Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00292 - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 met EVA vzw IN-Gent ingevolge de transitie van Digipolis naar District09 en het AMIF project Verbinding Gent - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 21:07
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Jef Van Pee; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00292 - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 met EVA vzw IN-Gent ingevolge de transitie van Digipolis naar District09 en het AMIF project Verbinding Gent - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 37
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00292 - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 met EVA vzw IN-Gent ingevolge de transitie van Digipolis naar District09 en het AMIF project Verbinding Gent - Goedkeuring 2021_GRMW_00292 - Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 met EVA vzw IN-Gent ingevolge de transitie van Digipolis naar District09 en het AMIF project Verbinding Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 2, § 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, artikel 41, 2de lid, 5°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad van de Stad Gent keurde op 22 juni 2020 de samenwerkingsovereenkomst goed met het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) IN-Gent vzw goed.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De huidige samenwerkingsovereenkomst dient aangepast te worden om twee redenen. De eerste reden heeft te maken met de praktische implicaties van de transitie van Digipolis (IGSV) naar District 09 (AGB). De tweede reden vloeit voort uit ESF (Europees Sociaal Fonds) /AMIF (Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) middelen voor een project 'Verbinding Gent'.   

1. Wijziging ten gevolge van van de transitie van Digipolis naar District 09
Om deze reden wordt een vernieuwd artikel 7 'Samenwerking met District 09' voorgesteld. Dit artikel bevat de afspraken inzake afnameplicht en afnamevrijheid van District09-diensten. De Stad Gent maakte eerder deze afspraken met District09 ten behoeve van alle organisaties van Groep Gent, waaronder EVA vzw IN-Gent.

2. Wijziging ten gevolge van het ESF/AMIF project Verbinding Gent
Voor het project 'Verbinding Gent', dat loopt van 2021 tot juni 2022, ontvangt de Stad Gent van ESF/AMIF en VVSG middelen die bestemd zijn voor EVA vzw IN-Gent. ESF/AMIF vereisen dat de Stad hiervoor een afzonderlijke overeenkomst afsluit met ESF/AMIF, samen met een extra overeenkomst tussen De Stad en EVA vzw IN-Gent voor de specifieke samenwerkingsmodaliteiten. Deze 2 overeenkomsten worden strak gereguleerd door het ESF/AMIF kader en worden in een afzonderlijk E-besluit (inclusief financiële gevolgen en dus onderhevig aan de visumprocedure) voorgelegd aan dezelfde gemeenteraad als voorliggend voorstel. 

Omdat bovenstaande echter ook repercussies heeft voor de financiële afspraken in de huidige samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad en EVA vzw IN-Gent, dient de financiële tabel in artikel 8 te worden aangepast. EVA vzw IN-Gent ontvangt in 2021 een extra werkingssubsidie van de Stad van 20.729,21 euro (bestaande uit 17.333,33 euro ESF/AMIF en VVSG middelen die de Stad ontvangt en zal doorstorten aan EVA vzw IN-Gent en 3.395,88 euro middelen van de Stad). In 2022 ontvangt EVA vzw IN-Gent een extra werkingssubsidie van de Stad van 22.666,67 euro (die de Stad zelf volledig ontvangt van ESF/AMIF en VVSG en vervolgens doorstort aan IN-Gent).

Om deze 2 redenen wordt het addendum bij de oorspronkelijke samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw IN-Gent voorgelegd aan de gemeenteraad ter goedkeuring.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw IN-Gent, zoals gevoegd in bijlage.