Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00241 - Samenwerkingsovereenkomst studie en werken Nieuwpoort-cluster - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Filip Watteeuw

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00241 - Samenwerkingsovereenkomst studie en werken Nieuwpoort-cluster - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00241 - Samenwerkingsovereenkomst studie en werken Nieuwpoort-cluster - Goedkeuring 2021_GRMW_00241 - Samenwerkingsovereenkomst studie en werken Nieuwpoort-cluster - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 29 september 2016 de gunning van de studieopdracht voor wegen- en rioleringswerken te Gent (7 percelen) - TDW/2016/004 - ID2810 goedgekeurd.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 24 mei 2018 de bijakte nr. 1 bij bestek nr. TDW/2016/004 - ID2810 - Studieopdracht voor wegen- en rioleringswerken te Gent - Perceel 6 Nieuwpoort cluster - wijziging van de opdracht, goedgekeurd.

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 20 augustus 2020 de ontwerpplannen voor de integrale heraanleg van de cluster Nieuwpoort te Gent  goedgekeurd.

Deze overeenkomst heeft tot doel de afspraken vast te leggen met betrekking tot de studie en de werken voor:

  • Deel Aquafin: Uitbraak en heraanleg collector in Nieuwpoort en Volmolenstraat, inclusief fundering van de buizen, en 60 % van de aanleg van de wegenis boven de sleuf.
  • Deel Stad: Integrale heraanleg van de wegenis (en omgevingsaanleg) in de Nieuwpoort, Volmolenstraat, de Oude Schaapsmarkt, de Houtbriel en de Sint-Jansdreef met uitzondering van de wegenis boven de sleuf in Volmolenstraat en Nieuwpoort.
  • Deel TMVW: De aanleg van een gescheiden stelsel en de aanleg van de wegenis boven de sleuf in de straten Houtbriel, Oude Schaapmarkt en Sint Jansdreef en de aanleg van een RWA-stelsel in de straten Nieuwpoort en Volmolenstraat en 40% van de aanleg van de wegenis boven de sleuf.

Alle partijen zijn van oordeel dat de opdrachten in het algemeen belang dienen te worden samengevoegd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hierbij wordt de samenwerkingsovereenkomst Studie en Werken Nieuwpoort-cluster met de nv AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar en de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW), Stropstraat 1 te 9000 Gent, ter goedkeuring voorgelegd.

Studie:

De Stad en TMVW stelden Evolta, Koningsstraat 270, 1210 Brussel aan als studiebureau op basis van bestek TDW/2016/004 - ID 2810 - Studieopdracht voor wegen- en rioleringswerken te Gent -7 percelen, waarvan Nieuwpoort_cl perceel 6 uitmaakt.

De opdracht van het studiebureau zal worden uitgebreid met:

  1. Enerzijds een extra bemalingsstudie en de opmaak van het omgevingsvergunningsaanvraagdossier in functie van de bemaling voor de aanleg van de collector 
  2. Anderzijds de toevoeging van een extra straat namelijk Sint-Jansdreef.

De Stad zal hiertoe een bijakte bij de studieopdracht opmaken.

De opdracht voor studie van Aquafin, zal aan de bestaande studieopdracht van de Stad en TMVW worden toegevoegd. Aquafin zal daartoe, aan de hand van een addendum bij de bestaande overeenkomst de opdracht toewijzen. De bestaande studieopdracht is Aquafin gekend.

Aquafin, de Stad en TMVW beslissen voor de studie, ontwerp en leiding van de hoger beschreven werken in het algemeen belang de Stad Gent aan te duiden als aanbestedende overheid, overeenkomstig artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Werken:

Aquafin, TMVW en de Stad beslissen de beschreven werken in het algemeen belang samen te voegen en Stad Gent aan te duiden om in hun gezamenlijke naam als aanbestedende overheid op te treden, overeenkomstig artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde samenwerkingsovereenkomst met de nv AQUAFIN, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar en de Tussengemeentelijke Maatschappij der Vlaanderen voor Watervoorziening (TMVW), Stropstraat 1 te 9000 Gent, betreffende de studie en werken Nieuwpoort-cluster.


Bijlagen