Terug
Gepubliceerd op 28/04/2021

2021_GRMW_00414 - Nota beheer en verkoop patrimonium OCMW Gent in beheer van sogent voor de periode 2020-2025 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 27/04/2021 - 22:55
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen; Sara Matthieu; Fourat Ben Chikha; Manuel Mugica Gonzalez; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00414 - Nota beheer en verkoop patrimonium OCMW Gent in beheer van sogent voor de periode 2020-2025 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 36
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 2
Tom De Meester, Yüksel Kalaz
Onthoudingen 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00414 - Nota beheer en verkoop patrimonium OCMW Gent in beheer van sogent voor de periode 2020-2025 - Goedkeuring 2021_GRMW_00414 - Nota beheer en verkoop patrimonium OCMW Gent in beheer van sogent voor de periode 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Beheersovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent, OCMW Gent en sogent zoals goedgekeurd op de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 17 december 2019.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 78, 11°;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 84, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Gemeenteraad en OCMW-Raad van 17 december 2019 hebben de beheersovereenkomst 2020 - 2025 tussen Stad Gent, OCMW Gent en sogent  goedgekeurd. In deze beheersovereenkomst werd het beheer van het passief OCMW-patrimonium opnieuw toegekend aan sogent voor de periode 2020 tot en met 2025. 

In artikel 14.5 is opgenomen dat voor de periode 2020 tot en met 2025 een nieuwe nota met betrekking tot het door sogent beheerde OCMW-patrimonium zal goedgekeurd worden. In afwachting van de goedkeuring van deze nieuwe nota werd de visienota 2014 - 2019 verder gehanteerd voor de uitvoering van de beheersovereenkomst.

Voorliggend document is de uitwerking van deze nieuwe nota voor de periode 2020 - 2025. De nota is bedoeld als een richtkader dat gehanteerd moet worden voor het beheer en de verkoop van het passief OCMW-patrimonium bij sogent. Elk verkoopdossier zal nog afzonderlijk ter goedkeuring voorgelegd worden aan de OCMW-Raad.

Begin 2020 had het OCMW van Gent nog ongeveer 1.800 ha in eigendom. Van deze 1.800 ha ligt ongeveer 120 ha (6,7 %) op Gents grondgebied, de resterende 1.680 ha (93,3 %) ligt buiten Gent in de provincies Oost- en West-Vlaanderen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Op de ontwerpnota werden adviezen gevraagd aan de Stedelijke Woonraad Gent, de Gentse verenigingen BMLIK, De Zuidpoort en SIVI, de Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), de Hongerige Stad, de Gentse Voedselraad en Minaraad. Behalve de Minaraad hebben ze allemaal een advies gegeven. Deze adviezen zijn als bijlagen terug te vinden en ook de antwoorden erop.

Op basis van de adviezen werd de nota verder uitgewerkt. De belangrijkste zaken in deze nieuwe nota over het beheer en verkoop van het privaat OCMW-patrimonium zijn:

 • wederkerigheidsprincipe binnen kerngroep Gent op basis van schattingsverslag verkoopwaarde;
 • Gents grondgebied:
  • geen vervreemding;
  • beschikbare landbouwgronden zullen in eerste instantie ingezet worden in kader van de realisatie van het RUP Groen. In tweede instantie kunnen deze gronden ingezet worden als testgronden voor vernieuwende en waar mogelijk sociaal gerichte landbouwbedrijfsmodellen;
 • Buiten Gent:
  • winstmaximalisatie;
  • uitzonderingen en winstoptimalisatie in plaats van winstmaximalisatie bij een verkoop van:
   • landbouwgrond, natuur- en bosgebied als de verkoop van deze gronden een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de Gentse beleidsdoelstellingen, als deze verkoop aan een andere overheid gebeurt kan dit tegen schattingswaarde,
   • natuur- en bosgebieden kunnen bij de openbare verkoopprocedure specifieke voorwaarden opgelegd worden, 
   • bouwgrond gelegen in een aangrenzende gemeente aan een ander openbaar bestuur en op voorwaarde dat de grond ingezet wordt voor sociaal wonen, kan de verkoop aan schattingswaarde;
  • hoeves: interesse nagaan bij Stad Gent, Gemeente en Provincie en verkoop met zo weinig mogelijk omliggende landbouwgrond;
  • prioriteit geven aan het beëindigen van de ‘precaire erfpachten en bezettingen’ (verwerven en nadien verkopen) en de verkoop van KMO- en bouwgronden;
  • landbouwgronden: een tijdelijk moratorium tot 31 december 2022, zodat dit voldoende tijd geeft om een gefundeerd landbouwbeleid voor de Stad Gent uit te tekenen.

In het meerjarenplan 2020 - 2025 is een ontvangst uit de verkoop van het privaat OCMW-patrimonium ingeschreven voor 40.000.000,00 euro. Om dit te realiseren wordt ongeveer voor 140 ha verkopen gepland. De samenstelling van de 140 ha die verkocht zullen worden in 2020 - 2025 (afgerond):

 • KMO- en bouwgronden: 28 ha – 27.500.000,00 euro;
 • gebouwen: 5 ha – 5.500.000,00 euro;
 • landbouwgronden: 87 ha – 4.500.000,00 euro;
 • hoeves met bijhorende landbouwgronden: 20 ha (nog te bekijken voor minder oppervlakte) – 2.500.000,00 euro.

Indien bij de verkoop van de geplande KMO- en bouwgronden extra inkomsten worden gerealiseerd dan zal dit in mindering gebracht worden van het aandeel landbouwgronden dat verkocht dient te worden.

Adviezen

Gentse Voedselraad Ongunstig advies
Hongerige Stad Ongunstig advies
Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) Ongunstig advies
Gentse verenigingen BMLIK, De Zuidpoort en SIVI Ongunstig advies
Stedelijke Woonraad Gent Ongunstig advies

Activiteit

ACZ2000 Beheren privaat patrimonium

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de nota voor het beheer en verkoop van het privaat patrimonium van het OCMW van Gent in beheer van sogent voor de periode 2020 tot en met 2025 zoals beschreven in bijgevoegde nota.


Bijlagen