Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_GRMW_00395 - OMV_2020161750 R - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften (bijstelling) voor de loten 1 t/m 25 en 31 - met openbaar onderzoek - Jean Jaurèslaan - De wijziging van een gemeenteweg - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 19:12
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00395 - OMV_2020161750 R - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften (bijstelling) voor de loten 1 t/m 25 en 31 - met openbaar onderzoek - Jean Jaurèslaan - De wijziging van een gemeenteweg - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00395 - OMV_2020161750 R - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften (bijstelling) voor de loten 1 t/m 25 en 31 - met openbaar onderzoek - Jean Jaurèslaan - De wijziging van een gemeenteweg - Goedkeuring 2021_GRMW_00395 - OMV_2020161750 R - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het wijzigen van de verkavelingsvoorschriften (bijstelling) voor de loten 1 t/m 25 en 31 - met openbaar onderzoek - Jean Jaurèslaan - De wijziging van een gemeenteweg - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
 • Het Besluit van 27 november 2015 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 47
 • De Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO)
 • Het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)
 • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 12

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

- Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31

  - Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 8


  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  Kurt Meurice namens DURABRIK BOUWBEDRIJVEN - DURABRIK ENTREPRISES DE CONSTRUCTION NV diende een omgevingsvergunning voor een wijziging van een verkavelingsvergunning (verkavelingsbijstelling) in voor gronden gelegen aan Jean Jaurèslaan  kadastraal gekend als afdeling 23 sectie B nrs. 491X5, 491K4, 491G4, 491D4, 491X, 491Y, 491Z4, 491W4, 491Y4, 491T5, 491X4, 491B5, 491H5, 491N, 493E, 495S4, 495C3, 495Y3, 495N5, 496N en 496L. Deze aanvraag werd op 03/12/2020 ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.  Op 30/12/2020 werd het dossier volledig en ontvankelijk verklaard.
   

  Beschrijving aanvraag:

  Het gebied is gelegen in de wijk Gentbrugge – Vogelhoek. Het betreft een binnengebied dat volledig omgeven wordt door bebouwing, zijnde gesloten bebouwingen langs de straat, meestal met een voortuintje, en een achtertuin. De verkavelde zone paalt aan de achtertuinen van woningen gelegen langs de Jean Jaurèslaan. In de onmiddellijke omgeving van de aanvraag zijn tal van voorzieningen 500 m tot max. 1000 m : winkels (bakker, beenhouwer, kruidenier, supermarkt, bank, ziekenfonds, apotheek, dokter, kinesist, notaris, …), onderwijs (kleuters, lagere school, middelbaar onderwijs) en ontspanningsmogelijkheden.

  Het project is gelegen in de nabijheid van een tramhaltes Brusselsesteenweg ter hoogte van de Tennisstraat en de Eduard Pecherstraat) met een rechtstreekse verbinding naar de stad. Het treinstation Merelbeke situeert zich op +/-1000 m. Er is een vlotte verbinding met autosnelwegennet richting Gent en richting Melle.
   Het terrein zelf is momenteel onbebouwd. Het terrein is deels open grasruimte, deels begroeid met bomen, grotendeels schiethout. Er is een klein bosje dat in het park wordt geïntegreerd.


  Op 09/01/2020 werd een voorwaardelijke vergunning OMV_2019084809 afgeleverd voor het verkavelen van gronden in 27 loten bestemd voor gesloten en halfopen bebouwing en wegen-en rioleringswerken.

  Deze vergunde verkaveling wordt bijgesteld volgend op een beroepschrift tegen de verkaveling dat werd ingediend bij de Deputatie door buurtbewoners. Dit beroepschrift hield voornamelijk in dat er bomen binnen de oppervlakte van de verkaveling dienden gered te worden, en dat aanvullende aanplanting gewenst was ten einde een buffer te voorzien tussen de geplande verkaveling en de reeds bestaande woningen gelegen langs de Jean-Jaurèslaan.

  Dit heeft geleid tot een dading tussen de beroepsindieners en de verkavelaar, waarbij de verkaveling bijgesteld wordt. Het beroep tegen de oorspronkelijk vergunde verkaveling OMV_2019084809 werd ingetrokken.

