Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00242 - Gentse coronamaatregelen naar aanleiding van de onderwijsrelance - Fase 5 (2de semester SJ 2020-2021) - Bijkomende 'helpende handen' voor de scholen - Definitieve verlenging - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00242 - Gentse coronamaatregelen naar aanleiding van de onderwijsrelance - Fase 5 (2de semester SJ 2020-2021) - Bijkomende 'helpende handen' voor de scholen - Definitieve verlenging - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00242 - Gentse coronamaatregelen naar aanleiding van de onderwijsrelance - Fase 5 (2de semester SJ 2020-2021) - Bijkomende 'helpende handen' voor de scholen - Definitieve verlenging - Goedkeuring 2021_GRMW_00242 - Gentse coronamaatregelen naar aanleiding van de onderwijsrelance - Fase 5 (2de semester SJ 2020-2021) - Bijkomende 'helpende handen' voor de scholen - Definitieve verlenging - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 275.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 14 april 2020 werd via de Regiegroep Onderwijs Gent een oproep gelanceerd aan de Gentse onderwijskoepels (het Katholiek Onderwijs, het Stedelijk Onderwijs Gent, het GO!, het Provinciaal Onderwijs en de onafhankelijke scholen) om invulling te geven aan het Gentse relanceplan op het vlak van onderwijs. Dat Gentse relanceplan kwam er om in diverse maatschappelijke segmenten de schok te helpen opvangen van de coronacrisis en de 'lockdown'-maatregelen die ermee gepaard gingen en gaan.

Deze maatregel heeft betrekking op FASE 5 van die onderwijsrelance, meer bepaald met focus op het wegwerken van door de coronacrisis veroorzaakte leerachterstand, het versterken van e-inclusie en het bieden van ondersteuning aan het Gentse onderwijsveld tijdens de tweede helft van het schooljaar 2020-2021.

Omdat de Stad Gent (Onderwijscentrum) de scholen op haar grondgebied wil ondersteunen bij het bieden van onderwijscontinuïteit, en dus bij het garanderen van een optimale onderwijsorganisatie, legde ze een ‘pool’ aan van pedagogisch-didactisch bekwame ondersteuners, waaruit scholen kunnen putten om door corona ontstane personeelshiaten op te vullen. Het Onderwijscentrum Gent treedt op als ‘matchmaker’. De gemeenteraad gaf in zitting van 23 november 2020 zijn goedkeuring aan deze ondersteunende aanpak, meer bepaald tot en met 31 december 2020.

Om hoger vermelde doelstelling te realiseren, werd op de stadsbegroting een budget vrijgemaakt. Met dat budget werden vergoedingen uitbetaald aan de vrijwilligers en interimarissen, die door het Onderwijscentrum Gent werden gematcht aan de scholen. Die maakten hun noden aan 'extra helpende handen', ontstaan door de coronacrisis en de maatregelen die eruit voortvloeien, kenbaar via bevragingen, die tweewekelijks door het Onderwijscentrum werden gelanceerd.

Eind november 2020 deed het Onderwijscentrum Gent een bevraging onder de scholen die op dat moment van het aanbod gebruik maakten, om te achterhalen wat de precieze gronden waren van de ondersteuningsvragen. Daaruit blijkt dat de meerderheid van de ondersteuningsvragen gekoppeld is, ofwel aan verhoogde personeelsuitval door corona (langdurige afwezigheid van risicopatiënten, bijvoorbeeld, afwezigheid door herstel na COVID-19 of quarantainemaatregelen), ofwel aan afwezigheden die voortvloeien uit de coronaregelgeving (het gegeven dat een leerkracht fysiek maar op twee scholen aanwezig mag zijn bijvoorbeeld), ofwel aan extra taken die voortvloeien uit de diverse coronamaatregelen (ondersteuning in de klas, bijvoorbeeld, bij online afstandsonderwijs.

Dit zorgt ervoor dat de scholen het moeilijk hebben om continuïteit te bieden in hun schoolwerking en teams, temeer daar scholen niet altijd in de mogelijkheden zijn om zelf een oplossing te vinden voor de personeelshiaten, die zich door de coronacrisis voordoen. Dit legt uiteraard een hypotheek op de  mate waarin scholen (gelijke) onderwijskansen kunnen bieden aan kinderen en jongeren, die door de coronacrisis in meerdere of mindere mate leerachterstand opliepen en nog oplopen.

