Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00260 - Subsidieovereenkomst in het kader van Opvang en Oriëntatie voor daklozen in locatie Het Leeuwenhof - periode 01/04/2021 - 31/03/2022 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 23:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Cengiz Cetinkaya; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00260 - Subsidieovereenkomst in het kader van Opvang en Oriëntatie voor daklozen in locatie Het Leeuwenhof - periode 01/04/2021 - 31/03/2022 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 47
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00260 - Subsidieovereenkomst in het kader van Opvang en Oriëntatie voor daklozen in locatie Het Leeuwenhof - periode 01/04/2021 - 31/03/2022 - Goedkeuring 2021_GRMW_00260 - Subsidieovereenkomst in het kader van Opvang en Oriëntatie voor daklozen in locatie Het Leeuwenhof - periode 01/04/2021 - 31/03/2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 109.674,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het project Opvang & Oriëntatie wil tot duurzame integratie komen van dak- en thuislozen. Dit project kent verschillende uitwerkingen. Eén van deze uitwerkingen is gericht op chronisch daklozen, al dan niet met een medische of psychologische problematiek. De uitwerking van dit project vindt plaats in het Leeuwenhof te Drongen, een locatie van de vzw Zorgdorpen.

Tijdens de eerste lockdown omwille van COVID19 werden een aantal ingrepen gedaan in het daklozenaanbod. Zo werd de capaciteit van de reguliere nachtopvangvoorzieningen gehalveerd vanuit de toenmalige veiligheidsmaatregelen voor de opvangvoorzieningen. In overleg met Zorgdorpen vzw en CAW Oost-Vlaanderen vzw werd deze samenwerking met Zorgdorpen vzw opgesteld. Hier werden 16 kamers ter beschikking gesteld die samen met het Brugteam van CAW Oost-Vlaanderen vzw werden opgevolgd. Deze opvang gebeurde, conform de reguliere werking van het Zorghotel, in een 24 uursaanbod. Het aanbieden van 24 uursopvang – die de overlevingsmodus doorbreekt – helpt met andere woorden om keuzes te maken, en de ondersteuning efficiënter te organiseren.

De samenwerking werd gecontinueerd en verder uitgewerkt vanaf september 2020. Het tussentijds evaluatieverslag dat in bijlage toegevoegd is (september 2020 - november 2020) toont aan dat 85,7 % van de uitgestroomde cliënten uitstroomden naar een woonst. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Gezien de positieve uitstroomresultaten continueren we de samenwerking tussen OCMW Gent, Stad Gent en CAW Oost-Vlaanderen vzw voor 17 opvangplaatsen voor chronisch daklozen. Het profiel van de gebruikers is veelgebruikers van de nachtopvang, met een psychologische of medische zorgnood die niet COVID19-gerelateerd is.

De daklozen kunnen er maximaal 3 maanden verblijven (uitzonderingen mogelijk). Tijdens deze 3 maanden wordt er een intensief traject opgezet. In samenwerking met het Brugteam van CAW Oost-Vlaanderen vzw die de zorgcoördinatie opneemt, biedt Zorgdorpen vzw bovendien psychosociale transitiebegeleiding aan als oriëntatie naar een duurzaam toekomstperspectief. Ondertussen is de samenwerking versterkt richting een dedicated team waar ook de Mobiele Teams (psychiatrische hulpverlening) en de Dienst Outreachend Werken actief betrokken zijn bij de begeleidingstrajecten. 

Het intensief traject heeft dus als doelstelling om binnen een termijn van maximaal 3 maanden een duurzame oplossing te realiseren: duurzaam wonen, opname, ... Hierbij wordt steeds bekeken om de vervolghulpverlening naadloos te laten aansluiten.

De voorliggende overeenkomst wordt afgesloten met Zorgdorpen vzw, Burgemeester Van Gansberghelaan 83 te 9820 Merelbeke, voor de periode van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2022.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Dienst Thuislozenzorg 
Budgetplaats C30100100 
Categorie* 6495000 
Subsidiecode POD.ODL (2021) / Niet relevant (2022) 
2021 82.256 euro 
2022 27.418 euro 
Totaal 109.674 euro 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACC3010 Aanbieden van hulp- en dienstverlening en huisvestingsgerichte oplossingen aan daklozen en woononstabiele mensen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor Transitiehuis Het Leeuwenhof in het kader van Opvang en Oriëntatie voor daklozen - periode 01/04/2021 - 31/03/2022, met Zorgdorpen vzw, Burgemeester Van Gansberghelaan 83 te 9820 Merelbeke, zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen