Terug
Gepubliceerd op 23/04/2021

2021_VVB_00017 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Vastleggen procedure verplaatsing/verwijdering van een fietsenstalling

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
2021_VVB_00017 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Vastleggen procedure verplaatsing/verwijdering van een fietsenstalling 2021_VVB_00017 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Vastleggen procedure verplaatsing/verwijdering van een fietsenstalling

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

Het stadsbestuur rolt wijk per wijk een fietsparkeerplan uit. Het aantal fietsenrekken in de Gentse straten verhoogt aanzienlijk. Het is goed dat er fietsparkeerplaatsen worden voorzien op plaatsen waar daar nood aan is. Niemand is voorstander van slordig op het voetpad gestalde fietsen die de doorgang belemmeren voor bijvoorbeeld mensen in een rolstoel of ouders met een kinderwagen.

Tegelijk is niet iedereen is blij met een fietsenstalling voor de deur of in de straat. Vooral wanneer daardoor de mogelijkheid verdwijnt om dicht bij huis te parkeren of in of uit de wagen te stappen kan dat hinderlijk zijn voor bewoners en tot problemen leiden. De heisa die ontstaan is over het verplaatsen van een fietsenstalling in de Mimosastraat toont hoe gevoelig dit ligt.

De schepen stelde in de commissie MOW dat de procedure om een fietsrek te verplaatsen correct gevolgd werd in de Mimosastraat. De informatiekanalen van Stad Gent bieden echter geen duidelijke informatie hierover. De stadswebsite biedt enkel de mogelijkheid tot de aanvraag van een nieuwe fietsstalling (https://fietsambassade.gent.be/nl/form/suggestie-voor-plaatsing-nieuwe-) of het signaleren van een probleem met een bestaande fietsenstalling (https://fietsambassade.gent.be/nl/melding_probleem_fietsenstalling). Een specifiek online-aanvraagformulier voor het verplaatsen of verwijderen van een fietsstalling is niet voorhanden.

Waarom wordt deze beslissing genomen

Burgers kunnen een gegronde reden hebben om te vragen dat een fietsenstalling voor hun woning of in hun straat wordt weggehaald of verplaatst. Zij moeten dan duidelijk weten hoe en bij welke dienst zij dit moeten aanvragen. Nu overheerst het gevoel dat mensen ‘die de weg weten’ geholpen worden en anderen niet, dat is geen gezonde situatie. Er mag geen sprake zijn van willekeur of voorkeursbehandeling.

Uit de toelichting van de schepen tijdens de bespreking in commissie MOW van het incident in de Mimosastraat valt te besluiten dat  het college vastlegt waar nieuwe fietsenstallingen worden geplaatst. Dat gebeurt via een gedetailleerd en gemotiveerd collegebesluit. Maar vervolgens kan het Mobiliteitsbedrijf beslissen om een fietsrek weg te halen op vraag van een burger wanneer zij menen dat de aanvraag gegrond is. Voor dergelijke verplaatsing is blijkbaar geen collegebesluit meer nodig.

Deze werkwijze sluit elke transparantie uit. Enkel binnen het Mobiliteitsbedrijf is gekend waarom een beslissing genomen wordt of welke bewijsstukken aanvaard worden om over een dossier te beslissen. Het leidt tot de vreemde situatie dat fietsenstallingen vastgelegd in een collegebesluit in werkelijkheid ergens anders op het openbaar domein kunnen staan. Daarom lijkt het logisch dat ook een verplaatsing of verwijdering door het college in een gemotiveerd besluit wordt vastgelegd of dat het college er via een gemotiveerde rapportage kennis van neemt.

Er is nood aan een duidelijke en transparante procedure voor de behandeling van aanvragen om een fietsenstalling te verwijderen of verplaatsen. Burgers moeten eenvoudig kunnen terugvinden waar ze de aanvraag kunnen doen, hoe die aanvraag wordt afgehandeld, welke bewijsstukken eventueel nodig zij, en wat de motivatie is om de aanvraag te weigeren of in te willigen. Vandaar dit voorstel zodat inwoners via de stadswebsite officieel een aanvraag kunnen doen voor het weghalen of verplaatsen van een fietsstalling, zoals dat nu al mogelijk is voor de plaatsing van een fietsrek. Op die manier is iedereen gelijk voor de wet. Een rapportage van de genomen beslissingen aan het schepencollege laat een democratische controle toe.


Daarom, op voorstel van de N-VA fractie,

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Tijdstip van indienen

wo 21/04/2021 - 20:35

Initiatiefrecht

Artikel 1

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om op de website van stad Gent de mogelijkheid te voorzien om een gemotiveerde aanvraag in te dienen voor het verwijderen of verplaatsen van een fietsenstaling. Op de website wordt ook toegelicht hoe de behandeling van een aanvraag verwerkt wordt.

Artikel 2

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om de discrepantie weg te werken die het gevolg is van de huidige procedure waarbij de plaatsing van een fietsenstalling door het schepencollege gemotiveerd wordt maar het verwijderen of verplaatsen ervan niet. Dit om democratische controle mogelijk te maken.