Terug gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn

ma 21/06/2021 - 19:00 Digitale zitting

Hoogdringende punten

Raad voor maatschappelijk welzijn

Mededelingen voorzitter

Openbare vergadering

B-punten

Voorzitter raad
Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Werk en Activering (WS)
Lokaal sociaal beleid
Thematische hulp - Beleidscel POOW
Departement Gezondheid en Zorg
Lokale Dienstencentra
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst
Patrimoniumbeheer OCMW
sogent
Departement Facility Management
Dienst Aankoop en Logistiek - OCMW team Ouderenzorg
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Organisatieontwikkeling

A-punten

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Voorzitter raad
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Thematische hulp - Beleidscel POOW
Departement Gezondheid en Zorg
Directie
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement HR - Coördinatie en Sodigent
Data en planning
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Gemeenteraad

Mededelingen voorzitter

Mededelingen algemeen directeur

Openbare vergadering

B-punten

Departement Financiën
Team Hulpdiensten
Voorzitter raad
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goed te keuren dat de Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg erfgoedbeheersplannen opmaakt voor beschermde stads- en dorpsgezichten en hiervoor gegevens in het kadaster kan opzoeken van de eigenaars en zakelijkrechthouders van desbetreffend erfgoed.

  De Stad neemt het initiatief om voor beschermde stads- en dorpsgezichten erfgoedbeheersplannen op te maken. Deze beheersplannen geven na goedkeuring door het Agentschap Onroerend Erfgoed aan de eigenaars de mogelijkheid om erfgoedpremies aan te vragen en werken met vrijstelling van toelating uit te voeren. Door het doorlopen van een participatietraject worden zakelijkrechthouders over de opmaak geïnformeerd en worden zij ook betrokken bij de inhoud. Om deze te kunnen contacteren is een opzoeking in het kadaster noodzakelijk.   

Projectbureau Ruimte
Dienst Economie
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Dienst Milieu en Klimaat
Groendienst
IVA Mobiliteitsbedrijf
Technische ondersteuning
Fiets
Straatparkeren
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
Dienst Kinderopvang
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd een nieuw 'Academiereglement Academie voor Podiumkunsten Gent' goed te keuren met inwerkingtreding op 1 september 2021.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Academiereglement voor de academies van het Stedelijk Onderwijs Gent ' te wijzigen met ingang van 1 september 2021. Tevens wordt de titel van voornoemd academiereglement gewijzigd naar 'Academiereglement van de Academie voor Beeldende Kunst Gent'.

  Deze wijzigingen zijn noodzakelijk in het kader van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en ingevolge gewijzigde regelgevingen en/of praktische bezwaren.


 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Academiereglement voor de academies van het Stedelijk Onderwijs Gent' te wijzigen met ingang van 1 september 2021. Tevens wordt de titel van voorliggend academiereglement gewijzigd naar 'Academiereglement van de Academie de Kunstbrug Gent'.

  Deze wijzigingen zijn noodzakelijk in het kader van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en ingevolge gewijzigde regelgevingen en/of praktische bezwaren.


 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het gebruik van de leerplannen van de tweede en derde graad voor het secundair onderwijs en OV4 van het buitengewoon secundair onderwijs van GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap door de volgende instellingen van het Stedelijk Onderwijs Gent goed te keuren:

  • Autonoom Centrum voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (instellingsnummer 127902)                               
  • Atheneum Wispelberg (instellingsnummer 112102)                                                                                               
  • Het Spectrum Gent (instellingsnummer 116749)                                                                                                  
  • Hotelschool Gent (instellingsnummer 36764)                                                                                                      
  • Secundair Kunstinstituut (instellingsnummer 50633)                                                                                           
  • Stedelijk Buitengewoon Secundair Onderwijs Instituut Bert Carlier – OV4 Het Kwadrant (instellingsnummer 28191).
Onderwijscentrum Gent
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan een verlenging van de samenwerkingsovereenkomst, die de Stad Gent op 16 december 2020 sloot met vijf organisaties, die op hun beurt optreden namens de Gentse scholen van de vijf onderwijsnetten. Die overeenkomst kadert in het Project Leerachterstand, dat tot doel heeft bijkomende ondersteuning te bieden aan Gentse scholen bij het wegwerken en voorkomen van leerachterstand, die door de coronacrisis is versterkt. De oorspronkelijke einddatum van het project was voorzien op 31 augustus 2021, maar na een tussentijdse evaluatie en op expliciete vraag van de Gentse scholengroepen, stellen we voor het project te verlengen tot en met 31 december 2021. Budgettair heeft dit geen impact. Wel dringen zich hierdoor enkele wijzigingen op aan de overeenkomst, waarvan de verschuiving van de eindrapportering naar januari 2022 en de inlassing van een extra tussentijds evaluatiemoment in september 2021 de belangrijkste zijn.

