Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00277 - Gewijzigde partnerschapsovereenkomst in het kader van de ESF oproep 432 'Doorstroom Sociale Economie' - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00277 - Gewijzigde partnerschapsovereenkomst in het kader van de ESF oproep 432 'Doorstroom Sociale Economie' - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00277 - Gewijzigde partnerschapsovereenkomst in het kader van de ESF oproep 432 'Doorstroom Sociale Economie' - Goedkeuring 2021_GRMW_00277 - Gewijzigde partnerschapsovereenkomst in het kader van de ESF oproep 432 'Doorstroom Sociale Economie' - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie;
  • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014 tot uitvoering van het Decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie;
  • Het Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 13 en 51 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014;
  • Het Decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling;
  • Het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot uitvoering van het Decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De regelgeving voor de Sociale Economie legt sterk de nadruk op doorstroom van doelgroepwerknemers. Een doorstroomtraject bestaat uit een tijdelijke kwaliteitsvolle en actieve begeleiding van de doelgroepwerknemer bij de overstap naar een baan in het reguliere arbeidscircuit. 

Het agentschap voor het Europees Sociaal Fonds (ESF) lanceerde in 2016 twee tijdelijke oproepen voor de organisatie van doorstroombegeleidingen, nl. 'Doorstroom Lokale Diensteneconomie’  en 'Doorstroom Sociale Economie  voor werknemers uit de maatwerkbedrijven (ex-Sociale en -Beschutte Werkplaatsen)'. Stad Gent tekende als penhouder samen met een aantal partners van het Loopbaancentrum Sociale Economie, nl. Ateljee vzw, Getouwstraat 11, 9000 Gent, OCMW Gent, Onderbergen, 86, 9000 Gent, Weerkracht vzw, Gaardeniersweg 80, 9000 Gent, en Job en Co vzw (roepnaam Compaan), Antwerpsesteenweg 573, 9040 Sint-Amandsberg - in op beide oproepen. Deze ESF-oproepen kregen een vervolg met de ESF-oproep 'Doorstroom sociale economie' die de doorstroombegeleidingen regelt voor zowel LDE-werknemers als Maatwerkers. De partners van het Loopbaancentrum tekenden terug in op deze oproep voor de uitvoering van 40 doorstroombegeleidingen.  Deze oproep liep van 1 juli 2018 tot 31 december 2020.

Om het project te kunnen uitvoeren sloten de partners van het Loopbaancentrum Sociale Economie een partnerschapsovereenkomst. Deze overeenkomst verankert de financiële afspraken en de afspraken van het partnerschap en liep eveneens tot 31 december 2020 (gemeenteraad 19 november 2018).

In december 2020 besliste het managementcomité van ESF om de oproep 432 met twee jaar te verlengen en vroeg het de uitvoerders van doorstroombegeleidingen of ze hun engagement navenant wilden verlengen. Reden voor de verlenging is dat er in Vlaanderen tot nu slechts weinig doorstroombegeleidingen werden georganiseerd, onder meer door de opschortende maatregelen naar aanleiding van corona. Daardoor blijft er nog veel budgettaire ruimte.

Oorspronkelijk was OCMW Gent partner van het Loopbaancentrum Sociale Economie en stond ook een medewerker van de vroegere Dienst MAACT- nu samengevoegd met Dienst Werk tot de nieuwe Dienst Werk en Activering - in voor de uitvoering van doorstroombegeleidingen. Omdat het aantal uitgevoerde doorstroombegeleidingen lager ligt dan oorspronkelijk ingeschat en de werkvloeren sociale economie van het MAACT ondertussen overgeheveld werden naar het Dienstenbedrijf Sociale Economie, koos OCMW Gent ervoor om niet langer partner te zijn in het Loopbaancentrum Sociale Economie en bieden zij sedert 2020 niet langer doorstroombegeleiding aan.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De doorstroom van sociale economie naar de reguliere economie is in het huidige bestuursakkoord een belangrijk actiepunt.

Stad Gent tekende als promotor voor het Loopbaancentrum Sociale Economie in op de ESF-oproep 432 met als titel 'Doorstroom Sociale Economie' waardoor de continuïteit m.b.t. doorstroombegeleiding wordt gegarandeerd. Deze oproep liep tot 31 december 2020.

In december 2020 besliste het managementcomité van ESF om de oproep 432 met twee jaar te verlengen tot 31 december 2022.

De partners van het Loopbaancentrum gaan unaniem akkoord met deze verlenging en engageren zich om ook in 2021 en 2022 doorstroombegeleidingen aan te bieden aan werknemers uit de Gentse sociale economie die wensen door te stromen.

Daarom wensen ze, samen met de Stad, de partnerschapsovereenkomst, die als einddatum 31 december 2020 heeft, te verlengen met twee jaar.

OCMW Gent is niet langer partner van het Loopbaancentrum Sociale Economie en zal de nieuwe partnerschapsovereenkomst dus niet mee ondertekenen.

Activiteit

AC34916 Ontwikkelen van kwaliteitsvolle loopbanen

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de gewijzigde partnerschapsovereenkomst met vzw Ateljee, Getouwstraat 11, 9000 Gent, vzw Compaan - Job en Co, Antwerpsesteenweg 573, 9040 Sint-Amandsberg, en vzw Weerkracht, Gaardeniersweg 80, 9000 Gent, in het kader van het ESF-project 'Doorstroom Sociale Economie', zoals gevoegd in bijlage.