Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_GRMW_00421 - Vaststelling definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van het rooilijnplan voor het fiets- en wandelpad tussen de Hoevestraat, de Vinkeslagstraat en de Frans Louwersstraat - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 19:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00421 - Vaststelling definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van het rooilijnplan voor het fiets- en wandelpad tussen de Hoevestraat, de Vinkeslagstraat en de Frans Louwersstraat - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00421 - Vaststelling definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van het rooilijnplan voor het fiets- en wandelpad tussen de Hoevestraat, de Vinkeslagstraat en de Frans Louwersstraat - Goedkeuring 2021_GRMW_00421 - Vaststelling definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van het rooilijnplan voor het fiets- en wandelpad tussen de Hoevestraat, de Vinkeslagstraat en de Frans Louwersstraat - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Decreet houdende gemeentewegen van  3 mei 2019 art 27
  • Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 art 28 en 38

Niet digitale bijlagen

Volgende niet-digitale bijlagen maken deel uit van het gemeenteraadsdossier en liggen, van zodra de agenda voor de gemeenteraad wordt verstuurd, ter inzage bij de Dienst Bestuursondersteuning:
(Oplijsting bijlagen)

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, art 6,°1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Huidig dossier heeft betrekking op de aanleg van een nieuw fiets- en wandelpad in Wondelgem dat kan worden gecatalogiseerd als trage weg met een belangrijke lokale ontsluitende functie voor onder andere de basisschool Mariavreugde, twee tramhaltes, supermarkten en de achterliggende woonwijk Lange Velden. De projectzone bevindt zich meer bepaald langsheen de tramspoorlijn Gent-Evergem tussen de Frans de Louwersstraat en de Hoevestraat.

Wondelgem wordt doorkruist door enkele belangrijke verkeersaders voor verschillende vervoersmodi wat maakt dat dit een welbepaalde verkeersdruk genereert voor de weggebruikers en meer specifiek hier voor de lokale trage weggebruiker.

Het opzet van deze nieuwe fiets- en voetgangersverbinding vindt zich in het voorzien van een veilig aantrekkelijk alternatief voor deze lokale fietsers en voetgangers om hun dagelijks verplaatsing richting school of winkels op een veilige manier te doen.

Voor de uitvoering van deze nieuwe verkeersas moest er een nieuwe rooilijn worden getrokken in toepassing van het  Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen. Ter uitvoering van dit rooilijnplan werd er in toepassing van het  Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 een onteigeningsprocedure opgestart.

Op 14 december 2020 werd het rooilijnplan voorlopig vastgesteld evenals het voorlopig onteigeningsbesluit goedgekeurd.

Vervolgens werd er een gezamenlijk openbaar onderzoek gehouden van 2 februari 2021 tot en met dinsdag 3 maart 2021. 

Tijdens deze periode  werden er 5 bezwaarschriften ingediend waaronder één  gezamenlijk bezwaarschrift tegen  het rooilijnplan  en het voorlopig onteigeningsbesluit .  Dit bezwaarschrift wordt behandeld  in het verslag van het openbaar onderzoek gevoegd bij dit besluit en hiervan integraal deel uitmakend.

De bezwaarschriften tegen het rooilijnplan worden behandeld in het besluit van definitieve vaststelling van het rooilijnplan. In toepassing van artikel 38 van het Vlaams Onteigeningsdecreet zal de vaststelling van het definitief onteigeningsbesluit gebeuren na de definitieve vaststelling van dit besluit en dit binnen de 30 dagen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het verslag  van het openbaar onderzoek geeft de formaliteiten van het openbaar onderzoek weer en gaat uitgebreid in op de bezwaarpunten. Hierbij worden alle bezwaarpunten weerlegd.

De bijgevoegde motiveringsnota,  integraal deel uitmakende van dit besluit, geeft meer toelichting naar problematiek ,het algemeen belang  en de onteigeningsnoodzaak van dit project.  

De bijgevoegde projectnota, integraal deel uitmakende van dit besluit, beschrijft het project en de te realiseren werken evenals de voorziene termijnen, realisatievoorwaarden en beheersmodaliteiten. Op basis van de geleverde bezwaarschriften in de rooilijnprocedure zal er een kleine wijziging gebeuren aan de rooilijn ter hoogte van inneming 4 waardoor de afbeelding in de nota wordt aangepast.  Deze wijziging heeft geen invloed op onderhavige onteigeningsdossier maar wordt voor de volledigheid meegegeven.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om het verslag van het openbaar onderzoek  waarbij de bezwaren worden behandeld goed te keuren .

Vervolgens vragen we een definitieve goedkeuring van  de motiveringsnota ,de  projectnota en het onteigeningsplan waardoor  het definitief onteigeningbesluit wordt vastgesteld.


Er waren reeds verschillende minnelijke gesprekken met de eigenaar  van inneming 1 (waarbij het schattingsverslag werd overlopen) doch deze gaf aan niet in te gaan op het minnelijke aanbod van de  Stad Gent.

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het verslag van het openbaar onderzoek dat bij dit besluit wordt gevoegd.

Artikel 2

Keurt definitief goed de motivering van het algemeen nut en de onteigeningsnoodzaak, zoals uiteengezet in
de motiveringsnota die bij dit besluit wordt gevoegd .

Artikel 3

Keurt  definitief goed de projectnota die bij dit besluit wordt gevoegd.

Artikel 4

Keurt definitief goed het onteigeningsplan dat bij dit besluit wordt gevoegd.

Artikel 5

Stelt het definitief onteigeningsbesluit ter realisatie van het rooilijnplan voor het fiets- en wandelpad tussen de Hoevestraat, de Vinkeslagstraat en de Frans Louwersstraat vast.