelt over de eigen rol en plaats in het Gentse landschap, en dat ze inspanningen doet om de cultuurparticipatie zoveel mogelijk te vergroten met specifieke aandacht voor o.a. een diverser publiek, in het bijzonder voor kinderen en jongeren.

Deze overeenkomst legt naast een aantal inhoudelijke verwachtingen en financiële bepalingen ook een aantal waarden en verwachtingen vast die de missie van de Stad vertalen naar de culturele praktijk. Dit betreft onder meer bepalingen rond anti-discriminatie, mobiliteit, klimaatneutraliteit, afvalpreventie, de aandacht voor principes van goed bestuur en een integriteitsbeleid. Huidige overeenkomst gaat in op 01/05/2021 en eindigt op 31/12/2022.

Het ontwerp van subsidieovereenkomst wordt voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het Decreet d.d. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Cultuurdienst

Jeugddienst

Budgetplaats

341130000

3406300MS

Categorie*

E subs.

E subs.

Subsidiecode

Niet_Relevant

Niet_Relevant

2021

11.160,00 EUR

1.440 EUR

2022

17.080,00 EUR

2.320 EUR

2023

1.760,00 EUR

240 EUR

Totaal

30.000,00 EUR  

4.000 EUR

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

cultuurraad Gunstig advies

Activiteit

AC34113 Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2021 en 2022 met Masala vzw, Zonder-Naamstraat 9 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.