Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_IP_00022 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Affairisme bij het nemen van beslissingen in Gent

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 19:32
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Bert Misplon; Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter
2021_IP_00022 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Affairisme bij het nemen van beslissingen in Gent 2021_IP_00022 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Affairisme bij het nemen van beslissingen in Gent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Tussenkomsten van gemeenteraadsleden inzake dossiers waarbij persoonlijke belangen spelen, zijn delicate aangelegenheden. Vandaar dat het erg belangrijk is om hier zeer voorzichtig mee om te springen. Recente ontwikkelingen rond het verplaatsen van een fietsrek op voorspraak, dragen zeker niet bij tot een duidelijke scheidingslijn tussen een correcte bezorgdheid omtrent het dossier van een Gentenaar en "affairisme".

Gentenaars worden sinds een tijdje geconfronteerd met het feit dat er  in de Gentse straten steeds meer fietsrekken worden geplaatst. Dat heeft erg vervelende gevolgen voor de betreffende bewoners die plots een fietsrek voor hun deur zien verschijnen en daardoor parkeerplaatsen verliezen.

Sommige mensen vinden dit niet zo leuk en dienen hun bezwaren in  bij de bevoegde diensten of uiten hun ongenoegen via andere kanalen. De meeste Gentenaars vinden het niet kunnen dat  bepaalde bewoners de luxe genieten om een effectief geplaatst fietsrek voor hun deur te laten verplaatsen door de rechtstreekse tussenkomst van mandatarissen. Dit wordt – terecht – ervaren als willekeur en belangenvermenging.

Wanneer de burger bovendien vaststelt dat zulke zaken verborgen gehouden worden, en nog erger, dat men hieromtrent ook nog eens liegt, dan stelt zich de vraag of zich hier geen deontologisch probleem voordoet.

In Gent moet iedereen zijn wagen zo ver mogelijk parkeren, of als het van dit stadsbestuur afhangt, liefst gewoon wegdoen. Dit politiek-ideologisch verhaal gaat in Gent wel erg ver. De fiets wordt hierbij hier koning gekroond. Maar als het sommigen niet goed uitkomt, wordt er blijkbaar een uitzondering gemaakt.  

De vraag moet dan ook openlijk gesteld worden of het contacteren van een kabinet van een bevoegde schepen omwille van familiale redenen wel kan. Dergelijke interventies moeten trouwens ook gesignaleerd en genoteerd worden, als ik mij niet vergis.

Wanneer achteraf vastgesteld wordt dat bij dergelijke interventies de waarheid geweld werd aangedaan, dan neem ik aan dat daar zeker melding van moet worden gemaakt. 

Indiener(s)

Johan Deckmyn

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

vr 23/04/2021 - 11:54

Toelichting

Deden raadsleden tijdens deze legislatuur al interventies bij schepenen, wijkregisseurs, toegankelijkheidsambtenaren en anderen waarbij een mogelijke familiale voorkeursbehandeling een rol speelde?

Werden deze interventies geregistreerd? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kunnen we deze registraties inkijken?

Via de media werden onlangs dergelijke feiten opgetekend. Wat is de reactie van het college hierop? Welk standpunt neemt het college inzake dergelijke feiten in? Welke besluiten trekt het college hieruit?