Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00276 - Vlaams Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen - partnerschap Stad Gent - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Bram Van Braeckevelt

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00276 - Vlaams Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen - partnerschap Stad Gent - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00276 - Vlaams Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen - partnerschap Stad Gent - Goedkeuring 2021_GRMW_00276 - Vlaams Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen - partnerschap Stad Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Voorgestelde uitgaven

€ 125.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 26 februari jl. werden de modaliteiten voor uitvoering van het Vlaams Stimulusprogramma ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering. Het Stimulusprogramma werd eerder principieel goedgekeurd en voorziet in een ondersteuning van 30 miljoen euro voor de toeristische sector. Met dit zgn. levenslijninitiatief kunnen uitbaters van logiesondernemingen of toeristische attracties steun aanvragen voor investeringen die nodig zijn om na de Coronacrisis herop te starten. Provincies en kunststeden krijgen de mogelijkheid om mee deel te nemen aan dit programma. De eenmalige oproep naar toeristische ondernemingen werd op 1 maart ll. gelanceerd. 

Sinds 1 maart wordt naar de sector een éénmalige oproep gedaan. Steun kan worden aangevraagd voor gezondheidsmaatregelen, ecologische duurzaamheid, digitalisering en professionalisering. De begunstigden krijgen financiële ondersteuning tussen 5.000 euro en 200.000 euro, deels in de vorm van een subsidie deels in de vorm van een renteloze lening die binnen de 5 jaar dient te worden terugbetaald. Aanvragen zullen worden beoordeeld op: de mate waarin de acties aansluiten op één van de themalijnen, de meerwaarde van het voorstel voor de organisatie in kwestie, de meerwaarde van het voorstel voor de toeristische sector als geheel, de plek en de bewoners; de financiële draagkracht en terugbetalingscapaciteit van de aanvragers; het maximaliseren van de impact van deze maatregel op de sector als geheel.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het Besluit Vlaamse Regering in het kader van het Stimulusprogramma voorziet in artikel 27 de mogelijkheid aan andere overheden om op vrijwillige basis aan de steunmaatregel deel te nemen door, na uitputting van het steunbudget van de Vlaamse Regering, bijkomende middelen toe te kennen voor investeringsprojecten die geen Vlaamse steun ontvingen. Hiertoe dient een overeenkomst met Toerisme Vlaanderen te worden afgesloten. Overheden die zelf middelen inbrengen beoordelen mee alle aanvragen op hun grondgebied volgens dezelfde criteria zoals die zijn opgenomen in het Vlaams Stimulusprogramma.

We stellen voor om aanvullend op de Vlaamse en provinciale middelen vanuit de stad een bedrag van 125.000 euro subsidie ter beschikking te stellen. Deze steunmaatregel is specifiek gericht op kamergebonden logies tot en met 50 kamers en op toeristische ondernemingen die projecten hebben ingediend op de themalijn ecologische duurzaamheid en voldoen aan volgende voorwaarden:

- gelegen zijn op het grondgebied van de stad Gent

- voldoen aan de exploitatievoorwaarden van het Vlaams logiesdecreet van 5 februari 2016 of het decreet Toerisme voor Allen van 18 juli 2003 (categorie A, B, C).

- een ontvankelijke aanvraag hebben ingediend en gunstige beoordeling hebben gekregen in het kader van het Vlaams Stimulusprogramma zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering van 26 februari 2021.

- gelet op hun rangschikking geen beroep kunnen doen op steun vanuit het Vlaams Stimulusprogramma  omdat deze zijn uitgeput.

Aangezien de communicatie van Toerisme Vlaanderen naar de toeristische ondernemers reeds op 1 maart is gestart, is een principiële goedkeuring voor het partnerschap hoogdringend.


Overzicht van de uitgaven

Dienst*  Dienst Toerisme
Budgetplaats

3446700PO

Categorie*

I sub.

Subsidiecode Niet Relevant
Totaal125.000 EUR

 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34469 Onderzoek en bestemmingsmanagement

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de deelname van de Stad Gent aan het Vlaams Stimulusprogramma voor toeristische ondernemingen ten bedrage van 125.000 euro.

Artikel 2

Keurt goed de samenwerkingsovereenkomst tussen Toerisme Vlaanderen en de Stad Gent


Bijlagen