  Volgende wijzigingen worden voorzien:

  • Het kruiwagenpad wordt 50cm breder voor schermbomen en randgroen.
  • Het kruiwagenpad wordt achteraan lot 16 iets breder voor een betere circulatie en toevoeging van randgroen in deze restdriehoek.
  • De loten 16 tot en met 25 worden 50cm opgeschoven naar de parkzone , dit in functie van het bredere kruiwagenpad met groenstrook.
  • Tussen de loten 15 en 16 is het kruiwagenpad vervangen door een strook van 5m waarbij de bestaande waardevolle bomen worden gespaard. Deze bomen zijn op het plan aangeduid.
  • De loten 1 tot en met 15 worden hierdoor beperkt herschikt en aangepast aan de totaalbreedte. De voorgevel van de loten 1 tot en met 9 blijft ongewijzigd. Voor de loten 10 tot en met 15 wordt de voorgevel naar achteren geschoven ten opzichte van de parkzone.
  • De oppervlakte van de loten wordt door deze wijzigingen beperkt aangepast.
  • Een kleine verplaatsing van het wandel en fietspad ter hoogte van de loten 11 tot en met 15 voor het behouden van een bomenrij en in functie van het behouden van een aantal wadi’s. Deze kleine wijziging heeft omvat ook een beperkte aanpassing van de rooilijn.
  • De kroonlijsthoogte van de woningen wordt gebracht op maximum 9,60m gemeten van de dorpelhoogte omwille van het visuele effect voor de bestaande woningen
  • Er worden geen terrassen op de verdieping toegelaten in functie van privacy ten aanzien de bestaande woningen in de Jean Jaurèslaan.

  Het aantal woningen, de overige voorschriften en het verkavelingsconcept blijven ongewijzigd.

  De aanpassingen in functie van de voorwaarden en lasten met betrekking tot het nieuwe openbaar domein (wegen en park) uit de oorspronkelijke verkavelingsvergunning OMV_2019084809 worden verwerkt in het technisch dossier in overleg met de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en Farys. De voorgestelde wijzigingen hebben vooral betrekking op het privaat gedeelte van de verkaveling en enkel ter hoogte van de kleine aanpassing van de rooilijn en de hiermee gepaard gaande kleine verplaatsing van het wandel- en fietspad, wordt ook de inrichting van het openbaar domein beperkt aangepast ten opzichte van de eerder vergunde verkaveling. 

   Procedure:

  Het openbaar onderzoek werd gehouden van 8 januari 2021 tot 6 februari 2021.

  Resultaat : geen petitielijsten, geen schriftelijke bezwaren, geen schriftelijke gebundelde bezwaren, geen mondelinge bezwaren en geen digitale bezwaren 


  De gemeentelijk omgevingsambtenaar heeft op 23/03/2021 deze aanvraag voorwaardelijk gunstig geadviseerd. Het advies van de omgevingsambtenaar is aan dit besluit toegevoegd.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  In uitvoering van artikel 12 van het decreet over de gemeentewegen keurt de gemeenteraad een rooilijnplan goed. In uitvoering van art. 31 van Decreet betreffende de Omgevingsvergunning en van het Gemeentedecreet neemt de gemeenteraad een beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. 

  De aanvraag omvat een beperkte wijziging aan de rooilijn van de toekomstige gemeenteweg. De gemeenteraad moet hierover een beslissing nemen en zich daarbij uitspreken over de ligging, breedte en uitrusting van de gemeenteweg en over de eventuele opname in het openbaar domein.

  De gemeenteraadsbeslissing voor de nu voorliggende aanvraag omvat een beperkte wijziging van het besluit goedgekeurd in de gemeenteraad van 18/12/2019: ‘2019_GRMW_01330 OMV_2019084809 R  - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden in 27 loten bestemd voor gesloten en halfopen bebouwing en wegen-en rioleringswerken - met openbaar onderzoek - Jean Jaurèslaan  - Zaak van de wegen - Goedkeuring‘ . Het nu voorliggende besluit vervangt dat besluit.

  Het vergunningverlenend bestuursorgaan is van oordeel dat een vergunning kan verleend worden op basis van het advies van de omgevingsambtenaar.

