Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_GRMW_00394 - OMV_2020118928 R - aanvraag omgevingsvergunning voor R4WO - OMV2 - Molenvaardeken (Ovaal van Wippelgem) - Ringvaart - met openbaar onderzoek - Buitenring-Wondelgem, Eversteinlaan en Ringvaartweg-Wondelgem, 9000 Gent - De opheffing van een gemeenteweg (voormalige buurtweg) - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 19:12
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00394 - OMV_2020118928 R - aanvraag omgevingsvergunning voor R4WO - OMV2 - Molenvaardeken (Ovaal van Wippelgem) - Ringvaart - met openbaar onderzoek - Buitenring-Wondelgem, Eversteinlaan en Ringvaartweg-Wondelgem, 9000 Gent - De opheffing van een gemeenteweg (voormalige buurtweg) - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00394 - OMV_2020118928 R - aanvraag omgevingsvergunning voor R4WO - OMV2 - Molenvaardeken (Ovaal van Wippelgem) - Ringvaart - met openbaar onderzoek - Buitenring-Wondelgem, Eversteinlaan en Ringvaartweg-Wondelgem, 9000 Gent - De opheffing van een gemeenteweg (voormalige buurtweg) - Goedkeuring 2021_GRMW_00394 - OMV_2020118928 R - aanvraag omgevingsvergunning voor R4WO - OMV2 - Molenvaardeken (Ovaal van Wippelgem) - Ringvaart - met openbaar onderzoek - Buitenring-Wondelgem, Eversteinlaan en Ringvaartweg-Wondelgem, 9000 Gent - De opheffing van een gemeenteweg (voormalige buurtweg) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
  • Het Besluit van 27 november 2015 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 47
  • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 12
  • De Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO)
  • Het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM)

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 31
  • Het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, artikel 8

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Ann Velghe namens De Werkvennootschap NV diende een omgevingsvergunningsaanvraag in voor gronden gelegen aan Buitenring-Wondelgem , Eversteinlaan  en Ringvaartweg-Wondelgem  kadastraal gekend als afdeling 30 sectie A nrs. 61C, 61D, 65A, 65/2 , 66B, 73C, 74B, 75, 76C, 138C, 171H en 171F.
 De aanvraag heeft betrekking op een Vlaams project, met name een project door of in opdracht van publiekrechtelijke rechtspersonen met betrekking tot autosnelwegen en gewestwegen, met inbegrip van bruggen over en tunnels onder die wegen, om die reden is de Vlaamse overheid de vergunningverlenende overheid.

Deze aanvraag werd op 01/12/2020 ingediend bij de Vlaamse overheid. Op 01/12/2020 werd aan het college van burgemeester en schepenen gevraagd een openbaar onderzoek te organiseren en de aanvraag voor te leggen aan de gemeenteraad. Er werd ook gevraagd advies uit te brengen.
 

Beschrijving aanvraag:

Voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag behelst de infrastructuurwerken voor de optimalisatie van de R4 West tot primaire weg type I.  Hiervoor zullen alle lichtengeregelde kruispunten op de R4 West weggewerkt worden tot ongelijkvloerse kruisingen met de R4.  Slechts op een beperkt aantal punten zal er nog uitwisseling met de R4 mogelijk zijn.  Dit dossier heeft betrekking op de bestaande kruispunten W5-Ovaal van Wippelgem en het kruispunt W8-Evergem-Langerbrugge. Dit dossier valt voor een beperkt deel op het grondgebied van de Stad Gent. Het is een gedeeld dossier met de gemeente Evergem.

De belangrijkste onderdelen in dit dossier op het grondgebied van de Stad Gent is de herwerking en aansluiting van de R4 op het her in te richten kruispunt W9 in Wondelgem, het doortrekken van de fietssnelweg komende van Evergem, de verlegging en herprofilering van de Nieuwe Kale en het vervangen van de bruggen over de Ringvaart.

Huidige aanvraag betreft de werken en handelingen die nodig zijn voor de inrichting van deze wegen.  Daarnaast bevat de aanvraag ook de aanvraag voor tijdelijke omleidingswegen die meer dan een jaar aanwezig zullen zijn.

De werken binnen deze aanvraag omvatten onderstaande werken (aangezien de aanvraag onder de MER-plicht valt zijn alle werken vergunningsplichtig).

De opgesomde werken omvatten alle werken in dit dossier, zowel op grondgebied van de Stad Gent als op grondgebied gemeente Evergem.

VOORBEREIDENDE WERKEN:  

Rooien van hoogstammige bomen en struiken:

Rooien van struiken

Rooien van bomen met een stamomtrek < 1,0 m, individueel of in rij

Rooien van bomen met een stamomtrek > 1,0 m, individueel of in rij

Ontbossen: Rooien van bos in de Vallei van Nieuwe Kale ifv aanleg nieuw tracé

Voorbereidende werken: Opbraak van verhardingen

Slopen van de bestaande wegenis (zowel R4, lokale wegenis, parallelweg, incl. greppels, boordstenen, geleideconstructies…) met een oppervlakte van ca. 80.500 m²

Voorbereidende werken: Opbraak van constructies

Koker Burggravenstroom (deelplan 03)

Koker Nieuwe Kale (deelplan 05)

Ringvaartbruggen (deelplan 06)

Voorbereidende werken: Slopen van gebouwen

Slopen van een vrijstaande woning: Drogenbroodstraat nr. 83 (deelplan 03)

Voorbereidende werken: Reliëfwijzigingen:

Lokaal dempen van bestaande grachten en herprofileren

Reliëfwijzigingen (afgraven) i.f.v. de aanleg van de onderdoorgangen

TIJDELIJKE INFRASTRUCTUURWERKEN:  

Tijdelijke werk- en werfzones:

Inrichten van terreinen als tijdelijke werk- en werfzones

Aanleggen van tijdelijke wegenis (t.h.v. W7)

INFRASTRUCTUURWERKEN:  

Aanleg hemelwatervoorzieningen (RWA):

Aanleg van hemelwaterrioleringen t.h.v. de onderdoorgangen (W6, W7 en W8)

Aanleg rioleringen (DWA): · nvt

Aanleg van wegenis en verhardingen:

Aanpassen verharding op de R4

Aanpassen en aanleggen verharding voor realisatie fietssnelweg en andere

fietspaden om aansluiting met lokaal wegennet te realiseren

Aanpassen verharding op aansluitende lokale wegen

Vervangen van de Ringvaartbruggen

Met een totale oppervlakte van ca. 105.300 m²

Plaatsen van aanhorigheden langs de weg:

Plaatsen van geleideconstructies langs de weg

Plaatsen van verlichting

Plaatsen van bebording langs de weg

Lokaal in buizen van langsgrachten

Aanpassen van bestaande spoorweginfrastructuur:

Afsluiten van de spoorovergang t.h.v. de Kerkbruggenstraat

Aanpassen van de spoorovergang t.h.v. Elslo 

Aanpassen van bestaande waterlopen:

Aanpassen van de koker van de Burgravenstroom

Aanleggen van de Hindeplas in een nieuwe bedding (scheiding met langsgracht)

Aanpassen van de loop van Nieuwe Kale incl. realisatie nieuwe kokers met ecopassages onder de R4 en het spoor.

Beplantingen:

Inzaaien van bermen en taluds na uitvoering van de werken.

Aanplanten van bomen: individueel of in rij

Aanplanten van bosgoed

BEVOEGDHEID GEMEENTERAAD

De aanvraag omvat naast de vermelde werken die betrekking hebben op gewestwegen, ook de opheffing van een gemeenteweg op Gents grondgebied. De gemeenteraad moet hierover een beslissing nemen.

Net ten noorden van de Ringvaart loopt er nog een buurtweg (nr. 6) die de R4 kruist. Deze buurtweg ligt deels op het grondgebied van Evergem en deels op het grondgebied van Gent. Het oorspronkelijk tracé is grotendeels in onbruik geraakt en doorsneden door de R4 en de spoorlijn waardoor de oorspronkelijke oost-west verbinding niet meer mogelijk is. Het resterende tracé (ontsluiting voor waterzuivering en station Fluxus en Air-Liquide) komt niet meer overeen met de rooilijn van deze buurtweg. De afschaffing op grondgebied van Evergem betreft het tracé van de buurtweg vanaf de gemeentegrens in de Ringvaart tot de spoorlijn en vanaf de R4 tot de gemeentegrens op de R4. De afschaffing op het grondgebied Gent betreft het overig deel van de buurtweg in de vallei van de Nieuwe Kale.

Procedure:

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 31 januari 2021 tot 1 maart 2021.

Resultaat : één schriftelijk bezwaar.

Aangezien de aanvraag het opheffen van een gemeenteweg (buurtweg) omvat waarvoor de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft, neemt de gemeenteraad daarover een besluit.

De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek.
Het bezwaar heeft betrekking tot het grondgebied van Evergem. Voor het deel op Gents grondgebied werden geen bezwaren ingediend.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In uitvoering van artikel 12 van het decreet over de gemeentewegen keurt de gemeenteraad de opheffing van de buurtweg goed. 

In uitvoering van artikel 31§1 van het decreet betreffende de Omgevingsvergunning neemt de gemeenteraad een beslissing over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg alvorens de bevoegde overheid een beslissing neemt over de vergunningsaanvraag. De gemeenteraad neemt daarbij kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren die zijn ingediend tijdens het openbaar onderzoek. De gemeenteraad spreekt zich ook uit over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein.

De gemeenteraad is van oordeel dat de afschaffing van de gemeenteweg kan goedgekeurd worden om volgende redenen:

De afschaffing van de gemeentewegen (voormalige buurtwegen) die de gewestweg R4 doorkruisen wordt louter en alleen met het oog op de verkeersveiligheid van het langzaam-verkeer doorgevoerd. De meeste verbindingen zijn vandaag reeds in onbruik omwille van de verkeersveiligheid. De verbindingen zullen vervangen worden door nieuwe ongelijkgrondse kruisingen (bruggen of tunnels) met de R4 op wel overwogen locaties die passen binnen het huidige netwerk van trage wegen. Op deze manier kunnen de fietsers de R4 conflictvrij kruisen waar dit vandaag niet het geval is.

De afschaffing van de gemeentewegen heeft geen impact op de ontsluiting van aangrenzende percelen. De afgeschafte tracés doorkruisen allemaal het bestaand of toekomstig openbaar gewestdomein van de R4. Er zijn dan ook geen ontsluitingen aanwezig naar aangrenzende percelen.

Gelet op bovenstaande wordt geconcludeerd dat de voorgestelde werken voldoen aan de huidige en toekomstige behoeften aan zachte mobiliteit. Er wordt voldaan aan de doelstellingen en principes, vermeld in artikel 3 en 4 van het decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen.

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt de opheffing van de gemeenteweg (voormalige buurtweg) zoals opgenomen in de bijlage die deel uitmaakt van dit besluit, goed.


Bijlagen