Terug gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn

ma 26/04/2021 - 19:00 Digitale zitting

Gemeenteraad

Mededelingen voorzitter

Mededelingen algemeen directeur

Hoogdringende punten

Openbare vergadering

B-punten

Departement Gezondheid en Zorg
Medisch Sociaal Opvangcentrum
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
IVA Mobiliteitsbedrijf
Parkeerterreinen en Private Partners
Straatparkeren 2
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Milieu en Klimaat
Groendienst
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Dienst Werk en Activering (SO)
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
Dienst Toerisme
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
AGB Erfgoed
Zakelijke Werking
AGB Kunsten en Design
Zakelijke Werking
Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Politie - Directie Beheer
HRM
Financiën en Middelen
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van statutenwijziging van Hotelschool Gent vzw, opgericht in 1991 met de Stad als stichtend lid, goed te keuren.

  De statutenwijziging van Hotelschool Gent vzw wordt voorgesteld omdat de vzw zich moet conformeren aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV). Hotelschool Gent vzw maakt van deze gelegenheid gebruik om niet enkel de wettelijk verplichte wijzigingen door te voeren, maar haar statuten integraal onder de loep te nemen en, waar nodig of gewenst, aan te passen.

Dienst Bestuursondersteuning

Bureau - Interpellaties en voorstellen tot raadsbesluit (tijdsblok: 2 uur)

A-punten

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Voorzitter raad
Kabinet Sami Souguir
IVA Mobiliteitsbedrijf
Straatparkeren 1
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Onderwijscentrum Gent
Jeugddienst
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Werk en Activering (WS)
Departement Financiën
Team Belastingen Wonen
Team Belastingen Economie
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd bijkomende maatregelen m.b.t. de terrasbelasting goed te keuren ter ondersteuning van de lokale economie getroffen door de federale coronamaatregelen:

  • een kwijtschelding van de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2021 in de belasting op de inname van het openbaar domein, wat de terrasinnames betreft.
  • een opheffing van de aangifteplicht voorzien in artikel 7, §1 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein', wat de terrasinnames betreft, voor het aanslagjaar 2021.
  • een vermindering van de belasting verschuldigd voor aanslagjaar 2022 in de belasting op de inname van het openbaar domein, wat de terrasinnames betreft, met zeven vierentwintigsten.
  • een verlenging van de aangiftetermijn voorzien in artikel 7, §1 van het reglement 'Belasting op de inname van het openbaar domein', wat de terrasinnames betreft, voor het aanslagjaar 2022 tot 30 juni 2022.
Departement Publiekzaken en Burgerzaken
Dienst Burgerzaken
 • De huidige coronamaatregelen beperken het aantal aanwezigen bij een huwelijksceremonie in het stadhuis tot 15 personen. In de toekomst bestaat de mogelijkheid dat het Overlegcomité beslist om in buitenlucht een huwelijksceremonie met 50 personen toe te laten.

  Van zodra het Overlegcomité het toelaat om in buitenlucht een huwelijk met meerdere mensen toe te laten en er binnen nog een beperking van minder dan 50 personen geldt is het aangewezen om de mogelijkheid te bieden aan de koppels om in buitenlucht te huwen. 

  Om die reden vragen we de goedkeuring aan de Gemeenteraad om Hotel d'Hane Steenhuyse, Veldstraat 55 te Gent, ook aan te wijzen als locatie om huwelijken te voltrekken. 

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning

Interpellaties en voorstellen van raadsbesluit (vervolg)

Besloten vergadering

B-punten

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Politie - Directie Beheer
HRM

Raad voor maatschappelijk welzijn

Mededelingen voorzitter

Openbare vergadering

B-punten

Departement Financiën
Team Beheer en Ondersteuning
Patrimoniumbeheer OCMW
sogent
Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Beleidscel POOW
Dienst Werk en Activering (WS)
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd een bijkomende kwijtschelding van huur/ concessie/canon,…(hierna kortweg ‘huurgelden’) en forfaitaire bijdragen in de energiekosten voor elk kwartaal van 2021 en voor de periode 1 januari 2022 tem 15 april 2022 te voorzien ten aanzien van de contractanten, behorend tot de socio-economische categorie, die een omzetdaling van minstens 60% kunnen aantonen ten opzichte van eenzelfde referentieperiode in 2019.

  De kwijtschelding dient per kwartaal te worden aangevraagd op basis van een verklaring op eer, die dient te worden ingediend bij de Stad/OCMW  voor de periode van 1 januari tem 31 maart 2021 uiterlijk op 30 april 2021; voor de periode 1 april tem 30 juni 2021 uiterlijk op 31 juli 2021; voor de periode 1 juli tem 30 september 2021 uiterlijk op 31 oktober 2021; voor de periode 1 oktober 2021 tem 31 december 2021 uiterlijk op 20 januari 2022 ; voor de periode 1 januari 2022 tem 15 april 2022 uiterlijk op  31 mei 2022.

  Voor zover de aanvrager het betrokken pand onderverhuurt of op een andere wijze betalend ter beschikking stelt aan een commerciële uitbater, dient bij het aanvraagdossier een verklaring te worden toegevoegd dat de eventuele kwijtschelding ook zal gelden voor de onderhuurder /effectieve uitbater. Deze verklaring dient ondertekend te zijn door zowel de onderhuurder/uitbater als de aanvrager.

  Dit agendapunt komt ook aan bod in de gemeenteraad (2021_GRMW_00384).

 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd een bijkomende kwijtschelding toe te staan van 1) de verschuldigde huurgelden, gebruikersvergoedingen, erfpacht- of opstalcanons en 2) de (forfaitaire) bijdragen in het verbruik van de nutsvoorzieningen en 3 ) de contractuele doorrekening van onroerende voorheffing aan gebruikers/vzw's,  behorend tot de non-profit sector en opgesomd in de lijst in bijlage, die middels contract gebruik maken van een stads/ocmw-eigendom en die het pand niet gebruiken als hoofdverblijfplaats (woninghuur); die niet behoren tot de onderwijssector en / of die niet hoofdzakelijk gefinancierd worden met middelen van andere (hogere) overheden. 


  Dit agendapunt komt ook aan bod in de gemeenteraad (2021_GRMW_00385).

Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

A-punten

Patrimoniumbeheer OCMW
sogent
Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Beleidscel POOW
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de krachtlijnen en de projecten van de Gentse opvang en oriëntatie van dakloze personen goed te keuren.

  Gent ontwikkelt 3 opvangprojecten gekoppeld aan intensieve oriëntatietrajecten voor dak- en thuislozen. De 3 opvangprojecten richten zich tot 3 groepen die prominent uit de Gentse daklozentelling 2020 komen: langdurig daklozen, dakloze jongeren en dakloze mensen zonder wettig verblijf. De 3 projecten koppelen 24 uursopvang aan trajecten richting duurzame oplossingen. Deze duurzame oplossingen zijn afhankelijk van het project en de doelgroep: een permanente woonst, permanente opvang, realisatie verblijfsrecht (en duurzame integratie) of door migratie/terugkeer. 

Dienst Werk en Activering (WS)
 • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de nieuwe werkwijze voor de relance art. 60§7-tewerksteling na corona goed te keuren, alsook de 3 bijhorende aangepaste modelovereenkomsten. 

  Deze maatregel is gericht op het vrijwaren van het activeringspotentieel van leefloongerechtigden in de moeilijke economische omstandigheden die veroorzaakt worden door de coronacrisis.  

Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning