Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00293 - Addendum 1 bij de Overeenkomst met cv Waalse Krook inzake het recht een beroepswerkzaamheid uit te oefenen - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00293 - Addendum 1 bij de Overeenkomst met cv Waalse Krook inzake het recht een beroepswerkzaamheid uit te oefenen - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00293 - Addendum 1 bij de Overeenkomst met cv Waalse Krook inzake het recht een beroepswerkzaamheid uit te oefenen - Goedkeuring 2021_GRMW_00293 - Addendum 1 bij de Overeenkomst met cv Waalse Krook inzake het recht een beroepswerkzaamheid uit te oefenen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 2.


Voorgestelde uitgaven

€ 12.833.768,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 40, §1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Op 20 februari 2017 heeft de gemeenteraad de "Overeenkomst met de cv Waalse Krook inzake het recht een beroepswerkzaamheid uit te oefenen" goedgekeurd (zie gekoppeld Gemeenteraadsbesluit 2017_GR_00185 van 20 februari 2017). De overeenkomst werd afgesloten voor een bepaalde duur van 20 jaar en ging in op 1 januari 2017. De krachtlijnen van de overeenkomst zijn de volgende:

  • De cv Waalse Krook verleent aan de Stad Gent het recht om in het volledige gebouw met inbegrip van alle niveaus waaronder de fietsenstalling op de kelderverdieping, het Makebaplein en de onmiddellijke omgeving van het gebouw (hierna "het onroerend goed" genoemd) de beroepswerkzaamheid met betrekking tot de bibliotheek uit te oefenen.
  • Het gebruiksrecht in hoofde van de Stad Gent behelst ook een minimaal dienstenpakket, door de cv ter beschikking gesteld. Dit omvat grosso modo een minimum aantal dagen gebruik van de gemeenschappelijke polyvalente zaal, het algemeen technisch beheer en onderhoud van het onroerend goed, schoonmaak, onthaal en secretariaat, beveiliging, algemene promotie, planning van de activiteiten en verzekeringen met betrekking tot het gebouw.
  • De Stad Gent betaalt aan de cv Waalse Krook voor het gebruik en de minimale dienstverlening een vaste jaarlijkse vergoeding, die initieel was vastgelegd op 1.696.327 euro + 21% btw = 2.052.556 euro incl. 21% btw. Deze prijs omvat alle kosten van de actieve dienstverlening, beheer en onderhoud van het gebouw en de kosten van het gebouw zelf. Variabele kosten, zoals daar zijn het werkelijke verbruik van elektriciteit, water en gas en huur van bepaalde bureautica bv. en meer algemeen, diensten die niet als minimumdiensten worden aangemerkt, worden apart verrekend.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het is noodzakelijk om voormelde overeenkomst op een aantal punten aan te passen. De wijzigingen die het voorwerp uitmaken van Addendum 1 bij de Overeenkomst tussen Stad Gent en cv Waalse Krook inzake het recht een beroepswerkzaamheid uit te oefenen, dat hiermee ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, kunnen samengevat worden als volgt. Gezien de complexiteit van het dossier en het belang van de historiek, is het aangewezen sommige punten uitvoerig te duiden. 

  • De belangrijkste wijziging van de oorspronkelijke overeenkomst betreft de aanpassing van de vergoeding die de Stad Gent in toepassing van artikel 3.1 betaalt aan cv Waalse Krook (1.696.327 euro + 21% BTW =  2.052.555,67 euro inclusief 21 % BTW). De aanpassing – en de uiteindelijke verhoging – resulteert uit de volgende 3 aspecten samen: 

1/ Ten eerste naar aanleiding van het BTW akkoord van 2 december 2019  

De cv Waalse Krook ontving in 2011 het akkoord van de lokale BTW administratie, om de Krook onder de vorm van een dienstencentrum met btw recuperatie, te exploiteren. In 2014 heeft de cv Waalse Krook het dossier voor een tweede keer voorgelegd aan de BTW administratie en heeft FOD Financiën, Centrale Diensten BTW ermee ingestemd dat de dienstverlening van cv Waalse Krook aan de diverse gebruikers van het gebouw niet voldoet aan de definitie van onroerende verhuur in de zin van artikel 44, 3, 2° van het BTW wetboek maar volledig dient te worden aangemerkt als een met BTW te belasten dienst.  Op basis deze 2 bevestigingen heeft de cv Waalse Krook 21 % BTW aangerekend op hoger vermelde vergoeding en werd de btw op de oprichtings- en exploitatiekosten volledig in aftrek genomen.

