Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_GRMW_00446 - Retributie voor diensten verstrekt t.g.v. plechtigheden - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 19:12
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00446 - Retributie voor diensten verstrekt t.g.v. plechtigheden - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00446 - Retributie voor diensten verstrekt t.g.v. plechtigheden - Wijziging 2021_GRMW_00446 - Retributie voor diensten verstrekt t.g.v. plechtigheden - Wijziging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 18 december 2019 het nieuwe retributiereglement voor diensten verstrekt bij (huwelijks-)plechtigheden goed. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Stad Gent wil, in een te verwachten overgangsperiode waarbij de buitenactiviteiten kunnen versoepelen maar binnenactiviteiten nog sterk beperkt kunnen zijn omwille van federale coronamaatregelen, aan trouwers de mogelijkheid geven om een ceremonie in openlucht te houden waarbij meer genodigden aanwezig kunnen zijn. Om hierop te zijn voorbereid, zal aan de gemeenteraad van april 2021 een bijkomende locatie ter goedkeuring worden voorgelegd voor het houden van huwelijksplechtigheden.

In de huidige bewoordingen van het retributiereglement, zou deze plechtigheid vallen onder het tarief 'andere locaties' voorzien in artikel 2, §3. Dit hogere tarief is in feite voorzien voor het ceremonieel in het Gravensteen. Voor de buitenlocatie, die door de betrokken diensten actief gepromoot zal worden, is het wenselijk een gelijk tarief aan te rekenen als thans voor huwelijken in het stadhuis gebruikelijk is: de kosten voor het 'praalvertoon' voorzien in artikel 2, §1. 

Er wordt voorgesteld in artikel 1 en in artikel 2, §3 de bewoordingen 'op andere locaties dan het stadhuis en de dienstencentra' te vervangen door 'in het Gravensteen'. 

Artikel 2, §1 dient ook te worden aangepast gezien dit praalvertoon afhankelijk van de locatie anders zal worden georganiseerd. De diensten zullen hiervoor telkens een inkleding voorzien de naam 'praalvertoon' waardig, maar afhankelijk van de locatie zullen bijvoorbeeld de markies of de zijdraperiën niet telkens van toepassing zijn. Daarom wordt voorgesteld de verschillende afzonderlijke items van het praalvertoon te schrappen uit het retributiereglement, en daarmee gepaard ook de afwijking van het tarief waarvoor het college van burgemeester en schepenen was gemachtigd. 

De budgettaire impact hiervan is nagenoeg onbestaande, gezien in normale omstandigheden telkens het volledige pakket werd aangeboden - wat op het Stadhuis ook de bedoeling zal blijven. De trouwers kunnen ook op vandaag niet kiezen voor enkel bepaalde elementen. Door een forfaitaire retributie te voorzien voor 'praalvertoon aangepast aan de locatie', staat dit de diensten toe telkens een gepast en waardig praalvertoon aan te bieden zonder dat het college van burgemeester en schepenen eventueel uitspraak moet doen over een limitatieve opssomming van 'praal'. 

Bij nazicht bleek ten slotte nog een verwijzing naar de tot 2013 in het (vorige) retributiereglement opgenomen tarieven voor begrafenisplechtigheden te bestaan. Voorgesteld wordt die laatste opsomming in artikel 1 te verwijderen.

De wijziging gaat in op 1 mei 2021, waarmee de diensten klaar hopen te zijn voor versoepelingen op vlak van huwelijksplechtigheden in open lucht.

De Dienst Burgerzaken is belast met de uitvoering van dit reglement.

Activiteit

AC34015 Organiseren dienstverlening burgelijke stand

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt artikel 1 van het reglement 'Retributie voor diensten verstrekt t.g.v. plechtigheden' als volgt:

- Vervangt de woorden 'op andere locaties dan het stadhuis en de dienstencentra' door 'in het Gravensteen'

- Verwijdert 'diensten t.g.v. begrafenisplechtigheden'

De wijzigingen treden in werking op 1 mei 2021.

Artikel 2

Wijzigt artikel 2, §1 van het reglement 'Retributie voor diensten verstrekt t.g.v. plechtigheden' als volgt:

- De tekst boven de tarieftabel wordt vervangen door 'Het praalvertoon wordt in één pakket aangeboden, aangepast aan de locatie.'

- In de tarieftabel worden de individuele tarieven voor 'Markies', 'Luxe loper/zijdraperiën', 'Muziek' en 'Ceremoniemeester' geschrapt

De wijzigingen treden in werking op 1 mei 2021.

Artikel 3

Wijzigt artikel 2, §3 van het reglement 'Retributie voor diensten verstrekt t.g.v. plechtigheden' als volgt:

- Vervangt in de titel de woorden 'op andere locaties dan het stadhuis en de dienstencentra' door 'in het Gravensteen'

- Vervangt in de tarieftabel de woorden'buiten stadhuis en dienstencentra' door 'in het Gravensteen'

De wijzigingen treden in werking op 1 mei 2021.

Artikel 4

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Retributie voor diensten verstrekt t.g.v. plechtigheden' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Te wijzigen retributiereglement
  • Gecoördineerde versie retributiereglement - met markeringen
  • Gecoördineerde versie retributiereglement