Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_GRMW_00433 - Addendum 1 bij de samenwerkingsovereenkomst 'Gezondheidspromotie bij Injecterend Gebruik (GIG)' - subsidiëring hepatitis C-verpleegkundige MSOC - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 19:10
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00433 - Addendum 1 bij de samenwerkingsovereenkomst 'Gezondheidspromotie bij Injecterend Gebruik (GIG)' - subsidiëring hepatitis C-verpleegkundige MSOC - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00433 - Addendum 1 bij de samenwerkingsovereenkomst 'Gezondheidspromotie bij Injecterend Gebruik (GIG)' - subsidiëring hepatitis C-verpleegkundige MSOC - Goedkeuring 2021_GRMW_00433 - Addendum 1 bij de samenwerkingsovereenkomst 'Gezondheidspromotie bij Injecterend Gebruik (GIG)' - subsidiëring hepatitis C-verpleegkundige MSOC - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 25 maart 2019 keurde de gemeenteraad een samenwerkingsovereenkomst goed met vzw Free Clinic en MSOC Vlaams-Brabant (vzw Veerhuis-Siddartha), CAD Limburg en MSOC Oostende, voor gezondheidspromotie bij injecterende druggebruikers (GIG).

Het MSOC wenst thans in te tekenen op een projectoproep van de firma GILEAD SCIENCES waardoor gedurende 1 jaar een hepatitisverpleegkundige (0,5 VTE) kan aangeworven worden (dit wordt via aparte besluitvorming ter beslissing voorgelegd aan de gemeenteraad in de maand april 2021).

Free Clinic vzw is bereid daar middelen bij te leggen in het kader van het GIG-project Vlaanderen (Gezondheidspromotie bij Injecterend Gebruik), zodat een extra 0,3 VTE tewerkstelling mogelijk wordt.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Free Clinic vzw, Schijnpoortweg 14, 2060 Antwerpen, legt voor deze tewerkstelling een addendum 1 bij de samenwerkingsovereenkomst voor. Het addendum 1 gaat in op 1 mei 2021.

De GIG-overeenkomst behelst bijkomende financiering van de werkuren verpleegkundige. Momenteel geldt de overeenkomst tot en met 31/12/2021.
Indien er in 2022 opnieuw GIG-middelen beschikbaar blijken, bestaat er een mogelijkheid dat de GIG-overeenkomst verlengd wordt (tot max. 2 jaar vermits de aanwerving via verkorte procedure gebeurt).

De overeenkomst kadert in de werking van het MSOC, meer bepaald in het kader van het project rond HCV-management en legt geen verplichtingen op aan de Stad die niet in overeenstemming zijn met de doelstellingen van het MSOC.

Concreet beoogt het MSOC met deze hepatitisverpleegkundige een beheersplan uit te bouwen ter  opvolging van de hepatitis C-status van elke MSOC-cliënt. Via GIG en de GIG-coördinator Vlaanderen bij Free Clinic zal samengewerkt worden met de overige (hepatitisverpleegkundigen in de) Vlaamse, laagdrempelige, ambulante verslavingscentra met als streefdoel een geïntegreerd hepatitis C-beleid voor alle verslavingscentra.

Overzicht van de inkomsten


GIG 
Dienst*
MSO
Budgetplaats
345360000 
Categorie*
Subsidiecode
SPR.SPR 
2021 9724,00
2022 0,00 
Totaal
9724,00 

Verwachte ontvangsten

€ 9.724,00

Activiteit

ACM1000 Organiseren centrale ondersteuning Dienst Medisch Sociaal Centrum

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum 1 bij de samenwerkingsovereenkomst 'Gezondheidspromotie bij Injecterend Gebruik (GIG) d.d. 19/02/2019' met vzw Free Clinic, Schijnpoortweg 14, 2060 Antwerpen, vzw Veerhuis-Siddartha, vzw CAD Limburg en Stadsbestuur Oostende, zoals gevoegd in bijlage.