Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00279 - Retributie en tegemoetkoming voor het aanbieden van huishoudelijk afval via IVAGO - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 20:57
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Rudy Coddens

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00279 - Retributie en tegemoetkoming voor het aanbieden van huishoudelijk afval via IVAGO - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 38
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00279 - Retributie en tegemoetkoming voor het aanbieden van huishoudelijk afval via IVAGO - Wijziging 2021_GRMW_00279 - Retributie en tegemoetkoming voor het aanbieden van huishoudelijk afval via IVAGO - Wijziging

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 14°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 18 december 2019 het reglement 'Retributie en tegemoetkoming voor het aanbieden van huishoudelijk afval via IVAGO' goed, voor de periode vanaf 2020. Dit reglement werd laatst gewijzigd in de gemeenteraaf van 29 september 2020.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De tegemoetkoming, voorzien in artikel 7 van het reglement, wordt jaarlijks uitgereikt. Dit is het gevolg van een jaarlijkse update van de gegevens beschikbaar voor de administratie via de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ). Op 3 andere momenten zijn kleinere, tussentijdse uitreikingsmomenten op basis van attesten en meldingen.

Vanaf april 2021 zal, door middel van een nieuwe technische koppeling, de KSZ op vier vaste tijdstippen per jaar een update van haar gegevens ontsluiten. Het is dan ook mogelijk de uitreiking van de tegemoetkoming te stroomlijnen zodat op 4 vaste tijdstippen per jaar, de tegemoetkoming wordt uitgereikt op dezelfde wijze aan de rechthebbenden, zowel deze op basis van de update van de KSZ als op basis van andere meldingen.

Op deze manier wordt het mogelijk om sneller rechthebbenden proactief over hun rechten te informeren. Dit bespaart ook veel burgers de administratieve lasten om zelf het attest van verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteiten op te vragen en aan het loket te bezorgen. Bovendien wordt de uitwisseling van gegevens over de rechthebbenden op een meer secure manier opgezet waardoor de privacy-wetgeving nog beter gewaarborgd kan worden. 

Aanpassingen aan artikel 7

§1: De doelgroep van deze tegemoetkoming

In §1 wordt naast de bepaling van de doelgroep, die niet wijzigt, vastgelegd hoe de rechthebbenden worden bepaald. Dit betreft een combinatie van de verschillende methodes die tot nu toe in §2 verspreid werden opgenomen: enerzijds de gegevens van de KSZ (telkens de toestand op 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari), anderzijds de attesten en meldingen met betrekking tot verhoogde tegemoetkoming, budgetbeheer, budgetbegeleiding en collectieve schuldenregeling die tussen deze vaste data aan de administratie worden bezorgd.

§2: Uitreiking en aanvragen

In §2 wordt de vaststelling van de referentiepersoon en het aantal personen ten laste, geconsolideerd in punt a. Er wordt telkens gekeken naar de toestand in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister op dezelfde datum als de periodieke update van de KSZ.

In punt b wordt nog steeds een jaarlijkse uitreikingsperiode beschreven van alle reeds gekende gerechtigden (de zogenaamde piek), die nu echter zal doorgaan vanaf mei in plaats van in september, gebaseerd op de gegevens van 1 april. Dit is de eerste grote uitreikingsperiode voor het betrokken jaar.

In punt c worden dan de bijkomende uitreikingsperiodes beschreven, voor de rechthebbenden die pas rechthebbend zijn geworden (of althans, waarvan dit pas ter kennis is gebracht) sinds de vorige peildatum. Die periodes liggen in september, november en februari. De uitreikingsperiode van februari 2022, betreft nog de tegemoetkoming van 2021 voor alle rechthebbenden sinds 1 oktober 2021. 

§4: Omruiling van de afhaalbon via verdeelpunten

In §4 wordt de vermelding '(jaarlijkse) uitreikingsweek' vervangen door 'uitreikingsperiodes'

§6: Rechtzetting van foutieve gegevens

Deze bepaling wordt verwerkt in de nieuwe standaard werkwijze: tot 1 januari kan melding gedaan worden die nog recht geeft op de tegemoetkoming van het afgelopen jaar. 

Overgangsbepalingen in artikel 8

Voor 2021 wordt in overgang nog een aangepaste werkwijze gehanteerd:

- In een eerste uitreikingsmoment vanaf mei wordt er, onder meer omwille van de nog heerstende pandemie, voor gekozen de tegemoetkoming  voor 2021 enkel uit te reiken aan de gerechtigden die in 2020 geen tegemoetkoming ontvingen (m.a.w. de 'nieuwe' die nog niet op de lijst van de KSZ voorkwamen bij de vorige jaarlijkse update en waarvoor geen attest werd bezorgd of melding werd gedaan).

- In een tweede moment wordt vanaf september de uitreiking gedaan aan alle rechthebbenden, uitgenomen deze die de tegemoetkoming voor 2021 reeds ontvingen.

Vanaf dan kan het nieuwe systeem definitief worden toegepast met een eerste 'update-uitreiking' vanaf november 2021, op basis van de gegevens van 1 oktober 2021.

De wijzigingen gaan in op 1 april 2021. De Dienst Lokaal Sociaal Beleid en IVAGO zijn belast met de toepassing van dit reglement.

