Terug
Gepubliceerd op 28/04/2021

2021_GRMW_00416 - Nieuw reglement en tussenkomstovereenkomst Gent knapt op - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 27/04/2021 - 21:58
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Tine Heyse

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen; Sara Matthieu; Fourat Ben Chikha; Manuel Mugica Gonzalez; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00416 - Nieuw reglement en tussenkomstovereenkomst Gent knapt op - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 47
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00416 - Nieuw reglement en tussenkomstovereenkomst Gent knapt op - Goedkeuring 2021_GRMW_00416 - Nieuw reglement en tussenkomstovereenkomst Gent knapt op - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

De Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976, artikel 60, § 3, artikel 97, artikel 98, § 1 en artikel 101.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Gent knapt op wil 200 woningen van kwetsbare eigenaars renoveren zodat de kwaliteit ervan verbetert en de woningen energiezuiniger worden. Dit wordt gerealiseerd door een financiële tussenkomst via een rollend fonds voor de renovatiewerken en totale ontzorging door sociale en technische begeleiders voor, tijdens en na de renovatiewerken. De deelnemers moeten de financiële tussenkomst pas terugbetalen op het moment dat de woning wordt vervreemd (verkocht, verhuurd, geschonken, bij overlijden…). Er wordt eveneens een deel van de meerwaarde die de verbouwing gegenereerd heeft, terugbetaald aan het rollend fonds, met dat bedrag kan dan een andere woning opgeknapt worden. Na de financiële tussenkomst van het rollend fonds kunnen heel wat subsidies aangevraagd worden, waardoor de woning eventueel nog verder gerenoveerd kan worden. Dit maakt het voor gezinnen met beperkte financiële middelen mogelijk om hun woonsituatie structureel te verbeteren. Dit principe is reeds uitvoerig getest in het project ICCARus, een project dat gesubsidieerd werd door de Europese Unie via het Urban Innovative Actions initiatief.

Binnen ICCARus is er een onderzoeksgroep samengesteld die instaat voor het opmaken van beleidsaanbevelingen op het einde van het project. ICCARus wordt door COVID-19 wellicht 6 maand verlengd en loopt dan vermoedelijk tot 30/04/2022. Omdat er vanaf 2021 middelen zijn voorzien om ICCARus voort te zetten als reguliere werking  kan er niet gewacht worden op die beleidsaanbevelingen. Er gebeurde daarom reeds een beperkte evaluatie van ICCARus. In eerste instantie werden  enkel de 'klassieke' noodeigenaars meegenomen, omdat  deze doelgroep al het verst gevorderd is in het project. Volgend voorjaar, na het onderzoek van de onderzoeksgroep, volgt er een herwerking, waarin alle nieuwe doelgroepen ook geëvalueerd en eventueel hernomen worden (senioren, mensen met een fysieke beperking, mede-eigenaars en verhuurders). De meerwaardebepaling etc. worden ook dan opnieuw onderzocht en mogelijks aangepast.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Vanaf 2021 zijn er middelen voorzien om ICCARus voort te zetten als reguliere werking, onder de naam Gent knapt op. In de kalenderjaren 2021, 2022, 2023 en 2024 kunnen er per jaar maximaal 50 tussenkomsten verleend worden, tenzij het aantal tussenkomsten het voorgaande jaar lager lag. In dat geval kan dat aantal gecompenseerd worden tot een maximum van 60 tussenkomsten per jaar, en dit binnen de perken van de kredieten die voor dit project beschikbaar worden gesteld.

Een afbakening van de doelgroep wordt gemaakt op basis van het inkomen, gezinssamenstelling en kwaliteit van de woning.

Alhoewel het project  ICCARus nog lopende is, is reeds een eerste evaluatie doorgevoerd en werden er  wijzigingen aangebracht ten aanzien van de documenten die werden gebruikt bij het project ICCARus (goedgekeurd op de OCMW-raad 17 februari 2020).

Hieronder een samenvatting van deze veranderingen:

 • het reglement en voorwaardenkader zijn verwerkt tot 1 document
 • er is een continue mogelijkheid tot aanmelden en de rangschikking op basis van punten valt weg
 • de dossiers zullen worden voorgelegd aan (een subcomité van) het bijzonder comité voor de sociale dienst in plaats van het vast bureau. Het BCSD is immers wettelijk bevoegd voor beslissingen over individuele dienstverlening. Er zal jaarlijks aan de OCMW-raad gerapporteerd worden over alle dossiers die aan (een subcomité van) het bijzonder comité voor de sociale dienst werden voorgelegd.
 • wat betreft de uitsluitingsvoorwaarde netto besteedbaar inkomen
  • Er wordt geen marge van 20% meer genomen
  • Er wordt wel een forfaitair bedrag voor renovatiewerken en vaste kosten verbonden aan het eigenaarschap meegerekend. 
  • Daarbovenop wordt een marge van 10% voorzien op het referentiebudget.  
  • Roerend kapitaal wordt mee verrekend.
  • Inkomen van inwonende kinderen wordt slechts voor de helft meegerekend
 • ten aanzien van het renovatiebudget wordt er gewerkt met een vork in plaats van het vast bedrag € 30.000.

De aanmeldingsperiode start op 03/05/2021 en eindigt op 01/10/2024. De inschrijvingsperiode start op 01/06/2021 en eindigt op 01/11/2024. Alle dossiers met een dossiernummer worden voorgelegd aan (een subcomité van) het bijzonder comité voor de sociale dienst. De goedgekeurde dossiers zullen leiden tot een tussenkomstovereenkomst.

Het reglement en de tussenkomstovereenkomst  worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. De verantwoording van de gemaakte keuzes binnen het reglement wordt in een motivatienota weergegeven. 

Adviezen

Woonraad Gunstig advies

Activiteit

ACB0000 Organiseren interne werking directie Beleidsondersteuning Sociale Dienstverlening

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt het reglement en de tussenkomstovereenkomst Gent knapt op goed, zoals gevoegd in bijlagen.


Bijlagen