Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_GRMW_00445 - Afwijking van belasting op het verstrekken van logies ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 19:12
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00445 - Afwijking van belasting op het verstrekken van logies ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 52
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00445 - Afwijking van belasting op het verstrekken van logies ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring 2021_GRMW_00445 - Afwijking van belasting op het verstrekken van logies ter ondersteuning van sectoren getroffen door de federale corona-maatregelen - uitbreiding - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 0,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij Ministerieel Besluit van 13 maart 2020  houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het COVID-19 coronavirus te beperken besloot de FOD Binnenlandse Zaken tot een sluiting, voorlopig tot en met 3 april 2020,van de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector. 

De maatregelen werden nadien nog veelvuldig uitgebreid en gewijzigd, en blijven in bepaalde vorm nog geruime tijd van toepassing.

Bij raadsbesluit van 26 mei 2020 werden reeds in een aantal economische belastingen, gericht op doelgroepen die ernstig door de federale maatregelen werden getroffen, gedeeltelijke vrijstellingen voorzien. Bij raadsbesluit van 28 september 2020 werd voor de belasting op logies, wat betreft de uitbaters die aan de forfaitaire belasting zijn onderworpen, die vrijstelling verlengd tot eind 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het segment van de logiesuitbaters dat 1 entiteit aanbiedt, en dus vanaf 2020 aan een forfaitair bedrag wordt belast, werd reeds voor 10 maanden vrijgesteld (maart-december 2020). Hoewel de andere logies aan de hand van hun bezoekersaantallen slechts belasting betalen naar evenredigheid van de heropstart van de toeristische sector, is dat bij deze uitbaters dus niet het geval. Bovendien gaat het in dit segment van de logiesuitbaters vaak om een kamer in de eigen woning die af en toe verhuurd wordt, waarbij zowel bezoeker als uitbater in feite flirt met het overtreden van de regels rond de 'bubbel'. Het hoeft niet te verwonderen dat vele uitbaters al enige tijd aangeven minstens tijdelijk te sluiten. 

Het is verantwoord dit segment een bijkomende vrijstelling te geven, voorlopig tot half april 2022. Dat valt samen met de verlenging van de tijdelijke terrasinnames die eerder door het college van burgemeester en schepenen van 11 december 2020 en de gemeenteraad van 26 januari 2021 werden toegestaan, en de vrijstelling van de terrasbelasting die op deze zelfde gemeenteraad wordt voorgelegd. Voorspellingen met betrekking tot de toeristische overnachtingen, voorzien immers een moeizaam en geleidelijk herstel van het aantal overnachtingen. Zelfs indien overnachtingen opnieuw veilig kunnen gebeuren, zal het aantal overnachtingen nog geruime tijd lager liggen dan het aantal aan de hand waarvan bij gemeenteraadsbesluit van 18 december 2019 het forfaitair tarief werd bepaald. 

Het spreekt voor zich dat in die omstandigheden geen aangifte verschuldigd is door deze uitbaters voor het eerste en tweede semester van 2021.

De Teams Belastingen van het Departement Financiën zijn belast met de uitvoering van deze beslissing.

Overzicht van de uitgaven

Niet van toepassing

Overzicht van de inkomsten


Dienst* Belasting/Retributie Budgetplaats 2021
2022
Belastingen (FBW) Logies 7341900 -84.000-133.000


Dit bedrag staat naast een vermindering van het budget voor deze belasting, als automatisch gevolg van een daling van de overnachtingen bij logiesuitbaters die per overnachting worden belast. 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35509 Opmaak van woongerelateerde belasting- en retributiereglementen, verwerking en invordering van de kohierbelastingen ervan

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Scheldt de belasting kwijt op het verstrekken van logies, wat betreft de uitbaters die aan forfait per slaapplaats belast worden, voor aanslagjaar 2021.

Artikel 2

Heft de aangifteplicht op voorzien in artikel 6, §3 van het reglement 'Belasting op het verstrekken van logies', wat betreft de uitbaters die aan forfait per slaapplaats belast worden, voor aanslagjaar 2021.

Artikel 3

Vermindert de belasting verschuldigd voor het eerste semester van aanslagjaar 2022 in de belasting op het verstrekken van logies, wat betreft de uitbaters die aan forfait per slaapplaats belast worden, met zeven twaalfden.


Bijlagen

  • Gecoördineerde versie belastingreglement - met addendum (geldig periode 01.01.2021 - 31.12.2021)
  • Gecoördineerde versie belastingreglement - met addendum (geldig periode 01.01.2022 - 31.12.2022)