Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00288 - Projectovereenkomst en partnerschapsovereenkomst betreffende de Proeftuin vierde pijler: Verbinding Gent - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 21:04
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Jef Van Pee; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00288 - Projectovereenkomst en partnerschapsovereenkomst betreffende de Proeftuin vierde pijler: Verbinding Gent - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 43
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00288 - Projectovereenkomst en partnerschapsovereenkomst betreffende de Proeftuin vierde pijler: Verbinding Gent - Goedkeuring 2021_GRMW_00288 - Projectovereenkomst en partnerschapsovereenkomst betreffende de Proeftuin vierde pijler: Verbinding Gent - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 43.395,88

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 5°.  

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het huidige inburgeringstraject bestaat uit 3 pijlers: lessen Nederlands, maatschappelijke oriëntatie en trajectbegeleiding. Het inburgeringstraject is voor sommigen een verplichting en voor anderen een vrijblijvende keuze. In de beleidsnota “Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering 2019-2024”, van de Vlaamse regering is een uitbreiding van het huidige inburgeringstraject voorzien met een vierde pijler: sociale netwerking en participatie. De inburgeraar zal een bijkomend traject op maat van 40 uur aangeboden krijgen met als doel de versterking van het sociaal netwerk en participatie.

Het traject kan op verschillende manieren worden ingevuld: in de vorm van een buddyproject, een stage bij een bedrijf, vereniging, organisatie of lokaal bestuur, toeleidingstraject in het vrijwilligerswerk, taalstages, kennismakingstraject in cultuur-, jeugd-, sportvereniging, woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum, buurtwerking, … Het laat toe dat de inburgeraar sociale contacten legt buiten zijn/haar directe leefomgeving, vertrouwensrelaties kan opbouwen en een informeel aanspreekpunt heeft. Het leidt ertoe dat mensen, zowel de inburgeraar als de omgeving, inzicht verkrijgen in de leefwereld van anderen en diversiteit leren omarmen.

De Agentschappen Integratie en Inburgering zijn de uitvoerders van het inburgeringsbeleid, maar voor de vierde pijler van het inburgeringstraject ligt de regie bij de lokale besturen. 

De regie van de vierde pijler inburgering wordt een decretale opdracht van de lokale besturen. Het nieuwe inburgeringsdecreet is in voorbereiding en zal volgens de huidige planning op 1 januari 2022 van start gaan. In de aanloop naar 2022 worden in Vlaanderen proeftuinen opgestart om invulling te geven aan deze pijler.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

ESF Vlaanderen schreef in 2020 binnen het kader van het AMIF-programma 2014-2020 een oproep uit om proeftuinen inzake de vierde pijler te ondersteunen. De Stad Gent diende samen met vzw IN-Gent een project in met de naam "Verbinding Gent". Het project werd goedgekeurd door ESF Vlaanderen. Het project loopt vanaf 1 januari 2021 t.e.m. 30 juni 2022.

De inhoudelijke beschrijving van het project is terug te vinden als bijlage. De regie ligt bij de Stad maar we kiezen ervoor om de vierde pijler in te bedden in het bestaande inburgeringstraject, binnen de EVA IN-Gent. Er wordt voor deze proeftuin enerzijds een projectovereenkomst afgesloten met ESF Vlaanderen en anderzijds een partnerschapsovereenkomst met de vzw IN-Gent. De overeenkomsten zijn opgesteld op basis van de door ESF aangereikte sjablonen. De partnerschapsovereenkomst met IN-Gent vormt een bijlage (5) bij de projectovereenkomst met ESF maar ligt eveneens voor ter goedkeuring.  

Omdat bovenstaande echter ook repercussies heeft voor de financiële afspraken in de huidige partnerschapsovereenkomst tussen de Stad en EVA vzw IN-Gent, dient de financiële tabel in artikel 8 van die overeenkomst te worden aangepast. Hiervoor verwijzen we naar het besluit: Addendum bij de samenwerkingsovereenkomst 2020-2025 tussen Stad Gent en EVA vzw IN-Gent ingevolge de transitie van Digipolis naar District09 en het AMIF project Verbinding Gent - Goedkeuring

Overzicht van de uitgaven


Dienst*

Welzijn en Gelijke Kansen 

Budgetplaats

351370000

Categorie*

E subs 

Subsidiecode

ESF.AMI

2021

17.333,33

2022

22.666,67

Totaal

40.000,00


Dienst*
Welzijn en Gelijke Kansen
Budgetplaats
351370000
Categorie*
E subs 
Subsidiecode
NIET_RELEVANT
20213.395,88
Totaal3.395,88


Overzicht van de inkomsten

​​​​

Dienst*

Welzijn en Gelijke Kansen 

Budgetplaats

351370000

Categorie*

E subs 

Subsidiecode

ESF.AMI

2021

17.333,33

2022

22.666,67

Totaal

40.000,00Verwachte ontvangsten

€ 40.000,00

Activiteit

AC35137 Ondersteunen EVA IN-Gent

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de projectovereenkomst met het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement WSE, afdeling ESF en Duurzaam ondernemen, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel, voor de Proeftuin vierde pijler: Verbinding Gent, zoals gevoegd in bijlage.

Artikel 2

Keurt goed de partnerschapsovereenkomst met vzw IN-Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent, voor de Proeftuin vierde pijler: Verbinding Gent, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen