Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00287 - Oprichting en statuten van de vzw Preventieve welzijns- en gezondheidszorg voor kleuters in Gentbrugge-Ledeberg en aanduiding van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00287 - Oprichting en statuten van de vzw Preventieve welzijns- en gezondheidszorg voor kleuters in Gentbrugge-Ledeberg en aanduiding van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00287 - Oprichting en statuten van de vzw Preventieve welzijns- en gezondheidszorg voor kleuters in Gentbrugge-Ledeberg en aanduiding van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring 2021_GRMW_00287 - Oprichting en statuten van de vzw Preventieve welzijns- en gezondheidszorg voor kleuters in Gentbrugge-Ledeberg en aanduiding van de vertegenwoordiger van de Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Gentbrugge en Ledeberg behoren - met een kansarmoedecijfer2 in 2019 van respectievelijk 12,9% en 24,8% - tot de Gentse deelgemeenten met risico-indicatoren voor het gezin en het jonge kind. Bij kansarme gezinnen komt het vaker voor dat jonge kinderen niet (regelmatig) naar de peuter- of kleuterklas gaan. Daardoor kunnen deze kinderen niet alleen een belangrijke achterstand oplopen op het vlak van sociale- en praktische vaardigheden, maar ook inzake algemene ontwikkeling en preventieve gezondheidszorg.

Een team van zeven vierdejaarsstudenten verpleegkunde van Arteveldehogeschool werd gevraagd om deze problematiek nader in kaart te brengen in het kader van hun futureproef en om denkpistes aan te reiken voor initiatieven die kunnen bijdragen tot het welzijn en de preventieve gezondheidszorg van kinderen tussen 30 maand en 6 jaar in Gentbrugge-Ledeberg. De ontwikkeling van dergelijke initiatieven zal toevertrouwd worden aan een nieuwe "vzw Preventieve welzijns- en gezondheidszorg voor kleuters in Gentbrugge-Ledeberg", met de roepnaam “Gezonde Kleuters 9050 vzw”.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

De vzw Gezonde Kleuters 9050 heeft tot doel om initiatieven te ontwikkelen die gericht zijn op het welzijn en de preventieve gezondheidszorg van kinderen tussen 30 maanden en 6 jaar in Gentbrugge-Ledeberg, vanuit een geïntegreerde wijkgerichte benadering, met bijzondere aandacht voor specifieke doelgroepen waar zich risico-indicatoren met betrekking tot het gezin en het jonge kind voordoen.

Bovenstaande doelstelling sluit heel nauw aan bij de verschillende doelstellingen die werden geformuleerd in zowel de  beleidsnota Onderwijs, Opvoeding, Jeugd en gezinsbeleid 2020-2025 als in de beleidsnota gezondheid 2020-2025. In de eerste plaats sluit dit initiatief volledig aan bij de doelstellingen van het gezinsbeleid (Huis van het Kind), m.n. vanuit preventieve gezinsondersteuning  het welbevinden van aanstaande ouders en gezinnen met kinderen en jongeren bevorderen, door hen steun te bieden op vlak van gezondheid en welzijn. In de beleidsnota gezondheid wordt de groep jonge kinderen, en specifiek kinderen uit kwetsbare gezinnen, naar voor geschoven als een prioritaire doelgroep voor binnen preventie van gezondheidsproblematieken m.b.t. mondzorg, voeding en beweging, mentaal welbevinden, e.d.m. Immers, we weten dat investeren in preventie op jonge leeftijd gezondheidswinst op latere leeftijd met zich meebrengt en dat gezondheids- en welzijnsongelijkheden reeds van vroeg in het leven zichtbaar zijn.

Om de aansluiting met bestaande structuren te verzekeren en te waken over de complementariteit met bestaande beleidsinitiatieven en andere relevante projecten, wordt het bestuursorgaan van de op te richten vzw opengesteld voor vertegenwoordigers van Kind & Gezin, de lokale CLBs en wijkgezondheidscentra, de academische wereld en de lokale overheid. Daarom wordt voorgesteld dat de Stad, samen met het Pluralistisch Consultatiebureau Kind en Gezin Gentbrugge-Ledeberg, wijkgezondheidscentra De Punt en Botermarkt, Huisartsenpraktijk Ledebergplein, TOPunt , Arteveldehogeschool en Vlaams Agentschap Opgroeien Regie (voormalig Kind en Gezin) de "vzw Preventieve welzijns- en gezondheidszorg voor kleuters in Gentbrugge-Ledeberg",(roepnaam “Gezonde Kleuters 9050 vzw”) oprichten.

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de oprichting en de statuten van de vzw Preventieve welzijns- en gezondheidszorg voor kleuters in Gentbrugge-Ledeberg goed te keuren.

De Stad Gent zal worden vertegenwoordigd door Mevr. Joke Vasseur, werkend voor de dienst Regie Gezondheid en Zorg, van waaruit ook het Huis van het Kind wordt gecoördineerd. 

Activiteit

AC35454 Gezondheidsvaardigheden versterken

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de oprichtingsakte en de statuten van de vzw Preventieve welzijns- en gezondheidszorg voor kleuters in Gentbrugge-Ledeberg.

Artikel 2

Keurt goed de aanduiding van Joke Vasseur, dienst Regie Gezondheid en Zorg, als vertegenwoordiger van de Stad Gent in de algemene vergadering van vzw Preventieve welzijns- en gezondheidszorg voor kleuters in Gentbrugge-Ledeberg.