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst
Dienst Communicatie
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Dienst Toerisme
Dienst Feesten en Ambulante Handel
Cultuurdienst
Bibliotheek
Staf
Departement Gezondheid en Zorg
Dienst Regie Gezondheid en Zorg
Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Beleidscel POOW
Lokaal sociaal beleid
Dienst Preventie voor Veiligheid
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Dienst Strategische Subsidies
Dienst Organisatieontwikkeling
Politie - Directie Beheer
Financiën en Middelen
HRM
Departement Omgevingsvergunningen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend. 

  • Onderwerp: het uitvoeren van omgevingsaanleg Portaal De Campagne
   • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 12 bezwaren. 

  • Aanvrager: Gent met als contactadres Botermarkt 1 te 9000 Gent en Tom Beyaert wonende te Woodrow Wilsonplein 1 te 9000 Gent
   • Adres: Boskeetstraat , Gijzelstraat 12, 14 en Noordgijzelstraat 4A, 9031 Drongen (afd. 27) sectie A 733/2 B, (afd. 27) sectie A 754 C, (afd. 27) sectie A 754 B, (afd. 27) sectie A 756 K, (afd. 27) sectie A 784 A, (afd. 27) sectie A 784 B, (afd. 27) sectie A 785 A, (afd. 27) sectie A 785 B, (afd. 27) sectie A 786, (afd. 27) sectie A 787 G2, (afd. 27) sectie A 787 R, (afd. 27) sectie A 787 P, (afd. 27) sectie A 787 C2, (afd. 27) sectie A 789, (afd. 27) sectie A 791 C, (afd. 27) sectie A 792 A, (afd. 27) sectie A 793 A, (afd. 27) sectie A 794, (afd. 27) sectie A 795 A, (afd. 27) sectie A 796 A, (afd. 27) sectie A 797 B, (afd. 27) sectie A 798 B, (afd. 27) sectie A 805 D, (afd. 27) sectie A 810 C, (afd. 27) sectie A 810 E, (afd. 27) sectie A 810 F, (afd. 27) sectie A 811, (afd. 27) sectie A 812 A, (afd. 27) sectie A 813, (afd. 27) sectie A 814, (afd. 27) sectie A 815 A, (afd. 27) sectie A 816 A, (afd. 27) sectie A 817 A, (afd. 27) sectie A 818 C, (afd. 27) sectie A 818 E, (afd. 27) sectie A 822 C, (afd. 27) sectie A 824 C, (afd. 27) sectie A 824 D, (afd. 27) sectie A 825 C, (afd. 27) sectie A 826 A, (afd. 27) sectie A 828 B, (afd. 27) sectie A 828 D, (afd. 27) sectie A 831 R, (afd. 27) sectie A 831 S, (afd. 27) sectie A 831 W, (afd. 27) sectie A 831 X, (afd. 27) sectie A 831 V, (afd. 27) sectie A 832 A, (afd. 27) sectie A 833 C, (afd. 27) sectie A 839 A, (afd. 27) sectie A 842 B, (afd. 27) sectie A 843 C en (afd. 27) sectie A 845 C

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg en gedeeltelijke wijziging van een aantal gemeentewegen goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2021009687 aan Boskeetstraat , Gijzelstraat 12, 14 en Noordgijzelstraat 4A zodat de voorwaarden waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het renoveren en uitbreiden van 2 appartementsblokken bestemd voor sociale huisvesting en het exploiteren van gasketels en een warmtepomp, het slopen van garageboxen en het afschaffen van de gemeenteweg Irisstraat achter blok B
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
  • Procedure: gewone procedure
  • Aantal bezwaren : 2 bezwaren.
  • Aanvrager: WoninGent CVBA gevestigd te Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent
  • Adres: Francisco Ferrerlaan 135 - 273 B, 275 - 415, Irisstraat  en Leliestraat , 9000 Gent (afd. 10) sectie K 330 L, (afd. 10) sectie K 388 A3, (afd. 10) sectie K 388 F3, (afd. 10) sectie K 388 R3, (afd. 10) sectie K 388 P3, (afd. 10) sectie K 388 K3 en (afd. 10) sectie K 388 L3