  De gemeenteraad is van oordeel dat het voorstel van wegaanleg kan goedgekeurd worden om volgende redenen:

  Het betreft enkele beperkte bijsturingen waardoor een aantal aanwezige bomen nu extra kunnen behouden worden. Enkele woningen worden zeer beperkt verschoven richting parkzone, 50cm voor de loten 16 tem 26. En enkele woningen worden verschoven weg van het park, de loten 10 tem 15. 

  Ook het wandel en fietspad en de positie van de wadi’s ter hoogte van de loten 11 tot en 15 worden licht aangepast in functie van het behoud van aanwezige bomen, deze wijziging heeft geen invloed op de rooilijn. De verdere verfijning van het openbaar domein worden verwerkt in het technisch dossier, de voorwaarden en lasten in verband tot het bestaand en nieuw openbaar domein, worden naar analogie met de eerder verleende vergunning en het vorige gemeenteraadsbesluit, opgenomen in dit besluit. De voorgestelde werken voldoen dus aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit. Er wordt voldaan aan de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

  Het algemeen bouwreglement van de Stad Gent omvat geen reglementering inzake het opleggen van lasten bij verkavelingsvergunningen. Op basis van bovenstaande beoordeling is het redelijk en proportioneel te verantwoorden om in deze verkavelingsbijstelling lasten op te leggen aan de houder van de vergunning.

  Het voorstel van wegenis moet aangepast worden op een aantal punten. Het gaat echter om beperkte aanpassingen die door het vergunningverlenende bestuursorgaan als voorwaarde kunnen opgelegd worden aan de verkavelaar in het kader van de beslissing over deze verkavelingsaanvraag.

  Activiteit

  AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

  Besluit

  De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Keurt de aanpassing aan het rooilijnplan, zoals opgenomen in bijlage, goed.

  Artikel 2

  keurt de ligging, breedte en uitrusting van de gemeentewegen, zoals ontworpen in de verkavelingsaanvraag, gelegen Jean Jaurèslaan  en kadastraal gekend als afdeling 23 sectie B nrs. 491X5, 491K4, 491G4, 491D4, 491X, 491Y, 491Z4, 491W4, 491Y4, 491T5, 491X4, 491B5, 491H5, 491N, 493E, 495S4, 495C3, 495Y3, 495N5, 496N en 496L, goed mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

  • De brandweervoorschriften, die betrekking hebben op deze omgevingsvergunning, moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 31/10/2019 met kenmerk 057753-004/JC/2019).

  • De voorwaarden opgenomen in het advies van FARYS (advies van 08/11/2019, met kenmerk VK-19-638 – 2de advies) moeten strikt nageleefd worden. 

  • De voorwaarden uit de adviezen van Fluvius, Telenet en Proximus NV en IVAGO dienen strikt nageleefd te worden.

  • Het kruiwagenpad zal ten allen tijde privaat blijven. Ook de parkeerhaven is een collectieve private ruimte en maakt geen deel uit van het openbaar domein. 

  • Indien de strook in grasdallen recht tegenover de afvalstraat noodzakelijk is voor de brandweer of Ivago moet deze mee in het materiaal van het woonerf aangelegd worden. Het is tevens belangrijk dat net voor het uitrijden een inkomende en uitrijdende wagen kunnen kruisen.

  • Om zo weinig mogelijk overgangen te hebben tussen materialen en om de woningen op een voldoende kwalitatieve en toegankelijke manier te kunnen aansluiten moet de opbouw van het pad aangepast worden naar een éénzijdig betonpad aan de zijde van de woningen en een éénzijdige verbreding voor de brandweer in grasdallen aan de parkzijde. 

  • Per 2 woningen wordt slechts 1 toegangspad van 1,5m breed toegelaten. Enkel ter hoogte van de rooilijn wordt dit pad verbreed tot 2,5m (onder 45°) zodat beide deuren op de verharding ontsluiten. De paden samen met de positie van de gekoppelde voordeuren moeten vastgelegd worden in het kader van de opmaak van het technisch dossier voor het nieuw openbaar domein, niet pas bij het ontwerp van de woningen.

  • Het kruiwagenpad moet aangesloten worden op het pad in het park.

  • Per lot is te voorzien in een dubbele huisaansluiting, één voor afvalwateren één voor oppervlaktewater. De aansluitputjes zijn te voorzien van een merkteken waaruit de aard (oppervlaktewater/afvalwater) blijkt.

