Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_GRMW_00452 - Politie - Vacantverklaring van 4 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - erratum van de tweede mobiliteitscyclus 2021 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 19:12
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00452 - Politie - Vacantverklaring van 4 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - erratum van de tweede mobiliteitscyclus 2021 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00452 - Politie - Vacantverklaring van 4 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - erratum van de tweede mobiliteitscyclus 2021 - Goedkeuring 2021_GRMW_00452 - Politie - Vacantverklaring van 4 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - erratum van de tweede mobiliteitscyclus 2021 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, in het bijzonder artikelen 54, eerste lid, 56, eerste lid, 121 en 128;
  • Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, in het bijzonder deel VI, titel II, hoofdstuk II (de regeling van de mobiliteit);
  • Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
  • Omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezones;
  • Omzendbrief GPI 15bis van 25 juni 2002 betreffende de mobiliteitscyclus, inzonderheid de etappe volgend op de vacantstelling van de ambten en de kandidaatstellingen, houdende verduidelijkingen inzake de toepassing van de rechtspositieregeling betreffende de externe werving van CALog-personeel in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, en betreffende bepaalde interne verschuivingen;
  • Omzendbrief GPI 15quinquies van 6 april 2005 betreffende het vacant verklaren van betrekkingen in het raam van de mobiliteitsprocedure bij de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;
  • Omzendbrief GPI 73 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;
  • Gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017 tot wijziging van de personeelsformatie van de Politiezone Gent zoals goedgekeurd in de gemeenteraadzitting van 24 juni 2013.

Voorgestelde uitgaven

€ 389.218,01

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Koninklijk Besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol), artikel VI.II.15, §1, eerste lid, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het financieel meerjarenplan van de Politie voorziet een gemiddelde personeelsbezetting van 1.119 operationele personeelsleden en 209 administratieve en logistieke personeelsleden.

Aan de gemeenteraad wordt, in het raam van het erratum van de tweede mobiliteitscyclus van 2021, goedkeuring gevraagd om binnen het operationeel en het administratief en logistiek kader 4 betrekkingen vacant te verklaren. 

De korpschef adviseert om de volgende functies vacant te stellen:

- 2 betrekkingen in het administratief en logistiek kader:

Dienst
Functie
Graad
Stafdienst
1 Perswoordvoerder
Consulent
Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer
1 Adjunct diensthoofd
Adviseur


- 2 betrekkingen in het operationeel kader:

Dienst
Functie
Graad
Lokale Recherchedienst
1 Adjunct diensthoofd
Commissaris van politie
Lokale Recherchedienst
1 Hoofdinspecteur van politie - Ecofin (specialist boekhouden)
Hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Om een goede en veilige uitvoering van de operationele taken te kunnen verzekeren, dient niet alleen de uitstroom (de effectieve en de verwachte) te worden ondervangen. Een aantal diensten moet dringend versterkt worden. Daartoe is, in het raam van het erratum van de tweede mobiliteit 2021, een vacantverklaring van 4 betrekkingen noodzakelijk.

Om de werking optimaal te laten verlopen is voor de stafdienst 1 perswoordvoerder nodig en voor de lokale recherchedienst 1 adjunct diensthoofd en 1 gespecialiseerd hoofdinspecteur. Ook voor de dienst informatie, analyse en kennisbeheer is de aanwerving van 1 adjunct diensthoofd wenselijk.

Overzicht van de uitgaven

De raming van de brutoloonkost (op jaarbasis) gebeurt op basis van de begrotingstool van het SSGPI (Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie).

aantal en graad bedrag
1 consulent (niveau B)
64.275,47 euro
1 adviseur (niveau A)
104.166,31 euro
1 gespecialiseerd hoofdinspecteur
94.129,39 euro
1 commissaris van politie
126.646,84 euro


Totaal van de jaarlijkse bruto loonkost voor 4 vacante betrekkingen: 389.218,01 euro.

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vacantverklaring van 4 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader in het erratum van de tweede mobiliteitscyclus van 2021 voor de volgende diensten van de Politiezone Gent:

- 2 betrekkingen in het administratief en logistiek kader:

Dienst
Functie
Graad
Stafdienst
1 Perswoordvoerder
Consulent
Dienst Informatie, Analyse en Kennisbeheer
1 Adjunct diensthoofd
Adviseur


- 2 betrekkingen in het operationeel kader:

Dienst
Functie
Graad
Lokale Recherchedienst
1 Adjunct diensthoofd
Commissaris van politie
Lokale Recherchedienst
1 Hoofdinspecteur van politie - Ecofin (specialist boekhouden)
Hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie