Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00299 - Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Gentse amateurkunstenverenigingen voor muziek voor de periode 2017-2020 - Wijziging

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 29/03/2021 - 19:15
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sami Souguir

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Tom De Meester; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Joris Vandenbroucke; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00299 - Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Gentse amateurkunstenverenigingen voor muziek voor de periode 2017-2020 - Wijziging
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Tom De Meester, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Tom De Meester, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00299 - Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Gentse amateurkunstenverenigingen voor muziek voor de periode 2017-2020 - Wijziging 2021_GRMW_00299 - Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Gentse amateurkunstenverenigingen voor muziek voor de periode 2017-2020 - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet betreffende het Lokaal Cultuurbeleid van 6 juli 2012, artikel 55.
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40 §3.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De Stad Gent werd in 2009 erkend als UNESCO Creative City of Music. Eén van de troeven die een belangrijke reden waren voor de toekenning van deze titel betreft de talrijke muziekgroepen en verenigingen die in Gent actief zijn zowel in de amateurkunsten als in de professionele sector. Ter ondersteuning van de instrumentale amateurmuziekverenigingen werd reeds in 2006 een subsidiereglement 'Reglement voor het verlenen van werkingssubsidies aan de Gentse Amateurmuziekgezelschappen' goedgekeurd waardoor deze verenigingen een beroep konden doen op financiële ondersteuning.
Bij gemeenteraadsbesluit van 23 januari 2017 werd door de goedkeuring van het nieuwe 'Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Gentse amateurkunstenverenigingen voor muziek voor de periode 2017-2019' de financiële ondersteuning uitgebreid naar vocale muziekverenigingen, nl. koren. Naast hun culturele en artistieke rol spelen de talrijke muziekverenigingen in Gent ook een belangrijke gemeenschapsvormende rol; met een nieuw subsidiereglement wou de Stad dus zowel de artistieke als de sociaal-culturele werking van de muziekverenigingen ondersteunen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij gemeenteraadsbesluit van 16 december 2019 werd het 'Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Gentse amateurkunstenverenigingen voor muziek voor de periode 2017-2019' voor één jaar verlengd, in het vooruitzicht van een evaluatie en mogelijks bijsturing van dit subsidiereglement, in afstemming met andere ondersteunings- en faciliteringsvormen voor de Gentse kunst- en cultuursector.
Dergelijke afstemming dient in nauw overleg te gebeuren met de betrokken sector van amateurmuziekverenigingen. Omwille van de uitzonderlijke omstandigheden naar aanleiding van corona is deze afstemming tot nu toe niet grondig kunnen gebeuren. Daarom wordt voorgesteld het huidige subsidiereglement te verlengen tot 30 juni 2022.

Tegelijk wordt voorgesteld om de toekenning van de subsidies in 2021 en 2022 te baseren op de werking van de amateurmuziekverenigingen voor het jaar 2019 (in plaats van de werking in het voorafgaande kalenderjaar, zoals oorspronkelijk in het subsidiereglement voorzien). Omwille van de corona-maatregelen hebben de betrokken verenigingen in 2020 immers geen of nauwelijks een werking kunnen ontplooien, en zal ook de werking in 2021 minstens gedeeltelijk verhinderd zijn. Nochtans hebben de betrokken verenigingen zwaar te lijden onder de corona-crisis: een aantal vaste kosten blijven doorlopen, maar  wegens gebrek aan activiteiten hebben deze verenigingen geen inkomsten  kunnen genereren. 
 
Er wordt voorgesteld om artikelen 4, 5, 6 § 1c, en 11 te wijzigen.
De wijzigingen van het 'Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Gentse amateurkunstenverenigingen voor muziek voor de periode 2017-2020' wordt tevens voor advies voorgelegd aan de Cultuurraad op grond van het Decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid, art. 55.

Adviezen

cultuurraad Gunstig advies

Activiteit

AC34114 Ondersteunen van de Gentse cultuursector door projectmatige subsidies

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Wijzigt artikel 4 van het ‘Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Gentse amateurkunsten-verenigingen voor muziek voor de periode 2017-2020’ als volgt: 

Toevoeging van artikel 4bis ‘Uitzonderingsbepaling naar aanleiding van de coronacrisis’.
Wat betreft subsidieaanvragen met betrekking tot de werking die werd gerealiseerd in de kalenderjaren 2020 en 2021 is het de aanvrager toegestaan om, in afwijking van artikel 4, §1, c), het minimum aantal concerten aan te tonen op basis van het kalenderjaar 2019.

De wijziging treedt in werking op 1 april 2021.

Artikel 2

Wijzigt artikel 5 van het ‘Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Gentse amateurkunsten-verenigingen voor muziek voor de periode 2017-2020’ als volgt: 

Toevoeging van artikel 5bis ‘Uitzonderingsbepaling naar aanleiding van de coronacrisis’.
Wat betreft subsidieaanvragen met betrekking tot de werking die werd gerealiseerd in de  kalenderjaren 2020 en 2021 kan, in afwijking van artikel 5, de subsidie worden berekend op basis van de werking van de aanvrager in het kalenderjaar 2019.

De wijziging treedt in werking op 1 april 2021.

Artikel 3

Wijzigt artikel 6, §1, c) van het ‘Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Gentse amateurkunsten-verenigingen voor muziek voor de periode 2017-2020’ als volgt: 

Toevoeging van de bepaling: ‘Aanvragen met betrekking tot de werking die werd gerealiseerd in de kalenderjaren 2020 en 2021 kunnen worden ingediend telkens tot 30 april van het volgende kalenderjaar.’

De wijziging treedt in werking op 1 april 2021.

Artikel 4

Wijzigt artikel 11 van het ‘Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Gentse amateurkunsten-verenigingen voor muziek voor de periode 2017-2020’ als volgt: 

‘Dit reglement treedt in werking op 1 februari 2017 en eindigt op 30 juni 2022.’

De wijziging treedt in werking op 1 april 2021.

Artikel 5

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Gentse amateurkunstenverenigingen voor muziek voor de periode 2017-2022'.

Artikel 6

Legt de wijzigingen aan het 'Subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van Gentse amateurkunstenverenigingen voor muziek voor de periode 2017-2020' voor advies voor aan de Cultuurraad.


Bijlagen

  • Bestaand subsidiereglement muziekverenigingen 2017-2020
  • Subsidiereglement muziekverenigingen - versie wijzigingen
  • Gecoördineerde versie
  • Gecoördineerde versie - word