  • In de huisaansluitingen mogen geen knikken voorkomen

  • De private parking moet op de toekomstige rooilijn duidelijk zichtbaar afgebakend worden van het woonerf. Het materiaal van de parking mag niet doorlopen op toekomstig openbaar domein.

  • Het is onduidelijk waarom er een verbreding aangebracht wordt recht tegenover de oprit van de parking, deze moet achterwege gelaten worden. Een oprit naar het perceel die hier aan het project paalt laten we pas toe als er vergunde parkeerplaatsen zijn op dit perceel. De groenstrook is door te trekken.

  • Alle betonstraatstenen dienen van het dubbelklinkerformaat te zijn en aangelegd worden in halfsteensverband loodrecht op de rijrichting.

  • Het legbed van granulaatmengsel moet 4cm dik zijn ipv 3cm

  • Het woonerf dient opgesloten te worden met een verzonken boordsteen IA met de vellingkant naar buiten. De kantstroken (voor zover nodig worden aangelegd in 1,5 rijen betonstraatstenen. Maximaal wordt het regenwater oppervlakkig afgevoerd naar de wadi

  • Tussen de wadi en het woonerf moet minimaal een bermpje van 0,5m met een helling van max 10% aangelegd worden

  • De grasbetontegels moeten opgesloten worden met een verzonken boordsteen ID1.

    
  • De betonpaden moeten eveneens op een fundering van schraal beton aangelegd worden.

  • De toekomstige parking (mee op te nemen in de vergunningsaanvraag van de woningen zelf) die met waterdoorlatende verhardingen aangelegd wordt mag niet met helling voorzien worden. Het water moet de kans krijgen om in de bodem te dringen en het water mag niet naar het openbaar domein afgeleid worden.

  • De dwarsprofielen dienen door te lopen van rooilijn tot rooilijn, voor ieder dwarsprofiel moet duidelijk zijn hoe aangesloten wordt thv de bestaande niveaus, bij een cruciaal profiel zoals DP1 is dit niet correct. Ook in de parkzone is bv profiel 9 lager voorzien dan het huidige maaiveld, hoe gaat het water hier van de paden stromen en infiltreren? Dit moet uitgeklaard worden in het kader van de opmaak van het technisch dossier in overleg met de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen en Farys.

  • PVC wordt niet toegestaan


  • Alle straatkolken dienen voorzien te zijn van een betonnen bak type I

  Artikel 3

  legt aan de houder(s) van de verkavelingsvergunning, bij afgifte van de verkavelingsbijstelling, de hiernavolgende lasten op:

  LAST 1 – Aanleg wegenis en riolering

  De houder van de vergunning is verplicht om de openbare wegenis met inbegrip van de riolering, zoals aangegeven op het oorspronkelijke verkavelingsplan OMV_2019084809 en mits rekening te houden met de opgelegde bijzondere voorwaarden, aan te leggen op eigen kosten. Deze verkavelingsvergunning geldt als omgevingsvergunning voor de aanleg van de weg.


   
  TER INFORMATIE:

  In de hoedanigheid van toekomstige eigenaar-wegbeheerder/beheerder van de openbare riolering stellen de Stad Gent en Farys minimale kwaliteitseisen m.b.t. de technische uitvoering (materiaalkeuze, samenstelling fundering, e.d.) van de wegenwerken. 

  Om die reden moet nog een technisch dossier worden ingediend bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen van de Stad Gent en bij Farys. 

  Het definitieve technische dossier moet (aangepast ingevolge bijkomende technische opmerkingen vanwege de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen of Farys) bestaan uit een grondplan bestaande toestand, grondplannen ontworpen toestand (riolering/ wegenis/groen), lengteprofielen, dwarsprofielen en details van de kunstwerken. De vereisten waaraan deze plannen moeten voldoen, kunnen opgevraagd worden via tdwegen@stad.gent

  Het definitieve technisch ontwerp moet, samen met het bestek, de hydraulische nota en de gedetailleerde raming ter goedkeuring digitaal overgemaakt worden aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen (tdwegen@stad.gent).

