Terug
Gepubliceerd op 01/04/2021

2021_GRMW_00303 - Actieplan nightlife en afsprakenkader voor de werking van de Nightlife Council - Goedkeuring

gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn
ma 29/03/2021 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: di 30/03/2021 - 20:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Bevoegde schepen

Sofie Bracke

Aanwezig

Zeneb Bensafia, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Annelies Storms, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Rudy Coddens, schepen; Christophe Peeters, ondervoorzitter; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Anne Schiettekatte; Elke Sleurs; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Hafsa El -Bazioui, ; Bert Misplon; Tine De Moor; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Jef Van Pee; Tom De Meester; Yeliz Güner; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Zeneb Bensafia, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2021_GRMW_00303 - Actieplan nightlife en afsprakenkader voor de werking van de Nightlife Council - Goedkeuring
Goedgekeurd

Aanwezig

Zeneb Bensafia, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Annelies Storms, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Christophe Peeters, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Anne Schiettekatte, Elke Sleurs, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Hafsa El -Bazioui, Bert Misplon, Tine De Moor, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 44
Christophe Peeters, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Elke Sleurs, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Sandra Van Renterghem, Sara Matthieu, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El -Bazioui, Fourat Ben Chikha, Isabelle Heyndrickx, Zeneb Bensafia
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2021_GRMW_00303 - Actieplan nightlife en afsprakenkader voor de werking van de Nightlife Council - Goedkeuring 2021_GRMW_00303 - Actieplan nightlife en afsprakenkader voor de werking van de Nightlife Council - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De voorbije jaren ontstond er een spanningsveld tussen de stad en de nightlifesector. Al is Gent uiteraard lang niet de enige stad die vandaag met dat groeiend spanningsveld wordt geconfronteerd. Overal ter wereld zie je dezelfde nervositeit opduiken in zowel grote als kleine steden met een enigszins noemenswaardig nachtleven. Maar de rode draad in de Gentse dossiers is het verwijt van burgers en ondernemers dat er geen heldere visie is op nightlife en het uitgangsleven in Gent, of dat het nachtleven er niet op een positieve manier wordt benaderd en ondersteund.
 

Vragen rond het gewenste profiel van nachtleven, een passend flankerend beleid (o.a. openbaar vervoer, bestrijding overlast), ondersteuning van ondernemerschap,.. dienen op een gecoördineerde wijze te worden beantwoord in een globale stadsvisie.

In de structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent staat “Het is niet altijd evident om geluidshinderlijke recreatie te verweven. Hiervoor werken we een beleidskader uit.” Het Bestuursakkoord “Ambitie en durf voor Gent” vermeldt de opmaak van “een ‘actieplan Nightlife’ om het Gentse uitgaansleven te stimuleren, rekening houdend met de draagkracht van de omgeving en de impact op omwonenden.”

Op 8 april 2019 ging een opstartvergadering door waarop zowat de volledige Gentse nightlifescene aanwezig was en voor de Stad Gent schepen Bracke, de horecacoach en medewerkers van de Dienst Economie. Tijdens de opstartvergadering stelde de sector ook de inhoud van hun open brief voor.

Samen met de belangrijkste spelers uit het Gentse nachtleven heeft de Stad Gent het afgelopen anderhalf jaar aan het actieplan Nightlife geschreven. Het eindresultaat reflecteert  intensief overleg met diverse bevoegde stedelijke diensten en experts.

Dit plan is tot stand gekomen na bespreking in de commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk, een online debatavond, na advisering door de Jeugdraad en AD REM en na feedback van de Klankbordgroep ervaringsdeskundigen Integrale Toegankelijkheid en Casa Rosa.

In uitvoering van het actieplan wordt ook het kader voor de werking van council ter goedkeuring voorgelegd. Dit kader is in overleg met de sector opgemaakt.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het actieplan nightlife wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Het afsprakenkader rond de werking van de council wordt ter goedkeuring voorgelegd.

Activiteit

AC34338 Ontwikkelen van beleid handel en horeca en ontwikkelen van sfeergebieden, ook in de deelgemeenten

Besluit

De gemeenteraad / raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed het bij dit besluit gevoegde actieplan nightlife.

Artikel 2

Keurt goed het bij dit besluit gevoegde afsprakenkader voor de werking van de Nightlife Council.


Bijlagen

  • Actieplan Nightlife Final.pdf
  • Afsprakenkader NLC.pdf