Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00297 - Subsidieovereenkomst voor het ruimtelijk faciliteren van culturele activiteiten in Nieuw Gent voor de werkingsjaren 2021 tot en met 2023 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 20:54
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Christiaan Van Bignoot

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00297 - Subsidieovereenkomst voor het ruimtelijk faciliteren van culturele activiteiten in Nieuw Gent voor de werkingsjaren 2021 tot en met 2023 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 37
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00297 - Subsidieovereenkomst voor het ruimtelijk faciliteren van culturele activiteiten in Nieuw Gent voor de werkingsjaren 2021 tot en met 2023 - Goedkeuring 2021_GRMW_00297 - Subsidieovereenkomst voor het ruimtelijk faciliteren van culturele activiteiten in Nieuw Gent voor de werkingsjaren 2021 tot en met 2023 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 105.895,03

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1;
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Naar aanleiding van het stadsvernieuwingsproject ‘Nieuw Gent Vernieuwt’ wil de Stad Gent culturele projecten ondersteunen die een vernieuwende bijdrage leveren aan de culturele revitalisering van Nieuw Gent én die gericht zijn op de activering en aansluiting van groepen die geconfronteerd worden met drempels die hun culturele participatie beperken. Hiermee wil de Stad de culturele dynamieken in de wijk versterken, meebouwen aan een netwerk van potentiële samenwerking tussen bewoners, organisaties en Stad, met als doel het uitbouwen van een participatief ecosysteem dat lokaal initiatief aanmoedigt. De betrokken culturele organisaties nemen actief deel aan diverse overlegmomenten met andere actoren werkzaam in Nieuw Gent om enerzijds hun opgebouwde expertise te delen en anderzijds naar een optimale inhoudelijke afstemming en samenwerking te streven.

In dit kader werd in 2020 met een aantal culturele spelers een meerjarige (2020 t.e.m. 2023) subsidieovereenkomst afgesloten voor hun werking in Nieuw Gent: Larf! vzw, Mais Quelle Chanson vzw, Manoeuvre vzw, Wallin' vzw, Symfonieorkest Vlaanderen vzw. Daarnaast spelen ook andere spelers een belangrijke rol in het ontwikkelen van culturele activiteiten in Nieuw Gent, o.a. Circusplaneet vzw en Campus atelier.

In Nieuw Gent ontbreekt het echter aan cultuurinfrastructuur, zowel aan werkplekken, toon- en presentatieplekken, opslagruimte en vergaderruimte. Een aantal organisaties verenigden zich daarom in vzw Titannick, die wil fungeren als partner in het ondersteunen van de culturele dynamiek in de wijk Nieuw Gent, door het faciliteren van diverse culturele en/of wijkgerichte evenementen, activiteiten en workshops en het fungeren als aanspreekpunt daarvoor. In eerste instantie ligt de focus daarbij op de tijdelijke ontwikkeling van de voormalige zgn. ‘site Tine Hannick’  als bruisende cultuur- en gemeenschapsplek in de wijk Nieuw Gent. Hiermee speelt vzw Titannick in op een reële nood in de wijk aan cultuurinfrastructuur. In de toekomst kunnen mogelijks ook andere locaties in Nieuw Gent door vzw Titannick beheerd worden als culturele infrastructuur.

Op basis van deze praktijkervaring zal vzw Titannick al doende de mogelijkheden onderzoeken van (tijdelijke) binnen- én buitenruimte op korte en lange termijn voor culturele functies, en hoe een eventuele toekomstige permanente ruimte voor cultuur in Nieuw Gent ontwikkeld en beheerd kan worden samen met partners en bewoners.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Met Titannick vzw, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Rerum-Novarumplein 10, werd een ontwerp van subsidieovereenkomst opgemaakt voor het ruimtelijk faciliteren van culturele activiteiten in Nieuw Gent voor de werkingsjaren 2021 tot en met 2023, waarbij een jaarlijkse subsidie wordt voorzien van 35.000 euro. De overeenkomst gaat in op 1/04/2021 en eindigt op 31/12/2023.
Deze overeenkomst wordt ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd. 
Het ontwerp van subsidieovereenkomst wordt tevens voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het Decreet d.d. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

                 Cultuurdienst

Budgetplaats

                   3411300GV

Categorie*

                          E subs.

Subsidiecode

                Niet_Relevant

2021

                   31.500 EUR

2022

              35.267,75 EUR

2023

              35.567,53 EUR

2024

                3.559,75 EUR

Totaal

            105.895,03 EUR

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

cultuurraad Gunstig advies

Activiteit

AC34113 Financiële ondersteuning werking cultuur-en erfgoedsector

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor het ruimtelijk faciliteren van culturele activiteiten in Nieuw Gent voor de werkingsjaren 2021 tot en met 2023 met Titannick vzw, Rerum-Novarumplein 10 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.