In 2017 is de Bijzondere Belastinginspectie van start gegaan met haar controle bij cv Waalse Krook van de boekjaren 2012 tot en met 2018. Deze BTW controle heeft aanleiding gegeven tot een proces-verbaal van 3 april 2019 waarin in essentie werd geoordeeld dat cv Waalse het recht op aftrek ten onrechte zou hebben uitgeoefend, en dat de exploitatie van de Krook een onroerende verhuur betrof m.a.w. een van BTW vrijgestelde handeling zonder recht op aftrek (conform art. 44, §3, 2de lid WBTW).

Nadat de cv Waalse Krook een formeel bezwaar had ingediend tegen het proces-verbaal en er ettelijke overlegrondes hadden plaatsgevonden tussen de cv Waalse Krook en de directie  van de Algemene Administratie van de Bijzondere Belastinginspectie (hierna AABBI) waarbij beide partijen de gelegenheid kregen om hun standpunten nogmaals uitvoerig toe te lichten en te bespreken, werd er een akkoord bereikt dat is vervat in de zgn. “akkoordverklaring inzake BTW van 2 december 2019”. 

In dit BTW akkoord zijn enerzijds de herzieningen voor het verleden definitief vastgelegd, en beperkt tot de boekjaren 2016, 2017 en 2018. Anderzijds zijn de principes bepaald voor de toekomstige “BTW-behandeling” van de activiteiten van de cv Waalse Krook vanaf 1 januari 2019. Dit is meteen de reden waarom het Addendum 1 in werking treedt met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2019. Concreet impliceert het akkoord met de AABBI voor het verleden dat cv Waalse Krook als gemengde belastingsplichtige wordt aanzien en dat het recht op aftrek zich beperkt tot 30 %. 

Voor de toekomst, dus voor de BTW-behandeling vanaf 1 januari 2019, heeft de Administratie zich ermee akkoord verklaard om het recht op aftrek te bepalen volgens de methode van het werkelijk gebruik in de zin van art. 46, §2 WBTW (nl. 100 % aftrek voor BTW op goederen en diensten direct toewijsbaar aan de vierde verdieping van het gebouw, het leescafé en de vergader- en conferentiezalen, 100% aftrek voor kosten die direct worden doorgerekend aan de gebruikers, 0% recht op aftrek van BTW op goederen en diensten voor exclusief bruikbare ruimtes voor de uitbating van de bibliotheek van de Stad Gent (vb. boekentransport en rolklassement) en ten slotte 30 % aftrek voor alle overige ruimten en algemene kosten).

Dit impliceert dat de cv Waalse Krook een groot deel van de BTW niet langer kan recupereren (aangezien een deel van de exploitatie nu valt onder de van BTW vrijgestelde onroerende verhuur) en de exploitatiekost wordt verhoogd met het deel niet aftrekbare BTW. Door de gedeeltelijke kwalificatie van de exploitatie als een van de BTW vrijgestelde onroerende verhuur op basis van het werkelijk gebruik van het gebouw, dienen ook de uitgaande facturaties en overeenkomsten in deze zin aangepast te worden. Hierdoor werd het deel voorheen aangerekende BTW toegevoegd aan de basis vergoeding, die vanaf 1 januari 2019 deels belast wordt met BTW en deels vrijgesteld wordt volgens art 44, §3,2° van het BTW Wetboek. Dit heeft weliswaar geresulteerd in achterliggende verschuivingen in de samenstelling van de gebruiksvergoedingen te betalen door de verscheidene vaste gebruikers van het gebouw maar brengt geen meerkost teweeg voor de Stad.

Het exploitatiekostenmodel werd ingevolge de Akkoordverklaring volledig in overeenstemming gebracht met de door de AABBI definitief bepaalde principes. De BTW-aangiften vanaf 1 januari 2019 werden in diezelfde zin gecorrigeerd en de gevolgen van de nieuwe BTW-behandeling doorvertaald in de vergoeding die door de vaste gebruikers van het gebouw zoals de Stad Gent is verschuldigd aan cv Waalse Krook.  De toepassing en vertaling van de principes  werden  in december 2020 afgestemd met en goed bevonden door de inspecteurs van de AABBI. 

2/ Ten tweede de actualisatie van de kosten en kostenstructuur

De door de gebruikers verschuldigde vergoedingen werden in 2016 vastgelegd op basis van een toenmalige inschatting van de kosten van de minimale dienstverlening. Conform artikel 3.1. van de oorspronkelijke overeenkomst werd de prijs geëvalueerd zodat de nieuwe vergoeding is aangepast aan de inmiddels gekende reële kosten i.p.v. ramingen. Dit heeft enkele aanpassingen in de kostenstructuur noodzakelijk gemaakt door hergroepering van de verschillende kostensoorten en de wijziging  van  sommige verdeelsleutels voor de toewijzing van de kosten aan de gebruikers. 

Voormelde twee punten samen resulteren zelfs in een vermindering van de door Stad Gent te betalen gebruiksvergoeding, namelijk 1.976.375,07 euro (btw inbegrepen) in plaats van de oorspronkelijke 2.052.577,90 euro (btw inbegrepen). Om te komen tot het nieuwe hogere bedrag, moet echter nog een derde aspect in rekening worden gebracht:

3/ Ten derde de overname van de exploitatie van de provincie Oost-Vlaanderen

Nadat de Vlaamse regering had beslist dat de provincies vanaf 2018 geen persoonsgebonden bevoegdheden zoals cultuur meer mogen uitoefenen, werd beslist dat de Provincie Oost-Vlaanderen vanaf 1 januari 2018 niet meer mocht deelnemen in de exploitatie van een bibliotheek in de Krook. De provincie Oost-Vlaanderen heeft beslist haar deel in het gebruik van het gebouw over te dragen naar de Stad Gent. Het spreekt voor zich dat dit voor de Stad Gent een verhoging van de verbruiksvergoeding tot gevolg heeft. Dit is een verklaring voor het feit dat het uiteindelijke bedrag van de door de Stad verschuldigde vergoeding op 2.380.869,46 euro komt (btw inbegrepen) in plaats van de 2.052.577,90 euro (btw inbegrepen) anno 2016. 

Wel dient vermeld dat de provincie Oost-Vlaanderen tegelijk met het aandeel in het gebruik van het gebouw ook de renteloze lening aan cv Waalse Krook heeft overgedragen aan de Stad Gent (zie Gemeenteraadsbesluit 2018_GR_005500 van 26 juni 2018 waarin wordt verwezen naar het Provincieraadsbesluit 20 juni 2018). De jaarlijkse vaste kapitaalaflossing door de cv Waalse Krook van de voormalige renteloze lening van de provincie Oost-Vlaanderen aan de Stad, met name 334.292,88 euro per jaar gedurende een periode van 18 jaar, kan meteen aangewend worden ter compensatie van de hogere gebruiksvergoeding waarvan hoger sprake. 

Waar de verhoging van de gebruiksvergoeding te betalen door de Stad Gent aan de cv Waalse Krook wordt meegenomen in onderhavig Addendum 1, maakt de verhoging van de inkomsten van de Stad Gent het voorwerp uit van een aparte overeenkomst, die in een parallel gemeenteraadsbesluit (2021_GRMW_0029) zal worden goedgekeurd in de zitting van maart. In dat besluit wordt namelijk de bestaande overeenkomst houdende een renteloze lening van de Stad Gent aan cv Waalse Krook geamendeerd met de overname van de renteloze lening van de Provincie Oost-Vlaanderen aan cv Waalse Krook.

Samengevat, is de vergoeding met ingang van 1 januari 2019 definitief vastgelegd op basis van de geactualiseerde effectieve kosten van het minimale dienstverleningspakket rekening houdend met het in 2019 afgesloten BTW akkoord en de overname van het aandeel van de Provincie in het gebruik van het gebouw. Van de nieuwe jaarlijkse forfaitaire vergoeding van 2.243.589,35 euro (exclusief btw) is op een deel nl. 653.714,84 euro 21 % BTW verschuldigd (= 137.280,12 euro). Het andere deel nl. 1.589.874,49 euro is vrijgesteld van BTW. Totaal komt op 2.380.869,46 euro BTW inbegrepen. 

Volledigheidshalve dient vermeld dat de bedragen werden omgerekend naar 2017 (analoog met de basisovereenkomst) zodat ze bij betaling telkens geïndexeerd moeten worden conform de herzieningsclausule in artikel 3.2 van de Overeenkomst Beroepswerkzaamheid.


  • Verder werden een aantal vermeldingen en standaardclausules (o.a. basistelefonie bij minimale dienstverlening, bepalingen inzake volledigheid van de overeenkomst, nietigheid, titels, woonstkeuze) opnieuw ingevoegd teneinde de overeenkomst beroepswerkzaamheid maximaal in overeenstemming te brengen met de modelovereenkomst die door de BTW administratie zelf was vooropgesteld. 
  • Bij het afsluiten van de initiële overeenkomst was nog niet 100 % duidelijk welke verzekeringen volgens welke modaliteiten afgesloten dienden te worden door de verschillende actoren in hun verschillende hoedanigheid om de risico’s optimaal te dekken. Nu het verzekeringsmodel ook definitief is geworden, dient artikel 6 inzake Aansprakelijkheid en verzekeringen te worden aangepast.
  • Ten slotte werden ook nog enkele wijzigingen aangebracht van ondergeschikt belang die er voornamelijk op gericht zijn de verschillende contracten en documenten van Cvba Waalse Krook met elkaar in overeenstemming te brengen. Reden is dat de documenten en overeenkomsten niet allemaal op hetzelfde tijdstip zijn tot stand gekomen. Zo werd de definitie “Onmiddellijke omgeving van het gebouw” ingevoegd zodat dit begrip dezelfde lading dekt als in de Samenwerkingsovereenkomst voor het beheer en onderhoud van het gebouw De Krook en de buitenruimte van het gebouw (Gemeenteraadsbesluit 2018_GR_00228 van 19 maart 2018). De omschrijving van het begrip “dagdeel” in artikel 2 is nu afgestemd op de principes die de cv Waalse Krook hanteert ten aanzien van derde gebruikers. Tenslotte is de verwijzing naar het huishoudelijk reglement in artikel 5.3 nu correct.

Naast het Addendum 1 bij de Overeenkomst tussen Stad Gent en cvba Waalse Krook inzake het recht een beroepswerkzaamheid uit te oefenen, dat hiermee ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, werd een gecoördineerde versie van de Overeenkomst opgesteld waarin de wijzigingen van Addendum 1 zichtbaar zijn gemaakt in het rood. Die gecoördineerde versie vormt een bijlage bij het Addendum.

Overzicht van de uitgaven

Dienst*

SOB – Bibliotheek

Budgetplaats

 340850000

Categorie*

 6102000 (exploitatie)

Subsidiecode

 NIET_RELEVANT

2019

2.447.921

2020

2.459.669

2021

2.466.116

2022

2.515.438

2023

2.565.747

2024

2.617.062

2025

2.669.403

Totaal

12.833.768 

Overzicht van de inkomsten

nihil

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34085 Exploitatie bibliotheek

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het bij dit besluit gevoegde en er integraal deel van uitmakende Addendum 1 bij de Overeenkomst inzake het recht om een beroepswerkzaamheid uit te oefenen" met de cvba Waalse Krook, met inwerkingtreding op 1 januari 2019.