Terug
Gepubliceerd op 28/04/2021

2021_GRMW_00476 - Nieuw Reglement over de klachtenbehandeling binnen de Stad/OCMW Gent - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 27/04/2021 - 21:58
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Elke Decruynaere, schepen; Sara Matthieu; Fourat Ben Chikha; Manuel Mugica Gonzalez; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00476 - Nieuw Reglement over de klachtenbehandeling binnen de Stad/OCMW Gent - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 47
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00476 - Nieuw Reglement over de klachtenbehandeling binnen de Stad/OCMW Gent - Goedkeuring 2021_GRMW_00476 - Nieuw Reglement over de klachtenbehandeling binnen de Stad/OCMW Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2 en artikel 303, § 1.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 26/11/2007 keurde de gemeenteraad het "Reglement met betrekking tot de behandeling van klachten over de werking van de stadsdiensten van de Stad Gent" goed. Dit reglement is aan de Stad ingevoerd in toepassing van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikelen 197 - 198.

Op 9/6/2009 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn het "Reglement met betrekking tot de behandeling van klachten over de werking van de diensten van het OCMW Gent" goed. Dit reglement is aan het OCMW ingevoerd in toepassing van het OCMW-Decreet van 19 december 2008, artikelen 203 - 204.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

In het kader van Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, wordt de werking van stad en OCMW op elkaar afgestemd. Hierbij wordt een uniforme werking nagestreefd binnen de diensten en daarom werd een project klachten opgestart.

In het kader van het project klachtenbeheer werden de procedures voor de eerstelijnsklachten binnen de organisatie afgestemd en geoptimaliseerd, o.a. met behulp van een duidelijke flow, nieuwe definities, een nieuw jaarrapport en een nieuw reglement.

Er wordt voorgesteld om volgende reglementen op te heffen:

  • Reglement met betrekking tot de behandeling van klachten over de werking van de stadsdiensten van de Stad Gent
  • Reglement met betrekking tot de behandeling van klachten over de werking van de diensten van het OCMW Gent,

en het 'Reglement over de klachtenbehandeling binnen de Stad/OCMW Gent' goed te keuren. Het reglement treedt in werking op 1 juli 2021, de startdatum van de nieuwe klachtenprocedure.

Het Departement Publiekszaken en Burgerzaken is belast met de controle van / het toezicht op de uitvoering van dit reglement.

Activiteit

AC34741 Plannen, organiseren, opvolgen en evalueren van de dagelijkse werking van de administratie

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Heft op met ingang van 1 juli 2021 het 'Reglement met betrekking tot de behandeling van klachten over de werking van de diensten van het OCMW Gent', goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk welzijn van 9 juni 2009.

Artikel 2

Keurt goed het 'Reglement over de klachtenbehandeling binnen de Stad/OCMW Gent', met inwerkingtreding op 1 juli 2021, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Reglement over de klachtenbehandeling binnen de Stad-OCMW Gent
  • Reglement met betrekking tot de behandeling van klachten over de werking van de stadsdiensten van de Stad Gent - d.d. 26 november 2007
  • Reglement met betrekking tot de behandeling van klachten over de werking van de diensten van het OCMW Gent - d.d. 9 juni 2009
  • Reglement over de klachtenbehandeling binnen de Stad-OCMW Gent