Terug
Gepubliceerd op 28/04/2021

2021_GRMW_00427 - Krachtlijnen en projecten van de Gentse opvang en oriëntatie van dakloze personen - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 27/04/2021 - 23:50
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Elke Sleurs; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Sandra Van Renterghem; Fourat Ben Chikha; Manuel Mugica Gonzalez; Mattias De Vuyst; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00427 - Krachtlijnen en projecten van de Gentse opvang en oriëntatie van dakloze personen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 36
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 8
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00427 - Krachtlijnen en projecten van de Gentse opvang en oriëntatie van dakloze personen - Goedkeuring 2021_GRMW_00427 - Krachtlijnen en projecten van de Gentse opvang en oriëntatie van dakloze personen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

1. Inleiding

Stad Gent kampt zoals andere steden en gemeenten met een problematiek van dakloosheid. Gezien de stedelijke context en de concentratie van veel hulpverlening binnen de Stad merken we dat de dakloosheid hoger ligt dan in de meer rurale gebieden. De Gentse daklozentelling uitgevoerd door de KULeuven in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting bevestigt dit beeld. Het Gentse bestuur heeft de ambitie om dakloosheid aan te pakken.

Het bestuursakkoord focust op de combinatie van preventie en curatie met een sterke nadruk op het belang van duurzame oplossingen. De focus ligt hier dan ook op huisvestingsgerichte benaderingen bij daklozen met wettig verblijf.

Vaak is eerst een stabiele huisvesting nodig voor men ook op andere levensdomeinen vooruitgang kan boeken. We zetten daarom sterk in op huisvestingsgerichte benaderingen zoals Housing First, met begeleiding, rekening houdend met de aanbevelingen vanuit de taskforce wonen. We blijven de strijd aanbinden met dak- en thuisloosheid in Gent. We durven daarvoor ook nieuwe formules uitproberen, want we aanvaarden niet dat kinderen de nacht op straat moeten doorbrengen. We zorgen voor meer preventie rond uithuiszettingen op de private huurmarkt. Daarnaast zoeken we zowel tijdelijke als duurzame huisvestingsoplossingen voor structureel daklozen. (bestuursakkoord, p. 41).

Dit werd vertaald in het Gentse armoedebeleidsplan, goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 oktober 2020, in de strijd tegen structurele dakloosheid. Hiervoor wil de Stad inzetten op preventie, opvang en duurzame huisvesting voor zoveel mogelijk Gentenaars.

2. Duurzame oplossingen in de vorm van Opvang & Oriëntatie 

In het project Opvang en Oriëntatie zetten we in op die personen in dakloosheid waar de inschatting is dat er eerst een oriëntatiefase nodig is vooraleer we tot een structurele oplossing voor de dakloosheid kunnen komen. In deze oriëntatiefase wordt onderzocht of iemand zelfstandig kan wonen of eerder een vorm van begeleid wonen of residentieel wonen nodig heeft of wordt aan rechtenuitputting gedaan.  

Het project bevat 3 onderdelen: 

  1. Opvang en Oriëntatie van langdurig daklozen;

  2. Opvang en Oriëntatie van dakloze jongeren;

  3. Opvang en oriëntatie van dakloze mensen zonder wettig verblijf.

1. Opvang en Oriëntatie voor langdurige daklozen

Voor een aantal daklozen is de stabiliteit van een 24-uurs opvang met intensieve begeleiding nodig om te kijken naar welke opvang of woonvorm iemand kan doorstromen. Binnen het project Opvang en Oriëntatie worden in samenwerking met Zorgdorpen VZW en CAW Oost-Vlaanderen vzw 17 plaatsen voorzien in de 24uurs opvang in het Leeuwenhof in Drongen. Doelgroep zijn Gentse, wettig verblijvende, chronisch daklozen met een mogelijks medische problematiek.

Op de OCMW-raad van 29 maart 2021 werd de nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Zorgdorpen vzw (tot en met 31 maart 2022 goedgekeurd). 

2. Opvang en Oriëntatie voor dakloze jongeren

Een tweede pijler van de Opvang en Oriëntatie richt zich op dakloze jongeren. Doelgroep zijn Gentse jongeren in dakloosheid. Vanuit preventief oogpunt wil de Stad zo snel mogelijk ingrijpen zodat de situatie van deze jongeren zo snel mogelijk terug op de rails komt en ze niet chronisch dakloos worden. Voor een aantal jongeren knelt het schoentje vooral bij het vinden van een betaalbare woning. Andere jongeren zijn kwetsbaar op verschillende terreinen en hebben vaak meer begeleiding nodig. 

Gezien de Stad de ambitie heeft om sterker in te zetten op een huisvestingsgerichte aanpak van dakloosheid focussen we als Stad prioritair op opvang in woningen en niet in een ‘klassieke groepsopvang structuur’. Dit biedt de jongeren de woonervaring die ze nodig hebben om in de toekomst zelfstandig te wonen. 

3. Opvang en Oriëntatie voor daklozen zonder wettig verblijf

Stad Gent wil ook deze doelgroep een toekomstperspectief bieden, want een leven lang in illegaliteit is geen menswaardig leven. Er zijn maar twee menswaardige opties: een wettig verblijf bekomen in België of België (vrijwillig) verlaten.  

De doelstelling is om dakloze mensen zonder verblijfsrecht te begeleiden naar een duurzaam toekomstperspectief. De Stad zet in samenwerking met partners trajecten op om te komen tot een duurzame oplossing binnen een juridisch correct kader.De doelgroep van dit project bestaat uit élke Gentse dakloze behoeftige vreemdeling zonder wettig verblijf, met prioriteit voor de meest kwetsbaren en rekening houdend met de slaagkansen voor een duurzame oplossing. 

Bij deze groep voorzien we ook waar nodig 24 uursopvang gekoppeld aan intensieve begeleiding. De begeleiding zal hier grotendeels juridisch en toekomstoriënterend van aard zijn. Hiervoor baseert Gent zich op een bewezen aanpak in Nederland.

4. Aankoop van een gebouw

Samen met dit besluit ligt, middels aparte besluitvorming - OCMW-raad april 2021, de aankoop voor van Hostel47 in de Blekerijstraat 47. Als operationeel hostel is deze locatie ideaal om als opvangstructuur te gebruiken. Er zijn echter nog een aantal aanpassingswerken nodig die vooral de brandveiligheid dienen. Het gebouw zal operationeel ingezet worden voor de Opvang en Oriëntatie op 1 november 2021. 

Op deze opvanglocatie zullen 9 kamers zijn voor elk max. 2 tot 3 personen (afhankelijk van de kamergrootte).

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De krachtlijnen en projecten van de Gentse opvang en oriëntatie van dakloze personen liggen ter goedkeuring voor.

Activiteit

ACB1013 Coördineren van een geïntegreerd (kinder)armoedebeleidsplan

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de krachtlijnen en de projecten van de Gentse opvang en oriëntatie van dakloze personen. 


Bijlagen

  • nota opvang en oriëntatie dakloze personen