Activiteit

AC35148 Doelgroepgerichte initiatieven

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Vervangt artikel 7, §1 van het reglement 'Retributie en tegemoetkoming voor het aanbieden van huishoudelijk afval via IVAGO' als volgt:

"§ 1. De doelgroep van deze tegemoetkoming [gewijzigd gemeenteraad maart 2021; treedt in werking 01/04/2021]

a. De doelgroep van deze tegemoetkoming zijn gezinnen gedomicilieerd in Gent, 

-    waarvan één of meerdere leden gerechtigd is/zijn op de verhoogde tegemoetkoming, of;
-    waarvan één of meerdere leden in budgetbeheer is/zijn of; 
-    waarvan één of meerdere leden in budgetbegeleiding is/zijn of; 
-    waarvan één of meerdere leden zich bevindt/bevinden in een collectieve schuldenregeling.

b. De rechthebbenden worden bepaald aan de hand van:

-    een periodieke update van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid (KSZ) op 1 april, 1 juli, 1 oktober en 1 januari, of;
-    gedateerde attesten of meldingen door de hulpverlenende instanties, met betrekking tot de toestand in punt a, tussen deze data bezorgd aan de Dienst Lokaal Sociaal Beleid van Stad Gent."

De wijzigingen treden in werking op 1 april 2021.

Artikel 2

Wijzigt artikel 7, §2, a van het reglement 'Retributie en tegemoetkoming voor het aanbieden van huishoudelijk afval via IVAGO' als volgt:

Onder de tabel met de tegemoetkoming wordt toegevoegd:

"Voor de vaststelling van de referentiepersoon, de nodige persoonsgegevens en het bepalen van het aantal personen ten laste van de referentiepersoon wordt de situatie in het bevolkingsregister en het vreemdelingenregister op datum van de periodieke updates van de KSZ zoals vermeld in § 1.b gehanteerd."

De wijzigingen treden in werking op 1 april 2021.

Artikel 3

Vervangt artikel 7, §2, b en c van het reglement 'Retributie en tegemoetkoming voor het aanbieden van huishoudelijk afval via IVAGO' als volgt:

"b. De tegemoetkoming wordt jaarlijks uitgereikt vanaf mei, op basis van de toestand in de KSZ op 1 april van dat jaar en de attesten en meldingen voor die datum ingediend. In deze uitreikingsperiode wordt de tegemoetkoming voor het huidige kalenderjaar aan alle gekende rechthebbenden zoals bepaald in § 1.b uitgereikt.

c. Rechthebbenden die na 1 april van het jaar x voldoen aan de bepalingen van § 1 kunnen de tegemoetkoming van jaar x ontvangen in bijkomende uitreikingsperiodes:
- vanaf september, op basis van de toestand in de KSZ op 1 juli en de attesten en meldingen voor die datum ingediend.
- vanaf november, op basis van de toestand in de KSZ op 1 oktober en de attesten en meldingen voor die datum ingediend.
- vanaf februari van het jaar x+1, op basis van de toestand in de KSZ op 1 januari van het jaar x+1 en de attesten en meldingen voor die datum ingediend.  "

De wijzigingen treden in werking op 1 april 2021.

Artikel 4

Wijzigt artikel 7, §4 van het reglement 'Retributie en tegemoetkoming voor het aanbieden van huishoudelijk afval via IVAGO' als volgt:

De term 'jaarlijkse uitreikingsweek' en 'uitreikingsweek' wordt vervangen door de term 'uitreikingsperiodes'

De wijzigingen treden in werking op 1 april 2021.

Artikel 5

Heft artikel 7, §6 van het reglement 'Retributie en tegemoetkoming voor het aanbieden van huishoudelijk afval via IVAGO'  op met ingang van 1 april 2021.

Artikel 6

Voert een nieuw artikel 8 toe aan het reglement 'Retributie en tegemoetkoming voor het aanbieden van huishoudelijk afval via IVAGO'  dat luidt als volgt:

"Artikel 8. Overgangsbepalingen 

§ 1. In afwijking van Artikel 7.§ 2 wordt vanaf april 2021 de tegemoetkoming bedoeld in dat artikel voor het jaar 2021 uitgereikt, aan de rechthebbenden op basis van de toestand in de KSZ van 1 april 2021 of op basis van attesten voor die datum ingediend, die geen tegemoetkoming voor het jaar 2020 ontvingen.

§ 2. In afwijking van Artikel 7.§ 2 wordt vanaf september 2021 de tegemoetkoming bedoeld in dat artikel voor het jaar 2021 uitgereikt, aan de rechthebbenden op basis van de toestand in de KSZ van 1 juli 2021 of op basis van attesten voor die datum ingediend, die nog geen tegemoetkoming voor het jaar 2021 ontvingen.

§ 3. Vanaf november 2021 verloopt de uitreiking van de tegemoetkoming zoals beschreven in Artikel 7.§ 2"

De wijzigingen treden in werking op 1 april 2021.

Artikel 7

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Retributie en tegemoetkoming voor het aanbieden van huishoudelijk afval via IVAGO' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen

  • Te wijzigen retributiereglement
  • Gecoördineerde versie retributiereglement - met markeringen
  • Gecoördineerde versie retributiereglement