Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_GRMW_00419 - Sluiten van een overeenkomst voor de kosteloze overdracht van een onroerend goed gelegen te Gent, Akkerhage - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 19:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00419 - Sluiten van een overeenkomst voor de kosteloze overdracht van een onroerend goed gelegen te Gent, Akkerhage - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00419 - Sluiten van een overeenkomst voor de kosteloze overdracht van een onroerend goed gelegen te Gent, Akkerhage - Goedkeuring 2021_GRMW_00419 - Sluiten van een overeenkomst voor de kosteloze overdracht van een onroerend goed gelegen te Gent, Akkerhage - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij gemeenteraadsbeslissing van 26 mei 2003 werd het autonoom stadsontwikkelingsbedrijf AGSOB, heden sogent, opgericht.

Bij gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2006 werd de definitieve goedkeuring gegeven aan een lijst van onroerende goederen die in sogent werden ingebracht.

Bij authentieke akte van 26 september 2006 werd een deel van deze onroerende goederen gelegen aan en nabij Akkerhage en hun bijkomende overeenkomsten effectief ingebracht in sogent.

Onder deze goederen was ook de site van het bedrijf Nutreco en de bijhorende erfpachtovereenkomst vervat.

Naar aanleiding van de verlenging van deze erfpachtovereenkomst stelde sogent echter vast dat slechts 1 van de twee percelen vermeld in de erfpachtovereenkomst effectief werd ingebracht in sogent en dat het andere perceel door een materiële vergissing op de lijst van ingebrachte goederen niet werd overgedragen en zelfs door het kadaster foutief werd beschouwd als openbaar domein. 

Door sogent werd gevraagd dit perceel alsnog in te brengen in sogent, zodoende op deze manier de situatie te kunnen regulariseren en de erfpachtovereenkomst te kunnen verlengen.

Door het kadaster werd deze materiële vergissing intussen rechtgezet.

Concreet betreft het de overdracht van volgend onroerend goed:

Stad Gent, 8ste afdeling:  Een perceel grond met aanhorigheden gelegen te Gent, Akkerhage, gekend ten kadaster of het geweest zijnde onder Gent, 8ste afdeling, sectie H, perceelnummer 753A met een oppervlakte volgens kadaster van 803 vierkante meter. 

Het nodige bodemattest dat overdracht toelaat is voorhanden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Door de notaris werd een ontwerp van authentieke akte opgemaakt die aan de goedkeuring van de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het bijgevoegde ontwerp van authentieke akte tot kosteloze overdracht van een perceel grond met aanhorigheden gelegen te Gent, Akkerhage, gekend ten kadaster of het geweest zijnde onder Gent, 8ste afdeling, sectie H, perceelnummer 753A met een oppervlakte volgens kadaster van 803 vierkante meter. 


Bijlagen

  • ingebrachte erfpachtovereenkomst Nutreco
  • kadastrale rechtzetting perceel
  • oorsprong besluit inbreng sogent
  • ontwerpakte kosteloze grondafstand