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de opheffing van een rooilijnplan goed te keuren en om de opheffing van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2020136322 aan Francisco Ferrerlaan 135 - 273 B, 275 - 415, Irisstraat  en Leliestraat  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: de herbestemming van de Heilig Hart kerk tot ontmoetingsplek voor de buurt
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen
  • Procedure: gewone procedure
  • Aantal bezwaren :  geen bezwaren.
  • Aanvrager: Stadsontwikkeling Gent (sogent) AUTOGEMB gevestigd te Voldersstraat 1 te 9000 Gent
  • Adres: Heilig-Hartplein 1, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 19) sectie C 956 N4, (afd. 19) sectie C 959 F en (afd. 19) sectie C 959/2

   

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de wijziging van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2021007864 aan Heilig-Hartplein 1 zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

 • Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: aRW - Ringvaart Gent-Evergem - het bouwen van fietsersbrug F42 vanaf Evergem 'Spoorwegstraat - Vurstjen' tot Gent - Heinakker en het slopen van een vrijstaand gebouw
   • Bevoegde overheid: vlaamse overheid

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren : 2 bezwaren. (op het moment van behandeling door de omgevingsambtenaar)

  • Aanvrager: De Vlaamse Waterweg nv gevestigd te Guldensporenpark 105 te 9820 Merelbeke en de heer Lieven Dejonckheere wonende te Guldensporenpark 105 te 9820 Merelbeke
   • Adres: Heinakker 1, 3, 9 en 9A, 9032 Wondelgem (afd. ) sectie D 1066 A, (afd. ) sectie D 1066/2, (afd. ) sectie D 1067 A, (afd. ) sectie D 1068 B, (afd. ) sectie D 1068/2 A, (afd. ) sectie D 1070 B, (afd. ) sectie D 1071 B, (afd. ) sectie D 1099 L, (afd. 30) sectie C 485 M, (afd. 30) sectie C 500 G3, (afd. 30) sectie C 502 D2, (afd. 30) sectie C 504 B2, (afd. 30) sectie C 504 C2 en (afd. 30) sectie C 504 F2

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg en wijziging van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de omgevingsvergunningsaanvraag nr. OMV_2020075995 aan Heinakker 1, 3, 9 en 9A zodat de voorwaarden waaronder de omgevingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

Algemeen Directeur
Kabinet van de Algemeen Directeur

A-punten

Voorzitter raad
Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Team Belastingen Economie
Voorzitter raad
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Staf
Projectbureau Ruimte
Dienst Wonen
IVA Mobiliteitsbedrijf
N.E.S.T.
Straatparkeren
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst
IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onteigeningsplan  ter uitvoering van het rooilijnplan Halewijnstraat voorlopig vast te stellen.

  De  motivering  van het onteigeningsplan wordt opgenomen in de bijgevoegde motiveringsnota evenals de bijgevoegde projectnota die het project beschrijft. Bovendien wordt verwezen naar het besluit van de voorlopige vaststelling van het rooilijnplan Halewijnstraat dat eveneens voor deze gemeenteraad ter goedkeuring wordt gelegd. Beide besluiten dienen samen te worden gelezen en motiveren de beleidsbeslissing om dit project ( de aanleg van gescheiden riolering) uit te voeren.

  Verder wordt aan de gemeenteraad gevraagd om het college van burgemeester en schepenen te gelasten met het houden van een openbaar onderzoek.  Hierbij zal er een gezamenlijk openbaar onderzoek worden gevoerd zowel over het rooilijnplan  als het onteigeningsplan ter uitvoering daarvan.

 • Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de toekenning goed te keuren van een nominatieve subsidie voor een bedrag van 314.500,00 euro per jaar aan de nog aan te stellen exploitant van het stadseigendom het Caermersklooster, gelegen te Gent, Vrouwebroersstraat 6, en dit onder voorwaarden.

  Het college van burgemeester en schepenen keurt goed  de voorwaarden tot exploitatie, alsook de modelovereenkomst, te sluiten met de nog aan te stellen exploitant met betrekking tot het stadseigendom het Caermersklooster, gelegen te 9000 Gent, Vrouwebroersstraat 6, voor de duur van 5 jaar, ingaande op 1 juni 2022 en eindigend op 31 mei 2027, onder opschortende voorwaarde van de goedkeuring door de gemeenteraad van het verstrekken van een nominatieve subsidie aan deze exploitant.

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM beleidsondersteuning
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd
Cultuurdienst
Sportdienst
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid
Departement Publiekzaken en Burgerzaken
Dienst Burgerzaken
Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Stedelijke Vernieuwing/Archief
Vredeshuis
Departement HR - Coördinatie en Sodigent
Data en planning
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Besloten vergadering

B-punten

Politie - Directie Beheer
HRM
Departement Stedelijke Ontwikkeling
Dienst Economie