Terug
Gepubliceerd op 28/04/2021

2021_GRMW_00431 - Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 27/04/2021 - 20:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen; Sara Matthieu; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Mattias De Vuyst; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00431 - Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 37
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00431 - Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen - Wijziging 2021_GRMW_00431 - Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 18 december 2019 het reglement 'Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen' goed, dat laatst werd gewijzigd op 28 april 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

1. Vrijstelling zalen onderwijs

Eerstdaags wordt ook het subsidiereglement voor de betoelaging en erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent van schooljaar 2018-2019 tot en met schooljaar 2020-2021, opgeheven en vervangen door het reglement voor de erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent en het subsidiereglement voor initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent.

Voortaan zullen erkende initiatieven van enkele bijkomende voordelen kunnen genieten, waaronder het kosteloos gebruik van zalen in scholen en kinderopvanginitiatieven van de Stad Gent, om de studiebegeleiding te organiseren. 

Deze vrijstelling dient te worden toegevoegd aan het betrokken retributiereglement. Aan de vrijstellingen specifiek voor de zalen in scholen en opvanginitiatieven (categorie 1d, in artikel 6 §3) wordt een categorie toegevoegd: "c. in geval van gebruik voor studieondersteuning door initiatieven die erkend zijn op basis van het ‘Reglement voor erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent’."

2. Verduidelijking tentoonstellingen

Met betrekking tot de tentoonstellingen, die doorgaan in de zalen van categorie 2a tot en met 2c, werd door een interne audit aangegeven dat de tekst van het reglement voor verschillende interpretaties vatbaar is. De tekst in het te wijzigen reglement (artikel 3, §1) luidt: "Voor de tentoonstellingen gelden de tarieven voor de ganse tentoonstellingsduur."

Hoewel de administratie het reglement steeds eenduidig en consequent toepast, is het toch aanbevolen - al was het voor de leesbaarheid naar de gebruikers toe - de passage te verduidelijken.

Artikel 3, §1 zal dan ook vermelden: "Voor de tentoonstellingen in de zalen van categorie 2a t.e.m. 2c worden de tarieven eenmaal toegepast voor de ganse tentoonstellingsduur, ongeacht de duur van de tentoonstelling."

Dit betreft geen wijziging aan de werkwijze of toepassing van het reglement, maar enkel een verbetering van de leesbaarheid. Er is dan ook geen financiële impact.

De diensten verantwoordelijk voor de respectieve locaties blijven belast met de uitvoering van dit reglement: de Dienst Ontmoeten en Verbinden, de Dienst Werk, de Jeugddienst, de Cultuurdienst.

Overzicht van de inkomsten

Dienst* Jeugddienst 
Categorie* Exploitatie 
2021 -550 
2022 -550 
2023 -550 
2024 -550 
2025 -550 
Totaal -2750 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35420 Ondersteunen van scholen en partners in het handelen vanuit een brede visie op diversiteit

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt artikel 3, §1  van het reglement 'Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen' met ingang van 1 juni 2021 als volgt:

De voorlaatste zin wordt vervangen door: "Voor de tentoonstellingen in de zalen van categorie 2a t.e.m. 2c worden de tarieven éénmaal toegepast voor de ganse tentoonstellingsduur, ongeacht de duur van de tentoonstelling."

Artikel 2

Voegt aan artikel 6, §3 van het reglement 'Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen' met ingang van 1 juni 2021 een punt c toe als volgt:

"c. in geval van gebruik voor studieondersteuning door initiatieven die erkend zijn op basis van het ‘Reglement voor erkenning van initiatieven die studieondersteuning bieden in Gent’."

Artikel 3

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het reglement 'Retributie met betrekking tot het beschikbaar stellen van stadszalen' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Gecoördineerde versie
  • Gecoördineerde versie retributiereglement - met markeringen
  • Te wijzigen retributiereglement