Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_GRMW_00380 - Subsidieovereenkomst met vzw TAPTOE's erf voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2021 en 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 19:12
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00380 - Subsidieovereenkomst met vzw TAPTOE's erf voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2021 en 2022 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00380 - Subsidieovereenkomst met vzw TAPTOE's erf voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2021 en 2022 - Goedkeuring 2021_GRMW_00380 - Subsidieovereenkomst met vzw TAPTOE's erf voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2021 en 2022 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2
  • Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55

Voorgestelde uitgaven

€ 40.170,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het cultuurbeleid in de stad Gent is een gezamenlijk project van de Stad en een groot aantal private cultuuractoren, die steeds mee hebben bijgedragen tot de uitbouw en de uitstraling van Gent als cultuurstad. Door de volgehouden ondersteuning tijdens vorige legislaturen is de Gentse kunstensector uitgegroeid tot een fijnmazig, breed en veelzijdig veld, met grote lokale betekenis maar ook landelijke en internationale faam. In het kader van het Strategisch Meerjarenplan 2020-2025, vastgesteld door de gemeenteraad op 17 december 2019, wenst de Stad deze ondersteuning voort te zetten en uit te breiden. Deze ondersteuning kadert als volgt in doelstellingen van het Strategisch Meerjarenplan 2020-2025:

SD: Gent is een jonge  en authentieke stad met een breed en versterkt vrijetijds-sport- en cultuurleven.

OD: Optimaal regisseren van het cultuurleven in de stad door het organiseren van grensverleggende projecten en het faciliteren van de cultuursector en de cultuurparticipatie voor iedereen.

Actie: Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector. 

Om deze ondersteuning te operationaliseren, werden in 2020 door de gemeenteraad bij besluit van 28 april 2020 een groot aantal subsidieovereenkomsten goedgekeurd met culturele spelers die de 'artistieke ruggengraat' van het Gentse cultuur- en kunstenlandschap vormen. Daarnaast werd voorzien in een uitgebreid ondersteuningskader via nieuwe subsidiereglementen voor 'eenmalige en meerjarige projectsubsidies' en voor 'eenmalige en meerjarige werkingssubsidies'. Op die manier wordt een rijk en gevarieerd  kunstenlandschap gegarandeerd.

Omwille van het specifieke belang van hun werking, wordt hierbij een subsidieovereenkomst met TAPTOE's erf vzw, Abrahamstraat 15 te 9000 Gent, voor de jaren 2021 en 2022 voorgelegd. Theater Taptoe, aanvankelijk Marionettentheater Taptoe, werd in 1968 opgericht door Luk De Bruyker. Vanaf 1978 werd een professionele werking ontplooid. Na stopzetting van de decretale subsidie vanaf 2010, verlegde de focus zich op het borgen van het erfgoed van Theater Taptoe. De naam van de vzw werd gewijzigd naar ‘vzw TAPTOE’s erf’. De doelstellingen van de vzw werden verlegd van produceren naar conserveren, met name: zorg dragen voor het erfgoed van Theater Taptoe en het figurentheater in het algemeen; het inventariseren, conserveren en bewaren van het erfgoed van Theater Taptoe; het levend houden van het erfgoed van Theater Taptoe. De presentatie van dit erfgoed zal niet alleen gebeuren in een museale context (o.a. in samenwerking met het Huis van Alijn), maar ook via producties, workshops, masterclasses, …

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De voorliggende subsidieovereenkomst geeft TAPTOE's erf de kans om de werking verder te bestendigen wat betreft de artistieke visie, de structurele en projectmatige werking en dynamiek, de aandacht voor innovatie en  co-creatie, de inzet voor professionalisering, talentontwikkeling, en coaching van artiesten. Op die manier draagt TAPTOE's erf bij aan  de uitstraling van de stad als een innovatieve, creatieve en scheppende stad, en  aan de internationale faam van Gent als Unesco – muziekstad, filmstad en kandidaat culturele hoofdstad. Van TAPTOE's erf wordt gevraagd dat ze met de Stad en de cultuursector een continue dialoog ontwikkelt over de eigen rol en plaats in het Gentse landschap, en dat ze inspanningen doet om de cultuurparticipatie zoveel mogelijk te vergroten met specifieke aandacht voor o.a. een diverser publiek, in het bijzonder voor kinderen en jongeren en voor (kwetsbare en minder mobiele) ouderen.

Deze overeenkomst legt naast een aantal inhoudelijke verwachtingen en financiële bepalingen ook een aantal waarden en verwachtingen vast die de missie van de Stad vertalen naar de culturele praktijk. Dit betreft onder meer bepalingen rond anti-discriminatie, mobiliteit, klimaatneutraliteit, afvalpreventie, de aandacht voor principes van goed bestuur en een integriteitsbeleid.

Het ontwerp van subsidieovereenkomst wordt voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het Decreet d.d. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

Cultuurdienst

Feesten en Ambulante Handel

Budgetplaats

341130000

344540001

Categorie*

E subs.

E subs.

Subsidiecode

Niet_Relevant

Niet_Relevant

2021

18.000 EUR

 

2022

18.153 EUR

2.000 EUR

2023

 

2.017 EUR

Totaal

36.153 EUR

4.017 EUR

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

cultuurraad Gunstig advies

Activiteit

AC34113 Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor de algemene werking voor de werkingsjaren 2021 en 2022 met TAPTOE's erf vzw, Abrahamstraat 15 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.