  Dit goedgekeurde definitieve technisch ontwerp dient als basis voor de aanbesteding of onderhandse overeenkomst. Een kopie van de inschrijving moet overgemaakt worden aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen.
  De aanvangsdatum van de werken moet minimum 14 kalenderdagen vooraf aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen worden meegedeeld. De houder van de vergunning belegt vooraf een coördinatievergadering met de ontwerper, de aannemer en het stadsbestuur (Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen).
   De uitvoering van de proeven, voorzien in het bestek, kunnen door het stadsbestuur geëist worden. In ieder geval zal de uitslag van de genomen proeven aan de Stad medegedeeld worden.

   De houder van de vergunning moet, op zijn kosten, instaan voor het leveren en plaatsen van de nodige verkeersborden en het aanbrengen van de nodige wegmarkeringen, in de verkaveling en aan de bestaande, aanpalende weg, volgens de aanduidingen van het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent – Cel Verkeerstechnische Taken (VTT) . De houder van de verkavelingsvergunning moet daartoe een gegeorefereerd plan (digitaal aan te leveren in dwg en pdf) met aanduiding en inplanting van de aan te brengen verkeerssignalisatie voor nazicht en goedkeuring voor te leggen aan het IVA Mobiliteitsbedrijf Stad Gent – Cel Verkeerstechnische Taken (VTT) via mobiliteit@stad.gent met vermelding ‘VTT – verkavelingsplan’. Volgende elementen moeten hierbij alvast in acht genomen worden: 

  Volgende elementen moeten hierbij alvast in acht genomen worden:
   - Parkeerplaatsen moeten comfortabel ingericht worden. De NEN 2443 normen kunnen gehanteerd worden voor private parkeerplaatsen en IPOD-normen voor openbaar domein. 

   Algemene regel inzake uitvoering van de wegenwerken: De wegenwerken worden in principe in één geheel uitgevoerd en volledig afgewerkt, waarna de afgewerkte weg (voorlopig en definitief) opgeleverd kan worden in aanwezigheid van de Stad Gent i.f.v. latere kosteloze afstand aan de Stad Gent (zie verder).

   Vóór de voorlopige oplevering moet op kosten van de houder van de verkavelingsvergunning een GRB-conform as-built plan opgemaakt worden. Dit as-built plan wordt door de houder van de verkavelingsvergunning ingediend bij Informatie Vlaanderen (ter info zie: https://overheid.vlaanderen.be/GRB-As-builtplannen). De voorlopige oplevering kan pas doorgaan als een schriftelijke goedkeuring van Informatie Vlaanderen i.v.m. de conformiteit aan het GRB voorgelegd wordt.

   

  Uitzonderlijk kan van de algemene regel (dus het in één geheel uitvoeren van de wegenis) afgeweken worden: Indien de houder van de vergunning om uitzonderlijke redenen (bijv. omdat de weg schade kan lijden tengevolge van de werken aan de nieuwbouw langsheen de weg) genoodzaakt is om de wegbedding (m.i.v. de voetpaden) - tijdelijk - niet volledig af te werken, kan aan de Stad Gent gevraagd worden om een “attest van voldoende uitgeruste weg” af te leveren op basis waarvan vergunningverlenende overheden de mogelijkheid krijgen om omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen af te leveren voor nieuwbouw langsheen de nieuwe weg. 

  Het is de verantwoordelijkheid van de houder van de vergunning om desgevallend op eigen kosten bijkomende maatregelen i.f.v. de veilige openstelling van de nieuwe weg als openbare weg te voorzien.

  Het attest moet door de houder van de vergunning aangevraagd worden ten behoeve van toekomstige aanvragers van omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen.
  Het attest kan maar afgeleverd worden in de mate dat door de houder van de vergunning aangetoond wordt dat de niet volledig afgewerkte weg beantwoordt aan de minimumvereisten van een voldoende uitgeruste weg vermeld in artikel 4.3.5 §2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening én in de mate dat de weg voldoende veilig is ingericht én onderhouden wordt om opengesteld te kunnen worden voor het publiek.
   Dit attest staat los van de procedure tot voorlopige en definitieve oplevering van de weg (zie verder), en heeft evenmin een weerslag op de dwingende termijnen binnen de welke de wegenwerken beëindigd moeten zijn in het geval een waarborg wordt gesteld (zie verder). 

