Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00296 - Richtlijn voor het toewijzen van stadsdagen - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00296 - Richtlijn voor het toewijzen van stadsdagen - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00296 - Richtlijn voor het toewijzen van stadsdagen - Wijziging 2021_GRMW_00296 - Richtlijn voor het toewijzen van stadsdagen - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  • Het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In een aantal culturele instellingen beschikt de Stad per cultureel seizoen over een aantal stadsdagen, d.i. dagen waarop de Stad gratis gebruik kan maken van de infrastructuur. De Stad kan deze stadsdagen aanwenden voor eigen manifestaties of kan deze dagen als vorm van ondersteuning toewijzen aan organisatoren van culturele manifestaties. Het aantal stadsdagen dat ter beschikking is, verschilt per culturele instelling en is bepaald in de resp. overeenkomsten met die instellingen.

De procedure voor het gebruik en toekennen van stadsdagen is geregeld in de ‘Richtlijn voor het toewijzen van stadsdagen’ (goedgekeurd door de gemeenteraad in mei 2009, en daarna gewijzigd door de gemeenteraad d.d. 24 maart 2014 resp. 27 april 2020). Deze ‘Richtlijn stadsdagen’ bepaalt onder meer dat het stadsbestuur in het kader van stadsdagen de infrastructuur kan gebruiken voor eigen manifestaties van de Groep Gent of kan toewijzen aan derden na voorafgaand overleg met de betrokken instelling. In de praktijk echter worden de stadsdagen in hoofdzaak toegewezen aan derden (bv. culturele organisaties die de presentatie van een voorstelling organiseren), en stadsdagen worden dus eerder uitzonderlijk gebruikt door Stad Gent, OCMW Gent of andere leden van kerngroep Gent.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De huidige formulering in de ‘Richtlijn stadsdagen’ wekt de indruk dat de Stad Gent tal van stadsdagen zélf aanwendt, wat niet overeenkomt met de praktijk van het gebruik van de stadsdagen. Indien de Stad Gent de stadsdagen wel zelf zou aanwenden, zou dat kunnen worden beschouwd als een dienstenprestatie van de betrokken culturele instellingen aan de Stad Gent.

 De nu voorgestelde aanpassingen hebben dan ook tot doel de formulering van de ‘Richtlijn stadsdagen’ aan te passen aan de praktijk nl. dat stadsdagen hoofdzakelijk worden aangewend voor het faciliteren van culturele voorstellingen van derden. De aanpassing situeert zich vooral bij punt 2 van de richtlijn, waarbij wordt aangegeven dat Stad Gent, OCMW Gent of andere leden van kerngroep Gent uitzonderlijk zelf gebruik maken van de infrastructuur in het kader van een stadsdag, doch enkel indien dat gebeurt in het algemeen belang en/of de sociale cohesie in Gent ten goede komt. 

De wijzigingen aan de 'Richtlijn voor het toewijzen van stadsdagen' worden voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het Decreet d.d. 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, artikel 55.

Adviezen

cultuurraad Gunstig advies

Activiteit

AC34087 Logistieke ondersteuning cultuursector

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt de 'Richtlijn voor het toewijzen van stadsdagen' zoals aangegeven in het document in bijlage.

De wijzigingen treden in werking op 1 april 2021.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van de 'Richtlijn voor het toewijzen van stadsdagen' zoals gevoegd in bijlage.

Bijlagen