Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00249 - Addendum leningsovereenkomst Waalse Krook - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00249 - Addendum leningsovereenkomst Waalse Krook - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00249 - Addendum leningsovereenkomst Waalse Krook - Goedkeuring 2021_GRMW_00249 - Addendum leningsovereenkomst Waalse Krook - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het ontwikkelingsproject voor de site Waalse Krook werd opgestart door een principeovereenkomst tussen de Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, Universiteit Gent, en vzw IBBT (thans Imec).

Op basis van de resultaten van een financiële studie die werd uitgevoerd in 2009 werd tussen voormelde partijen een principeovereenkomst gesloten aangaande de krachtlijnen van het Ontwikkelingsproject site Waalse Krook (GR 17 februari 2009). In deze overeenkomst werden o.m. afspraken gemaakt over de financiering door de partners voor het aandeel in de grondkost en bouw van het gebouw. 

Voormelde principeovereenkomst resulteerde in de oprichting van de CV(BA) SO Waalse Krook op 30 september 2009, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 28 september 2009. 

Tussen partijen werd op 3 september 2009 een tweede principeovereenkomst gesloten, genaamd "Overeenkomst houdende krachtlijnen aangaande het ontwikkelingsproject site Waalse Krook" (GR  27 april 2009). In deze  overeenkomst (die sedertdien meermaals werd gewijzigd middels addenda) werd de financiering voor de oprichting van het gebouw De Krook vastgelegd, waarvan een deel onder de vorm van een renteloze lening (met name 8.747.647 euro) van de Stad Gent aan de CV Waalse Krook. 

Voor de  lening 8.747.647 euro van de Stad Gent en de cv Waalse Krook werd een leningsovereenkomst gesloten (GR 19 maart 2018), waarbij bepaald werd dat de lening renteloos via vaste aflossingen over een periode van 20 jaar terug  zal terugbetaald worden aan de Stad Gent. De aflossingen worden door de stad Gent aangewend ter betaling van de vergoeding die de cv Waalse Krook aan de Stad Gent aanrekent voor het gebruik van het bibliotheekgedeelte van het gebouw.

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 juni 2018 een Algemeen Addendum bij de Overeenkomst houdende krachtlijnen aangaande het ontwikkelingsproject site Waalse Krook goedgekeurd. Dit Algemeen Addendum gaat uit van de hypothese van een kosteloze overdracht door de Provincie Oost-Vlaanderen aan de Stad Gent van een vordering (renteloze lening) van de Provincie Oost-Vlaanderen aan cv Waalse Krook voor een bedrag van 6.017.272 euro.

De Provincieraad heeft in zitting van 20 juni 2018 voormeld Algemeen Addendum goedgekeurd, en beslist om de vordering van de Provincie op de CV Waalse Krook ten bedrage van 6.017.272 euro te cederen aan Stad Gent.

De gemeenteraad heeft in zitting van 25 juni 2018 deze kosteloze overdracht aanvaard.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Middels een addendum bij de leningsovereenkomst tussen Stad Gent en de CV Waalse Krook wordt de vordering van 6.017.272 euro toegevoegd aan het door CV Waalse Krook renteloos aan de Stad Gent terug te betalen bedrag.

De initiële hoofdsom (8.747.647 EUR) wordt via 20 vaste schijven terugbetaald (2017-2036); de bijkomende hoofdsom (6.017.272 EUR) wordt via 18 vaste schijven terugbetaald (2019-2036).

Concreet zijn de terugbetalingsafspraken als volgt:

  • Voor de initiële hoofdsom van 8.747.647 EUR:
    437.382,35 EUR uiterlijk op 31/03/2018, 31/12/2018 en 31/12/2019 (schijven 2017 t.e.m. 2019);
  • Voor de bijkomende hoofdsom van 6.017.272 EUR:
    334.292,88 EUR uiterlijk op 31/01/2021 (uitgestelde schijf 2019);
  • Voor de totale hoofdsom van 14.764.919 EUR:
    771.675,23 EUR per jaar, op 31 december, en voor het eerst uiterlijk op 31/12/2020 en voor het laatst uiterlijk op 31/12/2036 (schijven 2020 t.e.m. 2036).

De eerstvolgende schijf die door Waalse Krook zal terugbetaald worden aan de Stad Gent is de vaste schijf 2021, met name 771.675,23 uiterlijk op 31/12/2021.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het in bijlage gevoegde addendum bij de leningsovereenkomst tussen de CV Waalse Krook en de Stad Gent, in uitvoering van de Overeenkomst houdende krachtlijnen aangaande het Ontwikkelingsproject site Waalse Krook d.d. 3 september 2009 en haar Algemeen Addendum, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2018.


Bijlagen