  LAST 2 – Openbaar groen
  De houder van de vergunning is verplicht om het openbaar groen zoals aangegeven op het verkavelingsplan aan te leggen op eigen kosten.
   
  De volgende voorwaarden moeten worden nageleefd:

  • Voorafgaandelijk de opmaak van het technisch dossier, wordt de buitenaanleg binnen de parkzone voorbesproken met de Groendienst  van de stad waarbij de infrastructuur (o.a. pad, wadi's) in de parkzone nog licht aangepast of verschoven kunnen worden in functie van het groenontwerp van het volledige park.

  De houder van de verkavelingsvergunning moet, op zijn kosten, een ontwerper aanstellen voor het opmaken van een ontwerp-beplantingsplan. Het ontwerp moet, samen met de gedetailleerde raming, in dubbel exemplaar overgemaakt worden aan de Groendienst, Ferdinand Lousbergskaai 32 te 9000 Gent, telefoon (09)225 68 59, fax (09)233 67 62.
  Het door het college aangenomen ontwerp dient als basis voor de aanbesteding of onderhandse overeenkomst. De aanduiding van de aannemer moet aan de Groendienst ter goedkeuring voorgelegd worden. Een kopie van de inschrijving, het bestek en de plannen moet door de houder van de verkavelingsvergunning, in dubbel exemplaar, overgemaakt worden aan de Groendienst.
  De aanvangsdatum van de werken moet minimum 14 kalenderdagen vooraf aan de Stad worden meegedeeld.
  De beëindiging van de werken moet aan de Groendienst worden meegedeeld. De onderhoudsperiode van 3 jaar gaat in op de datum van de voorlopige oplevering van de werken. Op het einde van deze termijn van 3 jaar volgt de definitieve oplevering. De Stad Gent neemt het onderhoud van het openbaar groen over vanaf de definitieve oplevering van de werken.

  LAST 3 –Aanleg van nutsvoorzieningen
  De houder van de vergunning staat – op eigen kosten – in voor het (laten) aanleggen van nieuwe en/of het (laten) aanpassen van bestaande nutsvoorzieningen naar en in de verkaveling.
  Ongeacht de verplichting tot aanpassing van bestaande nutsvoorzieningen, moeten de volgende nutsvoorzieningen minimaal aangelegd worden:
  - elektriciteit
  - water
  - kabeltelevisie
  - telecommunicatie
  - openbare verlichting

   De voorwaarden uit de adviezen van Fluvius, FARYS, Telenet en Proximus NV dienen strikt nageleefd te worden.

  De ontwikkelaar moet instaan voor de kosten en lasten van het installeren van de openbare verlichting. Dit dient te gebeuren volgens de richtlijnen van de Stad Gent (en Fluvius), opdat de Stad Gent bij overdracht van het openbaar domein ook het beheer van de verlichting kan overnemen. De ontwikkelaar dient ruime tijd voor de start van de uitvoeringswerken advies op te vragen bij de lichtcel, via het volgende emailadres: openbareverlichting@stad.gent. De openbare verlichting dient telkens conform het Lichtplan te worden geplaatst. Alle info over  het lichtplan is te raadplegen via www.stad.gent/gentverlicht.

   LAST 4 – Verkoopbaarheidsattest en waarborgen

  Volgens art 4.2.16 §1 en §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan een kavel uit een vergunde verkaveling of verkavelingsfase enkel verkocht worden, verhuurd worden voor méér dan negen jaar, of bezwaard worden met een recht van erfpacht of opstal, nadat de verkavelingsakte 

  door de instrumenterende ambtenaar is verleden. De verkavelingsakte wordt eerst verleden na

  overlegging van een attest van het college van burgemeester en schepenen, waaruit blijkt dat, voor

  de volledige verkaveling of voor de betrokken verkavelingsfase, het geheel van de lasten uitgevoerd

  is of gewaarborgd is door:

  1° de storting van een afdoende financiële waarborg;

  2° een door een bankinstelling op onherroepelijke wijze verleende afdoende financiële waarborg.

  Dit attest kan worden afgeleverd indien de vergunninghouder deels zelf de lasten heeft uitgevoerd,

  deels de nodige waarborgen heeft gegeven.

