Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00259 - Sluiten van aankoopovereenkomst betreffende een onroerend goed gelegen aan de Harelbekestraat en de Corneel Heymanslaan te Gent - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Annelies Storms

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00259 - Sluiten van aankoopovereenkomst betreffende een onroerend goed gelegen aan de Harelbekestraat en de Corneel Heymanslaan te Gent - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00259 - Sluiten van aankoopovereenkomst betreffende een onroerend goed gelegen aan de Harelbekestraat en de Corneel Heymanslaan te Gent - Goedkeuring 2021_GRMW_00259 - Sluiten van aankoopovereenkomst betreffende een onroerend goed gelegen aan de Harelbekestraat en de Corneel Heymanslaan te Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Burgerlijk Wetboek, Boek II en Boek III, titel VI 'Koop'.

Voorgestelde uitgaven

€ 326.360,70

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 11°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Na onderhandelingen met de Universiteit Gent werd een minnelijk akkoord bereikt waarbij de Stad delen van 2 percelen (3 loten) van de genoemde 'Groene Walleweg', gelegen aan de Harelbekestraat en de Corneel Heymanslaan te Gent, aankoopt van de Universiteit tegen geschatte waarde om een volwaardig fiets- en wandelpad/doorsteek  te creëren. 

De Stad  was vragende partij om het pad op te nemen binnen het fijnmazig netwerk van het stadsregionale fietsroutewerk als een volwaardige wandel- en fietsdoorsteek op schaal van de wijk.

De Universiteit  was tevens gebaat bij de realisatie van deze wandel- en fietsdoorsteek om haar naastgelegen site  beter te ontsluiten.

Ondertussen werd volgens akkoord de aanleg van betreffende doorsteek uitgevoerd door de Universiteit en de verlichting geplaatst door de Stad, waarbij er tevens een akkoord was alle hiertoe gemaakte kosten te delen tussen de betrokken partijen.

Bij het verkrijgen van de stedenbouwkundige vergunning door de Universiteit werd er verkeerdelijk en in tegenspraak met de gemaakte afspraken opgelegd dat de Universiteit de grond kosteloos moest afstaan en op eigen kosten de doorsteek diende te realiseren. Bijgevolg dient er afstand gedaan te worden van deze lasten.

Ondertussen heeft de gemeenteraad op 28 september 2020 de straatnaam van het pad definitief vastgesteld als het 'Frédéric Thomaspad' voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld hulp- en veiligheidsdiensten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er werd een aankoopovereenkomst  opgemaakt die ter goedkeuring voorgelegd wordt aan de gemeenteraad.

Het gaat over de aankoop van het onroerend goed gelegen aan de Harelbekestraat en de Corneel Heymanslaan te Gent, kadastraal bekend of het geweest zijnde onder Gent, 8ste afdeling, sectie H, delen van perceelnummers 466A en 477L met een gemeten oppervlakte van 887,00 m², mits de prijs van 326.360,70 EUR (276.000 EUR volgens schatting + 52.606,75 EUR kosten aanleg weg reeds betaald door Universiteit Gent - 2.246,05 EUR kosten verlichting reeds betaald door de Stad Gent).

Overzicht van de uitgaven

Dienst* TDW 
Budgetplaats 2200000 
Categorie* 349125200 
Subsidiecode  
2021 326.360,70 
Totaal 326.360,70 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34725 Juridische beheren, analyseren en rapporteren van de vastgoedcontracten en onteigeningen - FM Vastgoed

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde overeenkomst tot aankoop van het onroerend goed gelegen aan de Harelbekestraat en de Corneel Heymanslaan te Gent, kadastraal bekend of het geweest zijn onder Gent, 8ste afdeling, sectie H, delen van perceelnummers 466A en 477L, met een gemeten oppervlakte van 887,00 m², mits de prijs van 326.360,70 EUR.

Bijlagen

  • Aankoopovereenkomst
  • opmetingsplan delen van 477L en 466A
  • schatting delen 477L en 466A