Ook de Vlaamse maatregelen terzake brengen niet altijd soelaas. Zo voorziet de Vlaamse uitbreiding van de vervangingsmogelijkheden in het basis- en secundair onderwijs (cfr. Omzendbrief van13 november 2020) niet in de compensatie van bijkomende inzet van mensen, die niet tot een vervangingscontext terug te voeren is. Ook is er voor vele, zeker kleinere scholen, een administratieve drempel, die de Vlaamse maatregelen minder toegankelijk maakt. Voor langdurige vervangingen kan men dan weer terugvallen op bestaande vervangingssystemen, maar daar bemoeilijk het globale lerarentekort de situatie. Deze factoren verklaren waarom scholen een beroep doen op de laagdrempelige bemiddeling en ondersteuning, die in dit kader door het Onderwijscentrum Gent is opgezet.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Omdat we vooral de onderwijscontinuïteit willen helpen garanderen ten aanzien van kinderen die op het vlak van leerachterstand al sterk getroffen zijn door de coronacrisis, ziet het Onderwijscentrum zich genoodzaakt deze ondersteuningsmaatregel te verlengen. Hiertoe werden op 6 en 20 januari 2021 bijkomende oproepen gelanceerd. De meest recente oproep aan scholen, om hun ondersteuningsnoden n.a.v. corona kenbaar te maken, dateert van 3 februari 2021. Om deze te faciliteren werd op de stadsbegroting een voorlopig budget vrijgemaakt van 75.000 euro. De voorlopige verlenging gold tot maximaal 12 februari 2021 (gemeenteraadsbesluit van 25 januari 2021).

Er is mogelijks nood om de maatregel te continueren tot het einde van het schooljaar 2020-2021. De bijkomende budgettaire impact hiervan wordt momenteel geschat op 350.000 euro, wat de totale kost (de eerste helft van het schooljaar 2020-2021 meegerekend) op zo’n 760.000 euro zou brengen.

De inschatting van dit bijkomend budget is gebaseerd op een scenario waarbij in 2021 tot het einde van het schooljaar (30 juni) 11 tweewekelijkse oproepen nodig zijn (inclusief de drie oproepen die we in 2021 reeds deden), en er per oproep gemiddeld zo’n 32.000 euro aan budget benodigd is, om de vergoedingen voor vrijwilligers en interimarissen te betalen. Deze inschatting is een stuk lager dan wat per oproep effectief is gespendeerd tussen midden oktober en midden december. Toch is deze verwachting redelijk, aangezien de uitval van onderwijspersoneelsleden zal afnemen naarmate de de vaccinatiestrategie wordt uitgerold.

Ook houdt onze inschatting rekening met een aantal specifieke maatregelen, die de budgetnood, en meer bepaald de stedelijke investering in dit ondersteuningsaanbod aan de scholen, kan doen afnemen. Hierover wordt verder in overleg getreden met Vlaanderen en de Gentse schoolbesturen. Het gaat in concreto om:

  • MAATREGEL 1: er verder bij de Vlaamse overheid op aandringen dat ook voor dit type lokale coronamaatregelen compensatie wenselijk is. De Stad doet dit onder meer via het Centrumstedenoverleg Flankerend Onderwijsbeleid, waar het Onderwijscentrum Gent dit voorstel een eerste keer aanhangig maakte op 13 november 2020. Ook drong ze er ondertussen per brief bij de minister op aan om zo’n compensatie te voorzien, naar analogie met de Vlaamse compensatie voor noodopvang.

  • MAATREGEL 2 - er bij de scholen en schoolbesturen op aandringen optima(a)l(er) gebruik te maken van de bestaande (en door Vlaanderen uitgebreide) vervangingssystemen - ondanks de hindernissen waarvan hoger sprake. Meer bepaald voorziet het Onderwijscentrum Gent in een ‘mobiele ploeg’ van pedagogisch-didactisch inzetbare mensen, die door de scholen tijdelijk kunnen worden aangeworven binnen de bestaande systemen voor korte of langduriger vervangingen. Dit is niet voor alle ondersteuningsvragen een optie, maar het Onderwijscentrum Gent bekijkt met de onderwijspartners wat hier de maximale mogelijkheden zijn.

  • MAATREGEL 3 - indien de budgetsituatie die vereist, de ondersteuningsmogelijkheden beperken waarop scholen een beroep kunnen doen. Uiteraard zijn alle noden relevant voor een optimale schoolorganisatie. In de mate van het mogelijke continueren we dus de ‘brede’ invulling van de maatregel. Evenwel hebben niet alle noden dezelfde prioriteit in functie van de stedelijke beleidsvisie erachter. In eerste instantie willen we de omstandigheden creëren, waarin scholen maximale onderwijskansen kunnen bieden, en dus onderwijscontinuïteit kunnen garanderen. Een model van prioriteitstelling in functie hiervan wordt uitgewerkt, in samenspraak met onderwijspartners.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Onderwijscentrum Gent
Budgetplaats 3444400C1 
Categorie*
Subsidiecode NIET_RELEVANT 
2021 350.000
Totaal 350.000

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35418 Ondersteunen van scholen en partners in het garanderen van een optimaal leertraject

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de verlenging tot en met 30 juni 2021 van de stedelijke coronamaatregel in het kader van de onderwijsrelance, waarbij het Onderwijscentrum Gent via een ‘pool’ van vrijwilligers, interimarissen, stagiairs en anderen met een geschikt profiel ‘extra helpende handen’ matcht aan scholen, die door de coronacrisis met extra personeelsuitval kampen. Op die manier draagt de Stad Gent bij aan de continuering van het leerproces van kinderen en jongeren, en helpt ze voorkomen dat door de coronacrisis verdere leerachterstand wordt opgebouwd.