Terug
Gepubliceerd op 27/04/2021

2021_GRMW_00492 - Politieverordening houdende verbod op het gebruik van elektronische geluidsversterking op het grondgebied van 20u tot 06u teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en op het in bezit hebben van open glazen recipiënten op welbepaalde plaatsen - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 21:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Mathias De Clercq

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sonja Welvaert

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00492 - Politieverordening houdende verbod op het gebruik van elektronische geluidsversterking op het grondgebied van 20u tot 06u teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en op het in bezit hebben van open glazen recipiënten op welbepaalde plaatsen - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 40
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 6
Elke Sleurs, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt
Onthoudingen 6
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Tom De Meester, Yüksel Kalaz, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00492 - Politieverordening houdende verbod op het gebruik van elektronische geluidsversterking op het grondgebied van 20u tot 06u teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en op het in bezit hebben van open glazen recipiënten op welbepaalde plaatsen - Wijziging 2021_GRMW_00492 - Politieverordening houdende verbod op het gebruik van elektronische geluidsversterking op het grondgebied van 20u tot 06u teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en op het in bezit hebben van open glazen recipiënten op welbepaalde plaatsen - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988, artikelen 119 en 135, § 2.

Ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, en haar latere wijzigingen.

Wet op het politieambt, artikelen 5/6, 14 en 30.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.


Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Ingevolge de coronacrisis en de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, werden in de Stad Gent de afgelopen maanden reeds verschillende beslissingen genomen i.v.m. het gebruik en de veiligheid van de publieke ruimte. Ook de politiediensten spannen zich al maanden maximaal in door het nemen van maatregelen die bijdragen tot de openbare gezondheid, de openbare veiligheid én het welzijn van de medewerkers.

Het zachte weer van de voorbije dagen zorgde er voor dat het opnieuw veel drukker wordt in de stad en dat de openbare ruimte weer meer als ontmoetingsplaats wordt gebruikt. Er zijn door de geldende coronamaatregelen immers weinig alternatieven om elkaar te ontmoeten, en de druk op het openbaar domein neemt dan ook toe.

Mits de regels omtrent de social distancing (meer bepaald de 1,5m afstand tussen elke persoon en het verbod op samenscholingen) gerespecteerd worden, waar door de politiediensten op wordt toegezien, gesensibiliseerd en waar nodig geverbaliseerd, vormt dat op zich geen probleem. Gent is ook groot genoeg en biedt vele mooie locaties om elkaar veilig te ontmoeten, maar er moet worden vastgesteld dat op een aantal plaatsen zeer veel mensen bijeenkomen, waarbij dit gebruik van de openbare ruimte ook vaak gepaard gaat met alcoholgebruik en daaruit voortvloeiend ook overlast. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er ook veelvuldig gebruik gemaakt van elektronisch versterkte muziek (bv met bluetooth speakers), hetgeen voor een uitgelaten sfeer zorgt die de naleving van de social distancing maatregelen bemoeilijkt én die bovendien voor overlast zorgt.

Met een bestuurlijk verslag van de korpschef van 25 februari 2021 kreeg de burgemeester kennis van de volgende feiten: 

Op het Sint-Pietersplein vonden er op 17, 18, 23 en 24 februari 2021, al meerdere niet-aangevraagde bijeenkomsten van grote groepen studenten plaats. Het aantal aanwezigen gingen telkens in stijgende lijn, van enkele tientallen tot honderden studenten.

Deze bijeenkomsten verliepen aanvankelijk grotendeels rustig, en met naleving van de geldende corona-maatregelen, maar naarmate er meer en meer alcohol werd geconsumeerd (er waren telkens ettelijke bakken bier voorzien), werd ook de sfeer grimmiger. Niet alleen onderling, maar ook naar de handhavers toe die heel vaak mensen moeten wijzen op de naleving van de social distancing maatregelen en daarbij niet altijd op evenveel begrip kunnen rekenen. Naar aanleiding van de grote bijeenkomst op 24 februari 2021 moest zelfs een beroep gedaan worden op een federale reserve om over voldoende politionele capaciteit te beschikken. Dankzij het kordate optreden van de politiediensten werd deze bijeenkomst spontaan ontbonden, maar het risico op escalatie is steeds aanwezig.

Ook op andere plaatsen in de stad (Graslei en Korenlei, Coupure,…) kwamen steeds meer en meer mensen bijeen, veelal vergezeld van bakken bier, flessen wijn, etc… Het gebruik van elektronisch versterkte muziek zorgde daarbij niet alleen voor een bepaald aanzuigeffect, maar ook voor een sfeer die, in combinatie met het alcoholgebruik, dermate uitgelaten wordt dat de geldende maatregelen die de verspreiding van het coronavirus COVID-19 moeten beperken, onvoldoende werden nageleefd. Er vormden zich grotere groepen dan toegelaten onder het geldende samenscholingsverbod, mensen gingen samen zingen (een uiterst risicovolle activiteit die bv in het basisprotocol cultuur aan bijzondere regels is onderworpen), er werd gedanst, etc...

De aanwezigheid van flessen, glazen en glasscherven op die locaties waar heel veel mensen bijeenkomen en waar alcohol wordt geconsumeerd bracht ontegensprekelijk een veiligheidsrisico met zich mee. Mensen kunnen zich niet alleen verwonden aan scherven die op de grond liggen maar glas kan, in welke vorm dan ook, in het ergste geval ook als wapen worden gebruikt bij vechtpartijen.

Daarnaast bracht het gebruik van elektronisch versterkte muziek op het openbaar domein in de huidige epidemiologische context een onaanvaardbaar risico voor de openbare gezondheid met zich mee en gaf dit aanleiding tot het niet-naleven van de geldende coronamaatregelen, met alle gevolgen van dien. Dit fenomeen was niet beperkt tot een aantal druk bezochte locaties, maar deed zich verspreid over de stad voor. 

Gelet op voormelde overwegingen, het voorliggend bestuurlijk verslag vanuit de politionele diensten en de  epidemiologische situatie, nam de burgemeester op 25 februari 2021 in toepassing van artikel 134 § 1 Nieuwe Gemeentewet een politieverordening  waarin een verbod werd opgelegd enerzijds op het in bezit hebben van open glazen recipiënten op het Sint Pietersplein, de Graslei, de Korenlei, de Coupure Links en de Coupure Rechts, en anderzijds op het gebruik van elektronisch versterkte muziek op het Gentse grondgebied zonder vergunning.
Zoals voorgeschreven door artikel 27, § 1, van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken (en haar latere wijzigingen), werd over deze aanvullende preventieve maatregel voorafgaand overleg gepleegd met de gouverneur.

In kader van een positieve evaluatie door de betrokkenen op het terrein werd de tijdsduur van het verbod op het gebruik van elektronisch versterkte muziek  ingeperkt, dit van 20u. 's avonds tot 06u 's morgens. De burgemeester nam op 1 maart 2021 in toepassing van artikel 134 § 1 Nieuwe Gemeentewet dienaangaande een nieuwe politieverordening, deze werd bekrachtigd door de gemeenteraad in zitting van 1 maart 2021.

De politieverordening van 1 maart 2021 gold tot 1 april 2021, gelijklopend met de geldigheidsduur van de dan van toepassing zijnde federale maatregelen, dit met de voorwaarde dat de verbodsbepalingen stelselmatig konden geëvalueerd en (indien nodig) aangepast worden aan de gebeurtenissen ter plaatse, de federale coronamaatregelen en het op dat ogenblik geldend epidemiologisch klimaat.

Beide verbodsbepalingen werden op terrein algemeen positief geëvalueerd. Door het nemen van voornoemde maatregelen kon de situatie ter plaatse  opnieuw gestabiliseerd worden.

Rekening houdend met deze positieve evaluatie en de huidige zorgwekkende stijging van de coronacijfers, was het dan ook noodzakelijk dat betrokken verbodsbepalingen van toepassing bleven na 1 april 2021 om ook op dit vlak elke verdere verspreiding van het coronavirus te kunnen indijken. 

Gelet op voorgaande werd in toepassing van artikel 40 § 3 van het Decreet over het lokaal bestuur een nieuwe politieverordening door de gemeenteraad in zitting van 29 maart 2021 goedgekeurd waarin de betrokken verbodsbepalingen in werking traden op 1 april 2021 en gelden tot 1 juni 2021.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De burgemeester nam op 26 april 2021 kennis van een bestuurlijk verslag uitgaande van de politiediensten waarin de situatie in het Citadelpark en Muinkpark wordt geschetst.

Gelet op de zonnige weersomstandigheden van de laatste dagen zijn er veel mensen aanwezig op het openbaar domein, met de nodige drukte in (vooral) parken, groenzones, pleinen en kaaien tot gevolg. Dit resulteert dan weer in de nodige overlast, zoals schermutselingen en afval. 

Vooral het Citadelpark en Muinkpark winnen aan populariteit ten opzichte van het Sint Pietersplein, mede te wijten aan het feit dat er in voornoemde parken andere regels gelden (bijv. geen glasverbod). Bovendien is het verbod op consumptie van alcohol vanaf 20u00 moeilijker te controleren in voornoemde parken aangezien men zich makkelijker kan verbergen in de struiken wanneer men de politie opmerkt.

Politionele diensten zijn reeds enkele keren moeten tussenkomen voor wat betreft onregelmatigheden in het Citadelpark. Zo blijkt uit het bestuurlijk verslag dat het op 25 maart 2021 en op 30 maart 2021 extreem druk was in het park, op bepaalde plaatsen was er zelfs sprake van een oververzadiging. Er werd hierbij vastgesteld dat er heel wat  lege glazen flesjes werden achtergelaten.
Op 31 maart 2021 waren er diverse meldingen van vechtpartijen en kleine opstootjes in het Citadelpark. Ook op 20 april 2021 deden zich grote concentraties personen voor in betrokken park dit gevolgd door twee kleine vechtpartijen. Personen ter plaatse hadden vrij grote hoeveelheden alcohol bij zich. Na tussenkomst politie werd de sfeer opnieuw overwegend rustig, maar in het park zelf werd er opnieuw heel veel afval achtergelaten waaronder aanzienlijk veel glas.

Ook in het Muinkpark heerst er een gelijkaardige situatie, waarbij het park soms weg heeft van een festival(sfeertje) met een grote drukte. Het Muinkpark blijft een hotspot als alternatief voor het Sint Pietersplein. 

Naast voornoemd bestuurlijk verslag kreeg de burgemeester via het wijkcommissariaat Gent West ook heel wat meldingen van overlast ter hoogte van de Bijlokesite, voornamelijk omtrent achtergelaten glas op de site zelf. Ook het muziekcentrum De Bijloke signaleerde heel wat kapot geslagen flessen op de site. Op 4 april 2021 bleek reeds uit politiepatrouilles dat de oude Bijlokesite vol glasscherven lag, waarbij voor de veiligheid werd gevraagd om de site helemaal te laten schoonvegen door IVAGO. Ook de Bijlokesite is een locatie die in zeer in trek is bij de burger als buitenlocatie, getuige daarvan de aanwezigheid van honderden burgers op mooie lentedagen waarbij veelal kinderen ter plaatse komen spelen. Het achtergelaten glas maakt dan ook een ernstig gevaar voor snijwonden uit.

Achtergelaten glas vormt een ernstige veiligheidsproblematiek. Glas kan niet alleen als wapen worden gebruikt bij mogelijke calamiteiten of vechtpartijen, gelet op de grote drukte op de drie voornoemde locaties is het ronduit gevaarlijk en bestaat een groot risico dat mensen zich ernstig verwonden aan het achtergelaten glas. IVAGO staat telkens in voor de reiniging, maar dit is pas mogelijk na de drukte of het leeglopen van het park of de site zelf. 

Gelet op voornoemde overwegingen, de betrokken bestuurlijke verslagen vanuit de politionele diensten en de positieve evaluatie van het reeds geldend glasverbod, is het dan ook meer dan aangewezen om in kader van de openbare veiligheid een verbod op het in bezit hebben van open glazen recipiënten te voorzien in het Citadelpark, het Muinkpark en de Bijlokesite.

Door het nemen van voornoemde maatregel wordt voorkomen dat bezoekers van voornoemde locaties zich ernstig zouden kunnen verwonden aan het achtergelaten glas of, erger, dat glas als wapen gebruikt wordt bij eventuele schermutselingen. 

Teneinde de nodige transparantie en continuïteit naar tijdskader toe te bieden, en rekening houdend met de weersomstandigheden waarbij de temperaturen de volgende weken zullen stijgen en hierdoor  ook meer mensen zullen buitenkomen, wordt voorgesteld om ook deze verbodsbepaling op te leggen tot 1 juni 2021.

Zoals steeds wordt voornoemde verbodsbepaling stelselmatig geëvalueerd en kan deze bepaling indien noodzakelijk ten allen tijde worden bijgestuurd.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt artikel 6 van de "Politieverordening houdende verbod op het gebruik van elektronische geluidsversterking op het grondgebied van 20u tot 06u teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en op het in bezit hebben van open glazen recipiënten op welbepaalde plaatsen" als volgt : 

Artikel 6. Verbod in bezit hebben van open glazen recipiënten

Het is verboden om open glazen recipiënten, ongeacht hun vorm en inhoud, in bezit te hebben op het openbaar domein, buiten de vergunde terraszones indien deze effectief worden ingenomen, op volgende locaties:

- Sint-Pietersplein

- Graslei

- Korenlei

- Coupure Links

- Coupure Rechts

- Citadelpark

- Muinkpark

- Bijlokesite

Artikel 2

De wijziging voorzien in artikel 1 van dit besluit treedt onmiddellijk in werking en geldt tot 1 juni 2021.

Artikel 3

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van de "Politieverordening houdende verbod op het gebruik van elektronische geluidsversterking op het grondgebied van 20u tot 06u teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en op het in bezit hebben van open glazen recipiënten op welbepaalde plaatsen" 

Artikel 4

De gecoördineerde versie van de "Politieverordening houdende verbod op het gebruik van elektronische geluidsversterking op het grondgebied van 20u tot 06u teneinde de verdere verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en op het in bezit hebben van open glazen recipiënten op welbepaalde plaatsen"  zal worden bekendgemaakt zoals voorgeschreven in artikel 287 van het Decreet over het lokaal bestuur. 


Bijlagen