  Indien een financiële waarborg wordt verleend voor de aanleg van de weg en de riolering, dan

  gelden volgende dwingende termijnen voor het uitvoeren en afwerken van de werken:

  - de riolerings- en wegenwerken moeten volledig afgewerkt zijn zodat tot voorlopige oplevering kan

  worden overgaan binnen een termijn van 3 jaar nadat het verkoopbaarheidsattest door het college

  van burgemeester en schepenen aan de houder van de vergunning is betekend,

  - de definitieve oplevering van de riolerings- en wegenwerken vindt twee jaar na de voorlopige oplevering plaats.

  Indien geen financiële waarborg wordt verleend en geen verkoopbaarheidsattest is afgeleverd,

  geldt geen dwingende termijn voor uitvoering van deze lasten. Enkel de vervaltermijnen voorzien in

  artikel 4.6.4. §2 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gelden dan.

  Bedragen en vrijgave van de borg(en)

  Als waarborgen worden gesteld voor de aanleg van nutsleidingen, is het bedrag van de waarborg

  gelijk aan het verschil van de door de nutsmaatschappijen geraamde kostprijs en het aan de

  nutsmaatschappijen betaalde voorschot.

  De waarborgen voor de aanleg van nutsleidingen worden volledig vrijgegeven na bevestiging door de

  distributiemaatschappijen van de betaling van het saldo van de geraamde kostprijs.

  Als waarborgen worden gesteld voor in de vergunning opgelegde lasten met betrekking tot de

  wegen- en rioleringswerken en de aanleg en het onderhoud van de groenzones, dan is het bedrag

  van de waarborg gelijk aan het bedrag van de vermoedelijke kostprijs van de werken (of van het

  gedeelte van de werken die nog uitgevoerd moeten worden), zoals die blijkt uit een raming of een

  prijsofferte, welke ter goedkeuring is voorgelegd aan de Stad Gent, verhoogd met 25% wat betreft

  wegen- en rioleringswerken en 10% wat betreft de openbare groenvoorziening, en aangevuld met een forfaitair bedrag voor de opmaak van een as-built plan (bestaande uit 2,3 euro per lopende meter wegenis).

  De waarborg voor de wegen en rioleringswerken wordt vrijgegeven na schriftelijk akkoord van het

  college van burgemeester en schepenen, op volgende wijze: 85 % van de waarborg, waaronder het forfaitair bedrag voor de opmaak van een as-built plan, wordt vrijgegeven na de voorlopige oplevering en 15% van de waarborg wordt vrijgegeven na de definitieve oplevering.

  De waarborg voor de aanleg en het onderhoud van de groenzones wordt in helften vrijgegeven, de ene helft na de voorlopige oplevering van de groenaanleg en de andere helft na de definitieve oplevering na de onderhoudsperiode van 3 jaar, na schriftelijk akkoord van het college van burgemeester en schepenen.

  De financiële instellingen die zich borg stellen voor de houder van de verkavelingsvergunning moeten

  verplicht gebruik maken van een model van borgakte. Dit model van borgakte kan opgevraagd worden bij de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning, Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel 09 266 79 50.

  LAST 5 – Kosteloze grondafstand

  De weg (met zijn uitrusting en riolering), alsook de zones voor openbaar groen zullen uiterlijk één jaar na de definitieve oplevering van de laatst uitgevoerde uitrustingswerken kosteloos aan de stad worden afgestaan.

  De akte van overdracht wordt verleden voor een notaris die door de houder van de verkavelingsvergunning wordt aangeduid. Alle kosten met betrekking tot deze akte (opmaken, verlijden, registreren, overschrijven, …) zijn ten laste van de houder van de verkavelingsvergunning. Een attest van kosteloze grondafstand is bij het dossier gevoegd.

  De basis voor de akte van overdracht is een goed opmetingsplan dat aan een aantal vereisten moet voldoen. Die vereisten moeten worden opgevraagd bij de Dienst Vastgoedbeheer, Sint-Salvatorstraat 16  te 9000 Gent, telefoon 09 266 59 70, email: vastgoedbeheer@stad.gent.

  Alvorens de akte kan worden verleden, moet dat opmetingsplan samen met het ontwerp van de akte worden voorgelegd aan de Dienst Vastgoedbeheer voor nazicht en goedkeuring door de gemeenteraad.


  Bijlagen