Terug
Gepubliceerd op 28/04/2021

2021_GRMW_00398 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor energiebesparende maatregelen aan beheerder van jeugdinfrastructuur in gedeeld gebruik - Jongerencultuurcentrum Minus One - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 27/04/2021 - 19:33
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sara Matthieu; Cengiz Cetinkaya; Evita Willaert; Fourat Ben Chikha; Mattias De Vuyst; Sonja Welvaert; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00398 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor energiebesparende maatregelen aan beheerder van jeugdinfrastructuur in gedeeld gebruik - Jongerencultuurcentrum Minus One - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 37
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 6
Elke Sleurs, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00398 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor energiebesparende maatregelen aan beheerder van jeugdinfrastructuur in gedeeld gebruik - Jongerencultuurcentrum Minus One - Goedkeuring 2021_GRMW_00398 - Toekenning van een eenmalige subsidie voor energiebesparende maatregelen aan beheerder van jeugdinfrastructuur in gedeeld gebruik - Jongerencultuurcentrum Minus One - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 20.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In 2019 en 2020 werden in verschillende jeugdinfrastructuren in gedeeld gebruik energiescans uitgevoerd, om te bekijken waar er kan bespaard worden op energiekosten.

Sommige aanbevelingen bleken gemakkelijk aan te pakken (bv. plaatsen kloktimers, plaatsen isolatie rond niet-geïsoleerde verwarmingsbuizen), andere aanbevelingen vragen om ingrijpender maatregelen.

Bij de zalen in eigendom van de Stad Gent bekijkt FM welke maatregelen door de eigen diensten kunnen opgenomen worden.

Bij JOC Minus One, in eigendom van sogent, worden maatregelen die de beheerders zelf namen terugbetaald. De vzw maakte 20.000 euro kosten voor het verder energiezuinig maken van haar infrastructuur, in navolging van de uitgevoerde energiescan (plaatsen led-verlichting). 

De facturen van de werken, in bijlage bij dit besluit, werden als verantwoordingsstuk overgemaakt aan de Stad Gent.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het betreft de toekenning van een eenmalige subsidie  die noch door een reglement, noch door een overeenkomst geregeld wordt en niet nominatief in de meerjarenplanning werd opgenomen.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

Bovengenoemde vzw is vrijgesteld van de verplichting tot het bijbrengen van haar balans en rekeningen alsook van het verslag inzake beheer en financiële toestand.

Voormelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te doen controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De uitbetaling van de subsidie zal gebeuren na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op het rekeningnummer van de vzw: BE44 8939 4408 9345.

De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overzicht van de uitgaven


Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3406300JW

budgetpositie

6491000

categorie

werkingssubsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2021

  20.000 euro

Totaal

  20.000 euro

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34062 Ondersteunen kwaliteitsvolle jeugd(werk) infrastructuur

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 20.000 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan vzw JOC Minus One (Opgeëistenlaan 455, 9000 Gent) met als doel het terugbetalen van gemaakte kosten in functie van het energiezuiniger maken van haar infrastructuur.


Bijlagen

  • Factuur Minus One
  • Financieel sjabloon Minus One