Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_GRMW_00425 - Projectovereenkomst in het kader van fase 1 van het project 'Sociaal-circulaire Hub Gent' in het kader van de ESF-oproep 520 voor de periode 1 januari - 30 april 2021 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 19:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00425 - Projectovereenkomst in het kader van fase 1 van het project 'Sociaal-circulaire Hub Gent' in het kader van de ESF-oproep 520 voor de periode 1 januari - 30 april 2021 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00425 - Projectovereenkomst in het kader van fase 1 van het project 'Sociaal-circulaire Hub Gent' in het kader van de ESF-oproep 520 voor de periode 1 januari - 30 april 2021 - Goedkeuring 2021_GRMW_00425 - Projectovereenkomst in het kader van fase 1 van het project 'Sociaal-circulaire Hub Gent' in het kader van de ESF-oproep 520 voor de periode 1 januari - 30 april 2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 3.058,72

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het ESF-agentschap lanceerde de projectoproep 520 'Circulair Werk(t)!'. De Stad nam het initiatief om krachten en expertise te bundelen en regisseerde in dialoog met alle betrokken partners de opmaak van het projectdossier Sociaal-circulaire Hub Gent. Met de keuze voor 1 groot, samenhangend dossier wil de Stad gaan voor een duidelijk en sterk geprofileerd aanbod voor de creatie van nieuwe samenwerkingsvormen tussen sociale en circulaire economie in Gent. 

Op 31/10/2020 dienden Stad Gent, als promotor, met partners Arteveldehogeschool, Hoogpoort 15 9000 Gent, Con Brio, Antwerpsesteenweg 573 9040 Gent, HOGENT, Geraard de Duivelstraat 5, 9000 Gent, Labeur, Getouwstraat 1 9000 Gent, Ateljee, Getouwstraat 11 9000 Gent,  het projectvoorstel 'Sociaal-circulaire Hub Gent' in bij het Europees Sociaal Fonds (ESF) in het kader van de oproep nr. 520 'Circulair Werkt (!)'.

Het projectvoorstel betreft het oprichten van één groot netwerk voor uitwisseling van kennis en ervaring tussen circulaire en sociale economie.

Doelstellingen zijn:

  • creatie nieuwe activiteiten voor sociale economie door pilootprojecten waar sociale economie en circulaire economie samenwerken

  • ontwikkeling van knowhow bij sociale economie op vlak van circulaire economie.

Het netwerk krijgt vorm via workshops/events waar de combinatie van circulaire en sociale economie centraal staat. De activiteiten worden georganiseerd per thema en zijn voor iedereen toegankelijk. Uit deze uitwisseling of via andere kanalen worden projectideeën geïdentificeerd die het potentieel hebben om  circulaire en sociale economie te laten samenwerken of elkaar te laten versterken.

De pilootprojecten worden verder ondersteund door matching, adviesverlening, onderzoek, etc. Geslaagde projecten worden als best practice gedeeld binnen en buiten het netwerk.

Zoals door ESF bepaald, bestaat het project uit 2 fases:

1. De analyse- en ontwikkelfase (1/01/2021 tot 30/04/21)

2. De implementatie- en uitvoeringsfase (01/05/2021 tot 31/12/2022).

Stad Gent tekende als promotor in op de projectoproep van ESF en sloot hiervoor al een partnerschapsovereenkomst met de betrokken partners. Deze overeenkomst werd op 14/12/2020 goedgekeurd door de gemeenteraad.

Om het project te kunnen uitvoeren, moet per fase ook een projectovereenkomst gesloten worden tussen ESF en Stad Gent als promotor. Het ESF-Agentschap bezorgde het sjabloon voor fase 1 recentelijk waardoor deze nu pas aan de gemeenteraad kan voorgelegd worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het totale projectbudget voor fase 1 is begroot op 15.058,72 euro. In het kader van de oproep wordt dit budget begrensd tot 15.000 euro. Hiervan wordt 40 % gedragen door een ESF-subsidie en 40 % door een Vlaamse subsidie, met een maximum van 12.000,00 euro. Voor de vereiste 20 % eigen, lokale inbreng (3.058,72 euro van het totaalbudget) engageert Stad Gent zich om in cofinanciering te voorzien. Deze cofinanciering kan worden voorzien via bestaande personeelsinzet.  De cofinanciering van de Stad betreft de inzet van 0,3 vte adjunct van de directie voor 4 maand tijdens fase 1. Voor de verdere uitwerking van het project in fase 1 is de tijdsinzet en specifieke expertise door HOGENT noodzakelijk voor het uitvoeren van opdrachten tijdens fase 1 zoals het uitvoeren van een stakeholdersanalyse en de verdere uitwerking van de methodiek. Na aftrek van de vereiste cofinanciering bedraagt het te ontvangen bedrag 12.000 euro. Dit bedrag zal overgeheveld worden aan HOGENT op basis van de afspraken in de partnerschapsovereenkomst.

De middelen die worden doorgestort naar HOGENT verlopen via de wachtrekening.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Werk 
Budgetplaats 348320000 
Categorie* Expl. 
Subsidiecode Niet_Relevant
2021 3.058,72 euro 
Totaal 3.058,72 euro 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34832 Verbinden van actoren in functie van arbeidskansen voor de Gentse werkzoekenden

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de projectovereenkomst met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Werk en Sociale Economie, afdeling Europees Sociaal Fonds, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel, in het kader van fase 1 van het project 'Sociaal-circulaire Hub Gent' voor de periode 1 januari 2021 - 30 april 2021, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen