Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00286 - Beleidsnota Outreachend Werken 2020-2025 - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 19:46
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Elke Decruynaere

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Veli Yüksel; Jef Van Pee; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00286 - Beleidsnota Outreachend Werken 2020-2025 - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 37
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sara Matthieu, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Elke Sleurs, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00286 - Beleidsnota Outreachend Werken 2020-2025 - Goedkeuring 2021_GRMW_00286 - Beleidsnota Outreachend Werken 2020-2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 28 januari 2019 namen de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn kennis van het bestuursakkoord voor de komende legislatuur 2019-2024.

Op 23 december 2020 nam het college van burgemeester en schepenen kennis van de ontwerpbeleidsnota Outreachend Werken 2020-2025.

De beleidsnota Outreachend Werken 2020-2025 is een concretisering van de gestelde ambities uit het bestuursakkoord en beschrijft de beleidskeuzes op het vlak van dit beleidsdomein. De inhoudelijke prioriteiten en actiepunten van deze beleidsnota zijn gebaseerd op:

  • Het strategisch meerjarenplan
  • Signalen uit het werkveld
  • Inspraakprojecten.

Op basis van het voorontwerp van de beleidsnota werden verschillende organen/partners bevraagd voor input: 

  • De Commissie voor Onderwijs, Welzijn en Participatie 
  • De Jeugdraad
  • Stedelijke adviesraad AD REM
  • Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap (SAPH)
  • Steunpunt Mens en Samenleving vzw
  • Samenlevingsopbouw vzw

Op 13 januari 2021 werd de ontwerpbeleidsnota besproken op de Commissie Onderwijs, Welzijn en Participatie. Verder werd er formeel advies ontvangen van de Jeugdraad,  de Stedelijke adviesraad AD REM en de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een Handicap. 

Naast deze formele adviezen werden er nog opmerkingen ontvangen van Samenlevingsopbouw vzw en Steunpunt Mens en Samenleving vzw. 


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Alle adviezen werden beantwoord en de formele adviesorganen krijgen ook nog een antwoord in briefvorm.

Op basis van de adviezen en opmerkingen werd de ontwerptekst bijgestuurd en kwam men tot deze definitieve versie van de beleidsnota in bijlage.

Ook na de opmaak van de beleidsnota blijft Dienst Outreachend Werken samen werken met het werkveld voor de uitvoering van de vele initiatieven die nog volgen in deze legislatuur. Zij blijven in dialoog gaan en bijsturen.

Adviezen

Stedelijke Adviesraad Personen met een Handicap Gunstig advies
Jeugdraad Gunstig advies

Activiteit

AC34044 Organiseren wijkgericht straathoekwerk voor de meest kwetsbare inwoners van Gent met geen of een beperkt sociaal en professioneel netwerk

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bijgevoegde beleidsnota Outreachend Werken 2020-2025.


Bijlagen

  • Beleidsnota Outreachend Werken - track-changes