Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00184 - Afstoting en herbestemming van niet-ingeschreven en/of niet binnen het collectieprofiel passende collectiestukken van het Design Museum Gent - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00184 - Afstoting en herbestemming van niet-ingeschreven en/of niet binnen het collectieprofiel passende collectiestukken van het Design Museum Gent - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00184 - Afstoting en herbestemming van niet-ingeschreven en/of niet binnen het collectieprofiel passende collectiestukken van het Design Museum Gent - Goedkeuring 2021_GRMW_00184 - Afstoting en herbestemming van niet-ingeschreven en/of niet binnen het collectieprofiel passende collectiestukken van het Design Museum Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2
  • De beheersovereenkomst 2020-2025 met het AGB Kunsten en Design, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 18 december 2019.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Design Museum Gent verscherpte zijn collectieprofiel naar aanleiding van het aanvraagdossier voor een werkingssubsidie in het kader van het Cultureel-erfgoeddecreet voor de periode 2019-2023. De komende jaren plant het museum de collectie te rationaliseren middels een grootschalig waarderingstraject en een daaraan gekoppeld verwervings- en afstotingsbeleid. Enkele keren per jaar wordt een afstootronde georganiseerd. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Deze ronde bevat grosso modo: 1) stukken verworven naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Van bakeliet tot composiet’ in 2003, en 2) oningeschreven aangetroffen stukken bij de voorbereiding van de verhuis van de depots.

Naar aanleiding van ‘Van bakeliet tot composiet’, een tentoonstelling over de geschiedenis en de ontwikkeling van met vezel versterkte materialen, werden nagenoeg alle objecten die in deze expo werden getoond, achteraf opgenomen in de collectie. Deze aanwinsten werden in 2020 gewaardeerd. Circa 145 objecten blijken enkel interessant omwille van hun materiaalkeuze, maar hebben onvoldoende meerwaarde als designobject en passen onvoldoende in het huidige collectieprofiel. 

Bij de voorbereiding van de verhuis naar de 2 nieuwe erfgoeddepots werden een 1.300 tal objecten aangetroffen die nooit werden geregistreerd in de collectie en daardoor ook ontbreken in de patrimoniale boekhouding van de Stad Gent. Deze 'weesobjecten', te herkennen aan hun DMG_T-objectnummer (met de t van tijdelijk), werden in 2016 en 2018 al grotendeels stuk per stuk onderzocht door de voormalige en de huidige wetenschappelijk medewerker en afgetoetst aan het verscherpte collectieprofiel. Het gaat om stukken met weinig of geen verdere identificatie, context of provenance. In sommige gevallen waren ze met zekerheid nooit bedoeld als collectiestukken, maar kwamen ze per ongeluk in het depot terecht. Een deel van de objecten werd alsnog opgenomen in de collectie. Een ander deel werd na de goedkeuring van de raad van bestuur in 2018 afgestoten. Voor nog een ander deel was verder onderzoek nodig om tot een beslissing te komen. In 2020 werd hierop voortgewerkt, waardoor vandaag opnieuw 193 objecten uit deze reeks kunnen worden voorgelegd ter afstoting, ze worden opgelijst in de inventaris in bijlage bij dit besluit.

Deze objecten worden in de komende maanden voor herbestemming aangeboden aan de cultureel-erfgoedgemeenschap of aan makerscollectieven met een vzw-statuut die objecten (bv. met een lage erfgoedwaarde en/of in een slechte toestand) transformeren in nieuwe designobjecten. Wanneer er geen interesse meer is in bepaalde objecten aangeboden aan de kringloopwinkel, wordt de restfractie vernietigd.

Adviezen

Advies van de raad van bestuur van het AGB Kunsten en Design Gunstig advies

Activiteit

AC34898 Ondersteunen van AGB Kunsten en Design

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de afstoting, door onder meer herbestemming, van 193 collectiestukken uit de depots van het Design Museum Gent, zoals opgenomen in de bij dit besluit gevoegde inventaris.